PERLINGANIT 10 MG 10 AMPUL

Grubu :   Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu :   İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma :   Adeka İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Etkin Madde :  
ATC Kodu :   C01DA02
ATC Açıklaması :   Gliseril trinitrat
Kamu Kodu :   A06116
Barkodu :   8699689751062
Menşei :  
Fiyatı :   35,33 TL [26.6.2009 ]
Reçete Tipi :   NORMAL REÇETE
E-Reçete :  
Temin :   İlacınızı sadece eczaneden alınız!
Eş Değer Kodu :  
Durumu : Bu ilaç eczanelerde satıştadır
    
  PERLINGANIT 10 MG 10 AMPUL Barkodu

İlaç Prospektüsü

 Formülü

10 ml.’ lik bir ampulde;
Gliserol trinitrat 10.0 mg.
Propilen glikol 10.5 mg.
Glukoz, susuz 504.0 mg.
Enjeksiyonluk su ile 10.0 ml.’ e tamamlanır.

 Saklama Koşulları

25º C’ nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
Seyreltilmiş çözeltiler saklanmamalı ve seyreltilmeden hemen sonra kullanılmalıdır.
Çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

 Ticari Sunum Şekli ve Ambalaj İçeriği

Herbiri 10 mg. Gliserol trinitrat içeren; 10 ml’ lik 10 ampul, karton kutuda

 Piyasada mevcut diğer farmasötik dozaj şekilleri

-

 Farmasötik Şekli

Ampul

 Farmakodinamik özellikler

Gliserol trinitrat (GTN) vasküler düz kaslarda gevşeme yaparak, vasodilatasyona neden olmaktadır. GTN ile periferik arter ve venlerde gevşeme gerçekleşir. Venler üzerinde etkisi baskın ise de, verilen dozlarla ilgili (doz artışı ile orantılı) olarak hem arterleri, hem de venleri genişletir. Venlerdeki genişleme venöz göllenmeyi arttırarak ve kalbe venöz kan dönüşünü azaltarak, ventrikül sonu diastolik basıncı ve hacmi azaltmaktır (pre-load). Arterler, ve daha yüksek dozlarda arterioller üzerine etkisi, sistemik vasküler direnci azaltmaktadır (after-load). Pre-load ve after-load’ un düşmesi, kalbin iş yükünü azaltmaktadır. Bunu takiben kalbin oksijen tüketimi azalmaktadır. Ayrıca GTN, arteriosklerotik lezyonlar nedeniyle koroner dolaşım kısmı tıkandığında kalbin kan akışının subendokardiyal bölgeye tekrar dağılımını sağlar. Nitratların kollatarel arterlerin gevşemesini sağlaması poststenotik miyokardiyumun perfuzyonunu arttırır. Nitratlar, koroner daralma bölgelerindeki düz kas bozukluklarının rezidual ark üzerine etkiyen daraltıcı faktörleri önlediği gibi eksantrik stenozları da gevşetir. Ayrıca nitratlarla koroner spazmlar gevşetilebilir. (Konjektif kalp yetmezliğine sahip hastalarda nitratların istirahat ve hareket halindeki hemodinamik parametreleri düzelltiği gösterilmiştir. Bu yararlı etki ventriküler dilatasyonun azalmasını takiben valvular regurjitasyon ve miyokard oksijen talebinin azalması ile ortaya çıkmaktadır. Oksijen ihtiyacının azalması ve oksijen sunumunun arttırılması, miyokard hasarını azaltmaktadır. Bu yüzden, GTN’ nin miyokard enfarktüslü hastalarda kullanılması faydalıdır. Diğer organlar üzerine etkileri; bronş kaslarının, gastrointestinal, safra ve üriner sistem kaslarının gevşemesi şeklindedir. Rahim düz kaslarında da gevşeme yaptığı bildirilmektedir.

Etki Mekanizması: Diğer tüm organik nitratlar gibi; GTN, nitrik oksit(NO) donörü olarak rol oynamaktadır. NO, guanilat siklazı uyararak ve ardından intrasellüler siklik guanozin monofosfat (cGMP) konsantrasyonunu arttırmak yoluyla vasküler düz kaslarda gevşemeye neden olmaktadır. Bu amaçla cGMP-proteinkinaz uyarılır ve bu durum düz kaslardaki çeşitli proteinlerin fosforilize olmasıyla sonuçlanır. Sonuçta bu olay; miyozin zincirinin defosforilize olmasına ve düz kaslarda gevşemeye sebep olur.

 Farmakokinetik özellikler

Metabolizma: Gliserol trinitrat, metabolizasyonu karaciğerde gerçekleşir, bunun yanında; kırmızı kan hücreleri gibi diğer bazı doku ve hücreler bir ya da daha fazla nitrat grubunun temizlenmesini de içerir. Gliserol trinitrat organizmada hızlı bir şekilde ve yaklaşık tamamen metabolize olur. Metabolitlerinin vazodilatör etkisi çok azdır veya hiç yoktur. Gliserol trinitrat, enzimler aracılığıyla sırasıyla gliseril dinirat, gliseril mononitratlar ve son olarak gliserole dönüşür. Bu işlem için gerekli enzim glutatyon-S transferaz’ dır. Bu enzim birçok doku ve hücrelerde mevcuttur. Gliserol ara metabolizmalara (protein, glikojen, lipid ve ribonükloik asid) girer ve kısmen okside olup CO2’ ye dönüşerek, solunumla atılır. Gliseril dinitrat ve gliseril mononitratlar da glukuronize olarak idrarla, çok az miktarda safra ile uzaklaştırılır. Gliseril mononitratın metabolizması hakkındaki birçok bilgi hayvan çalışmalarından elde edilmiştir. Gliseril trinitratın mononitralarını insan idrarında tespit etmek mümkündür. Gliseril trinitrat veya onun metabolitlerinin (1. 2-gliseril dinitrat ve 1. 3-gliseril dinitrat) birikmesi sön konusu değildir. Gliserol trinitrat’ ın plazma proteinlerine bağlanma oranı yaklaşık % 60’ dır.

Eliminasyon:Eliminasyon yarı ömrü 2-4 dakidadır. Gliseril trinitrat metabolizmasının yanında, metabolitlerinin de renal eliminasyonu vardır.

Özel Hasta Gruplarında Özellikleri: Yaşlılarda, veya böbrek; karaciğer yetmezliği gibi hastalıklarda doz ayarlaması gerekliliğine dair bir kanıt yoktur.

 Endikasyonlar

 • Şiddetli angina pektoris (örn: stabil olmayan veya vazospastik angina)
 • Akut myokard infarktüsü
 • Akut sol ventrikül yetmezliği
 • Kalp yetmezliğine bağlı hipertansif kriz
 • Kontrollü Hipotansiyon

 Kontraendikasyonlar

Perlinganit® Ampul aşağıdaki durumlarda kontrendikedir;

 • GTN’ ye, organik nitrat bileşiklerine veya içeriğinde bulunan diğer bileşenlere karşı duyarlılığı olanlarda
 • Akut dolaşım yetmezliğ (şok, kollaps)
 • Kardiyojenik şokta (uygun ölçümlerle yeterli diastol sonu basıncı elde edilemediği takdirde)
 • Şiddetli hipotansiyon durumunda (sistolik kan basıncı 90 mmHg’ dan daha az olduğunda)
 • Nitrat tedavisi sırasında, fosfodiesteraz inhibitörleri (ön: sildenafil) kullanılmamalıdır. (İlaç etkileşimleri kısmına bakınız)

 Uyarılar/Önlemler

Perlinganit® Ampulün aşağıdaki durumlarda sadece belirli önlemlerle ve medikal gözetim altında kullanılmalıdır:

 • Hipertrofik obstruktif kardiyomiyopati
 • Konstriktif perikardit
 • Kardiyak tamponad
 • Düşük dolum hacimleriÖrn: akut miyokard enfarktüsü, sol ventrikül yetmezliği. Sistolik kan basıncının 90 mmHg altına düştüğü durumlarda kaçınılmalıdır
 • Aortik ve/veya mitral stenozis
 • Ortostatik fonksiyon bozukluğu
 • İntrakranial basıncın artmasıyla ilişkili hastalıklar

Diğer nitrat bileşikleriyle gelişen tolerans ve çapraz tolerans tanımlanmıştır.

 • Polietilen (PE), polipropilen (PP) veya politetrafluoretilen (PTFE)’ den yapılmış maddelerin; Perlinganit® Ampulün infüzyonuna uygunluğu kanıtlanmıştır.

Buna rağmen polivinil klorür (PVC) veya poliüretan (PU)’ den yapılmış materyaller adsorpsiyona bağlı olarak etken madde kaybına neden olmaktadır. Bu materyaller kullanılırsa; hastanın ihtiyacına göre doz ayarlanmalıdır. İntravenöz çözeltinin uygulanması için kullanılan kapların genellikle PVC (Polivinil klorür)’ den yapılı olan boruları tarafından son seyreltme çözeltisindeki Gliserol trinitrat’ ın % 40 ile % 80 kadarlık bir bölümü absorplanmaktadır. Akış hızı çok düşük GTN konsantrasyonu yüksek ve boru uzunluğu fazla olduğu zaman daha yüksek bir absorplanma oranı bile ortaya çıkmaktadır. Gerçi akış hızı çok düşük olduğu anda, uygulama fazının başlangıcında kayıp oranı en yüksek düzeyde ise de; kayıp ne durağan ne de kendini sınırlayabilir özellikte olmadığından infüzyon çözeltisinin konsantrasyona dayalı teorik infüzyon oranını gerçek akış oranına dönüştürmek için yalın ve kolay bir hesaplama veya düzeltme yapılamaz. Bu nedenle Perlinganit ampul infüzyonları için en düşük absorplama yeteneği bulunan türden infüzyon borularının kullanılması önerilir. Önerilen türden infüzyon kapları kullanıldığı takdirde absorplayıcı borularla ilgili GTN kaybına bağlı olmaksızın hesaplanan mitarda bir doz hastaya verilmiş olacaktır.

 • Perlinganit® Ampulün sildenafil gibi fosfodiesteraz inhibitörü içeren ürün kullandığı bilinen hastalarda kullanılmamalıdır.
 • Perlinganit® Ampul tedavisi görmeye başlayan hastalar sildenafil gibi fosfodiesteraz inhibitörü içeren ürünleri almamaları konusunda uyarılmalıdır. (İlaç etkileşimleri kısmına bakınız)

Çocuklar, Gebeler, Emzikliler, Yaşlılar ve Özel Durumlar için Uyarılar

Gebelerde: Hayvanlar üzerindeki çalışmalardan gliseril trinitratın teratojenik etkilerini ileri süren kanıt yoktur. Perlinganit® Ampul hamilelik süresince gerekli olduğunda ve sadece doktor tavsiyesi altında, devamlı doktor kontrolünde kullanılmalıdır.

Emzikli annelerde: Gliseril trinitratın insan sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Birçok ilaç bu şekilde atıldığından dolayı emziren anneye Perlinganit® Ampul uygulandıktan sonra gerekli önlemler alınmalıdır.

Yaşlılarda: Yaşlılar nitratların etkilerine karşı daha duyarlı olduklarından, dikkatli davranılmalıdır.

Çocuklarda: Pediatride etkinliği ve güvenirliği saptanmamıştır.

 Yan Etkiler/Advers Etkiler

Perlinganit® Ampule karşı gelişen en yaygın advers reaksiyon (hastaların % 10’ dan fazlasında) baş ağrısıdır. Kullanıma devam edildiğinde ve zamanla baş ağrısı sıklığı giderek azalmaktadır. Tedavinin başlangıcında veya doz arttırıldığında sıklıkla (hastaların % 1-10’ unda) hipotansiyon ve/veya sersemlik gözlenmektedir. Bu belirtilere baş dönmesi, sersemlik refleks taşikardi, halsizlik eşlik edebilmektedir. Eğer şiddetli hipotansiyon ortaya çıkarsa, uygulama sonlandırılmalıdır. Belirtiler kendiliğinden geçmezse, ayakların kaldırılması, hacim attırıcı ilaç uygulaması gibi uygun yöntemler uygulanmalıdır. Sıklıkla olmamakla birlikte (hastaların % 1’ den daha azında) bazen şiddetli bulantı, kusma, kızarma ve allerjik deri reaksiyonları ( kabarıklık, kızartı, döküntü) meydana gelebilir.

Bazı durumlarda eksfolyatif dermatit gelişebilir. Organik nitratlar için bulantı, kusma, huzursuzluk, renk solgunluğu ve aşırı terleme de dahil olmak üzere şiddetli hipotansif yanıtlar bildirilmiştir. Nadiren kollaps görülebilir. (Bradiaritmi ve senkop eşlik eden). Yaygın olmamakla birlikte şiddetli hipotansiyon; angina semptomlarının artmasına sebep olabilir. Mide yanması ile ilgili birkaç raporda nitratların sfinkter gevşemesi ile ilşkisi bildirilmiştir. Perlinganit® Ampul ile tedavide alveolar bölgelerindeki hipovantilasyon ile kan akışının göreceli olarak tekrar dağılımına bağlı olarak, geçici hipoksi ortaya çıkabilir. Bu durum özellikle koroner arter rahatsızlığına sahip hastalarda miyokard hipoksisine sebep olabilir.

 İlaç etkileşmeleri

Beta-blokör, kalsiyum kanal antagonistleri, vazodilatörler gibi kan basıncını düşürücü etkiye sahip ilaçların birlikte kullanılması ve/veya alkol, Perlinganit® Ampulün hipotansif etkisini kuvvetlendirebilir. Bu, nöroleptik ve trisiklik antidepresanlar ile de gerçekleşebilir. Perlinganit® Ampulün kan basıncını düşürücü etkisi sildenafil gibi ereksiyon fonksiyon bozukluklarında kullanılan fosfodiesteraz inhibitörleriyle beraber kullanıldığında artmaktadır. (özel uyarılar ve kontrendikasyonlara bakınız.) Bu durum, yaşamı tehdit edici kardiyovasküler komplikasyonlara neden olabilir. Doku plazminojen aktivatörü (tPA) ve Gliseril trinitratın eş zamanlı İntravenöz infüzyonu karaciğer kan akışını arttırarak tPA’ nın plazma klirensini hızlandırabilir. Araştırmalar, eş zamanlı uygulamada Perlinganit® Ampulün dihidroergotamin kan düzeyini ve onun hipertansif etkisini arttırabileceğini ileri sürmektedir. Heparin ve gliseroil trinitratın eş zamanlı kullanımı heparinin etkinliğinde kısmi kaybına neden olabilmektedir.

 Kullanım Şekli ve Dozu

Dozaj hastanın ihtiyaçlarına ve klinik yanıtına uygun olarak ayarlanmalıdır, hemodinamik değişkenler izlenmelidir.
Perlinganit® Ampulün dozu 0.75 ile 8 mg. GTN/saat arasında değişmektedir; nadiren 10 mg. GTN/saat’ e kadar çıkarılır.
Şiddetli angina pektoris sendromlu hastalar 2-8 mg GTN/saat (33-133 µg/dk.) dozuyla tedavi edilmelidirler.
Akut sol ventrikül yetmezliğine sahip (pulmoner ödem) ve akut miyokard enfarktüslü hastalar için; öncelikle 1 mg GTN yavaş intravenöz enjeksiyonla 3 dakika uygulanır, ardından 1-2 gün süreyle 2-8 mg GTN/saat sürekli infüzyon yapılır.
Hipertansiyon krizine sahip hastalar için : Sürekli olarak kan basıncı ve kalp atışı izlenerek 2-8 mg GTN/saat infüzyon gerçekleştirilir.
Kontrollü hipotansiyon için: Kan basıncının ve ECG’ nin sıkı şekilde izlenmesiyle, kullanılan anestetik işlemlere ve kan basıncındaki istenen kan basıncı düşmesine bağlı olarak 2-10 µg/kg. vücut ağırlık/ dakika.
 
Perlinganit uygulama şekli: Gliseril trinitrat intravenöz infüzyonu hastanede devamlı kardiyak ve sirküler monitörizasyon ile uygulanır.  
Perlinganit çözeltisi seyretilmeden uygun bir cihaz ile intravenöz olarak infüze edilebilir veya seyretilerek kullanılabilir. (seyreltme çözeltilerine örnek olarak, serum fizyolojik, %5 glukoz, %10 glukoz ile).
 
İnfüzyon Tablosu

 
 
Seyreltme
 
İnfüzyon
 
1+10
 
1+20
 
1+40
İstenilen Gliseril trinitrat dozu/saat
ml./ saat
ml./sa.
ml./sa.
0.50 mg.
5.50
10.50
20.50
0.75 mg.
8.25
15.75
30.75
1.00 mg.
11.00
21.00
41.00
1.25 mg.
13.75
26.25
51.25
1.50 mg.
16.50
31.50
61.50
2.00 mg.
22.00
42.00
82.00
2.50 mg.
27.50
52.50
102.50
3.00 mg.
33.00
63.00
123.00
3.50 mg.
38.50
73.50
143.50
4.00 mg.
44.00
84.00
164.00
4.50 mg.
49.50
94.50
184.50
5.00 mg.
55.00
105.00
205.00
5.50 mg.
60.50
115.50
225.50
6.00 mg.
66.00
126.00
246.00
7.00 mg.
77.00
147.00
287.00
8.00 mg.
 Doz Aşımı

Doz aşımı belirtileri:

Doz aşımı derecesine göre, ortostatik disregülasyon ile birlikte kan basıncında düşme (hipotansiyon), kalp atışında refleks artış, halsizlik hissi, baş dönmesi ve sersemlik, baş ağrısı, deri kızarıklığı, mide bulantısı, kusma ve diyare meydana gelebilir. Yüksek dozdan sonra (vücut ağırlığı 20 mg/kg’ dan fazla), gliseril trinitrat bozunması esnasında nitrit iyonları ouşur, methemoglobinemi, siyanoz, dispne ve taşipneye sebebiyet verir. Çok yüksek dozlar intrakraniyal basıncın artmasına ve serebral semptomlara olanak verir. Yükselmiş methemoglabin konsantrasyonu kronik doz aşımı durumunda ölçülmüş fakat klinik bağlantısı tartışılır durumdadır.

Doz aşımı tedavisi:

Hastanın yatay pozisyonda ve ayakları yüksek olduğu durumda genel ölçümlerin yanında, monitorizasyon ve eğer gerekli ise yoğun bakım altında yaşamsal parametrelerin ayarlanması gerekebilir. Hipotansiyon ve/veya şok durumlarında hacim genişlemesi oluşabilir; harici durumlarda sirkülasyona destek olması için norepinefrin ya da dopamin infuze edilir. Epinefrin ya da ilgili maddelerin uygulanması kontrendikedir.

Methemoglobinemi vitamin C, metilen mavisi veya toluidin mavisi ile indirgeme tedavisi, oksijen uygulaması ile (gerekli ise), suni solunuma başlama ile veya hemodiyaliz ile (gerekli ise) tedavi edilir.