İlaç Ara
 
 
 

VALTREX 1000 MG 21 TABLET VALTREX 1000 MG 21 TABLET

Grubu :   Beşeri İthal İlaç
Alt Grubu :   İEGM Tüm İlaç
Firma :   GlaxoSmithKline İlaçları San. ve Tic. A.Ş.
Etkin Madde :   Valacyclovir
ATC Kodu :   J05AB11
ATC Açıklaması :   Valasiklovir
Kamu Kodu :   A10841
Barkodu :   8699522097524
Patent :   Orjinal
Fiyatı :   88,43 TL
Reçete Tipi :   NORMAL REÇETE
Etken Madde Kodu :   SGKFUR-VALASIKLOVIR Ağızdan katı
Temin :   İlacınızı sadece eczaneden alınız!
Bütçe Eş Değer Kodu :   -
Fiziksel Özellikleri :   Beyaz,kristal toz
Terapotik Kategorileri :   Antiviral
Durumu :   Şuan eczanelerde satılıyor.
    
  VALTREX 1000 MG 21 TABLET Barkodu

 

 

İlaç Prospektüsü İlaç Prospektüsü

 

 Farmasötik Şekli

Tablet

 Formülü

Bir tablet 1000 mg valasiklovir içerir.

 

Yardımcı maddeler: Film kaplamasında boyar madde olarak titanyum dioksit, baskı mürekkebinde Brilliant Blue E133 ve etanol içerir.

 Saklama Koşulları

30oC'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

 Ticari Sunum Şekli ve Ambalaj İçeriği

Valtrex 1000 mg film tablet, 21 tablet,  blisterde, karton kutuda.

 Piyasada mevcut diğer farmasötik dozaj şekilleri

-

 RUHSAT SAHİBİ

GlaxoSmithKline İlaçları Sanayi ve Ticaret A.Ş. Levent-İstanbul.

 Kontraendikasyonlar

Valtrex, valasiklovir, asiklovir veya bunların formülasyonlarındaki herhangi bir maddeye aşırı duyarlılığı olduğu bilinen hastalarda kontrendikedir.

 Uyarılar/Önlemler

Sıvı alma durumu: Özellikle yaşlıların, dehidratasyon riski altında olan hastaların yeterli sıvı almalarına özen gösterilmelidir. 

 

Böbrek  yetmezliğinde  kullanımı: Asiklovir renal klerens ile atılır, bu nedenle böbrek yetmezliği olan hastalarda doz azaltılmalıdır (Bakınız Kullanım Şekli ve Dozu). Böbrek fonksiyon derecesine göre uygun olmayan şekilde yüksek Valtrex dozları alan ve altta yatan böbrek hastalığı olan hastalarda  akut böbrek yetmezliği ve MSS semptomları rapor edilmiştir. Aynı şekilde yaşlı hastalara ve potansiyel olarak nefrotoksik ilaçları alan hastalara da Valtrex verildiğinde  dikkat edilmelidir.

 

Uçuk tedavisi  için verilen doz önerilerinde, Valtrex yaşlı veya böbrek yetersizliği olan hastalara verilirken özel dikkat gösterilmelidir (Kullanım Şekli ve Dozu’na ve Yaşlılarda kullanım’a bakınız). Tedavi 1 günü (24 saatte 2 g’lık 2 doz) geçmemelidir. 1 günden fazla tedavi  ilave klinik yarar sağlamaz.

 

Tübül içi çözünürlük (2.5 mg/ml) aşıldığında renal tübüllerde çökelti oluşabilir. Yeterli sıvı alımı  sağlanmalıdır. Akut böbrek yetmezliği ve anuri durumunda böbrek fonksiyonu düzelinceye kadar hastalar hemodiyalizden yarar görebilir (Kullanım Şekli ve Dozu’na bakınız).

HIV ile enfekte hastalarda genital herpes baskılanması için kullanılması dışında  bağışıklığı sorunlu hastalarda Valtrex etkinlik ve güvenliliği  hakkında bilgi yoktur.

 

Valtrex’in ilerlemiş HIV hastalığı olan hastalarda (CD4 hücre sayısı < 100 hücre/mm3) nükseden genital herpesin baskılanması için kullanılmasında etkinlik ve güvenliliği değerlendirilmemiştir. HIV ile enfekte hastalarda genital herpesin tedavisinde Valtrex’in etkinlik ve güvenliliği değerlendirilmemiştir.

 

Yaygın herpes zoster tedavisinde Valtrex’in etkinlik ve güvenliliği değerlendirilmemiştir.

 

Genital herpesin birden fazla partnerleri olan bireylerde ve heteroseksüel olmayan çiftlerde genital herpes bulaşmasının azaltılmasında etkinliği değerlendirilmemiştir.

 

Karaciğer fonksiyon bozukluğu ve karaciğer naklinde yüksek dozda Valtrex kulanımı: Karaciğer hastalığı bulunanlarda yüksek dozda Valtrex (4 g veya daha fazla/gün) kullanımıyla ilgili veri bulunmamaktadır. Bu hastalara yüksek dozda Valtrex uygulanması gerektiğinde önlem alınmalıdır. Valtrex’in karaciğer naklinde kullanımıyla ilgili bir çalışma yapılmamış olmakla birlikte yüksek doz asiklovir profilaksisinin CMV enfeksiyon ve hastalığını azalttığı gösterilmiştir.

 

Zoster döküntülerinin ortaya çıkmasından 72 saat sonra başlatılmış tedaviler hakkında veri yoktur. Hastalar herpes zoster tanısı konulur

 

Herpes zoster: konulmaz tedaviye başlamaları konusunda bilgilendirilmelidir.

 

Genital herpes: Hastalar Valtrex’in genital herpesi tamamen ortadan kaldırmadığı konusunda bilgilenmelidir. Genital herpes cinsel temas ile geçen bir hastalık olduğundan hastalar lezyonlarla temastan veya lezyonlar ve/veya semptomlar mevcut olduğunda eşlerini enfekte etmekten korumak için  cinsel birleşmeden  kaçınmalıdır. Genital herpes asemptomatik viral  saçılma ile semptomsuz iken de sıklıkla bulaşabilir. Bu bakımdan Valtrex ile baskılama tedavisi yanı sıra hastalar güvenli seks uygulamasına dikkat etmelidir. Enfekte kişilerin seks partnerleri de semptom vermeseler bile  enfekte olabilecekleri hususunda uyarılmalıdır. Genital herpesli kişilerin semptomsuz eşlerinin tipe özgü serolojik testi HSV-2 bulaşma riski olup olmadığını tayin edebilir.

 

Valtrex’in HSV-2 dışında cinsel yolla bulaşan diğer enfeksiyonların bulaşmasını azalttığı gösterilmemiştir.

 

Eğer bir genital herpes nüksünün medikal tedavisinde endike ise epizodun ilk işaret veya semptomunda tedaviye başlamaları konusunda hastalar uyarılmalıdır.

 

Genital herpesin ilk epizodunda belirti ve semptomların başlamasından sonra 72 saatten veya nükseden bir epizodun belirti ve semptomlarının başlamasından sonra 24 saatten daha uzun bir süre geçmişse tedavinin etkinliği hakkında veri yoktur.

 

Diğer bakımdan sağlıklı kişilerin kronik baskılama tedavisinde 1 yıldan fazla kullanımının etkinlik ve güvenliliği hakkında veri yoktur. HIV ile enfekte hastalarda kronik baskılama tedavisinde 6 aydan daha uzun süre kullanımının etkinlik ve güvenliliği hakkında veri yoktur.

 

Uçuk (Herpes labialis): Hastalara uçuğun ilk belirtilerinde (ör. batma, kaşınma, yanma) tedaviye başlamaları uyarılmalıdır. Uçuğun klinik belirtilerinden (ör. papül,vezikül veya ülser) sonra başlanan tedavilerin etkinliği hakkında veri yoktur. Hastalar uçuk tedavisinin 1 günü geçmemesi (2 doz) ve  dozlarını 12 saat arayla almaları konusunda uyarılmalıdır. Valtrex’in uçuğu tamamen ortadan kaldırmadığı konusunda hastalara bilgi verilmelidir.

 

Günde 8 g dozlarında Valtrex klinik çalışmalarına katılan ilerlemiş HIV hastalığı olanlarda ve aynı zamanda allogenik kemik iliği transplant ve böbrek transplant alıcılarında bazı olgularda ölümle sonuçlanan trombotik trombositopenik purpura/hemolitik üremik sendrom meydana gelmiştir.

 

Gebelik ve laktasyonda kullanımı: Gebelik kategorisi B.

 

Gebe kadınlarda Valtrex veya Zovirax’ın yeterli ve iyi kontrol edilmiş çalışmaları yoktur. Asiklovirin gebelikte kullanımı için prospektif epidemiyolojik kayıtlarına 1984’te başlanmış ve nisan 1999’da tamamlanmıştır. Gebeliklerinin ilk 3 ayında sistemik asiklovire maruz kalan 756 kadından 749’u gebe kalmıştır. Doğum kusurları oranı hemen hemen genel popülasyondaki gibi bulunmuştur. Ancak gebelik kayıtlarının küçük  ölçeği,  sık rastlanmayan kusurların riskini değerlendirmek veya gebe kadınlarda asiklovir kullanımının emniyeti  ve gelişmekte olan fötusları hakkında güvenilir veya belirleyici yorumlar yapmak  için yeterli değildir. Valtrex gebelikte beklenen yararları  fötusa olası riskinden fazla ise kullanılmalıdır.

 

Emziren anneler: 5 emziren anneye  Valtrex 500 mg dozunun oral uygulama sonrası anne sütündeki doruk asiklovir konsantrasyonlarına (Cmax) karşılık gelen maternal serum konsantrasyonlarının 0.5 ile 2.3 mislidir (medyan 1.4). Asiklovir anne sütündeki EAA, maternal serum EAA’sının 1.4-2.6 misli (medyan 2.2) arasında değişir.

Günde 2 kez 500 mg’lık bir maternal Valtrex dozu emzirilen bebeğe yaklaşık 0.6 mg/kg/gün oral asiklovir dozajı sağlar. Bu, emzirilen bebeğe intravenöz olarak  30 mg/kg/günlük standard bir yenidoğan dozunun uygulanmasından sonra ulaşılan maruziyetin % 2’sinden daha azdır. Anne serumu, anne sütü veya bebek idrarında değişmemiş valasiklovir saptanmamıştır. Valtrex emziren annelere dikkatli olarak ve sadece endike olduğunda verilmelidir.

 

Pediyatrik kullanım: Buluğ öncesi pediyatrik hastalarda Valtrex’in etkinlik ve güvenliliği saptanmamıştır.

 

Yaşlılarda kullanımı:  Valtrex klinik çalışmalarındaki toplam hasta sayısının 906’sı 65 yaş ve üstü ve 352’si 75 yaş ve üzeriydi. Herpes zoster klinik çalışmasında iyileşme sonrası ağrı (post herpetik nevralji) süresi 65 yaş ve üzeri hastalarda gençlere nazaran daha uzundu. Yaşlı hastalarda böbrek işlevi yetersizdir ve doz azaltılması gereklidir. Yaşlı hastalarda renal ve MSS advers etkileri görülme olasılığı fazladır. Klinik uygulamada görülen MSS advers olayları ajitasyon, halusinasyonlar, konfüzyon, deliryum ve ansefalopati daha sık olarak yaşlı hastalarda gözlenmiştir (Farmakolojik Özellikler, Advers Etkiler/Yan Etkiler, Kullanım Şekli ve Dozu’na bakınız).

 

Araç ve makine kullanmaya etkisi: Hastanın araba veya makine kullanması düşünüldüğünde Valtrex’in advers olay profili ve hastanın klinik durumu gözönüne alınmalıdır. Valtrex’in araba kullanma performansı veya makine kullanma yeteneği üzerine etkisini ölçen çalışmalar yapılmamıştır. Valtrex’in etken maddesinin farmakolojik özelliklerinin böyle etkinliklere zararlı bir etki yapması beklenmemektedir.

 Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup: Valasiklovir, asiklovirin L-valin esteri olan bir antiviraldir. Asiklovir bir pürin (guanin) nükleosid analoğudur.

 

Etki mekanizması: Valasiklovir insanda, hızla ve hemen hemen tamamen valasiklovir hidrolaz olarak adlandırılan bir enzimle asiklovir ve valine dönüştürülür. Asiklovir, Herpes simplex virüsü (HSV) tip I ve tip II, Varicella zoster virüsü (VZV), Cytomegalovirus (CMV), Epstein-Barr Virus (EBV) ve insan herpes virüsü 6'ya (HHV-6) karşı in vitro etkili bir spesifik inhibitördür. Asiklovir fosforillenerek, aktif biçimi olan asiklovir trifosfata dönüşür ve herpes virüsünün DNA sentezini inhibe eder. Fosforilasyonun ilk aşaması virüse spesifik enzimin aktivitesini gerektirir. Bu enzim, HSV, VZV ve EBV vakalarında, sadece virüs ile enfekte olan hücrelerde bulunan viral timidin kinaz (TK) enzimidir. CMV'de seçicilik, kısmen UL97'nin fosfotransferaz gen ürününün aracılığı sayesinde, fosforilasyon ile sağlanır. Asiklovirin aktivasyonu için virüs spesifik enzime gereksinim duyulması, özgün seçiciliğinin ana nedenidir. Fosforilasyon işlemi (mono’dan trifosfata dönüşümü) hücre kinazları tarafından tamamlanır. Asiklovir trifosfat virüs DNA polimerazını yarışmalı olarak  inhibe eder ve bu nükleosid analoğunun zincire girmesi ile zincir oluşumunun devamı engellenir. Böylece, virüsün DNA sentezi durdurulur ve virüs replikasyonu önlenmiş olur. Direnç, timidin kinazı olmayan fenotipe bağlı gelişebilir ki; bu virüsler zaten konak hücrede dezavantajlıdır.

 

Çok sık olmamakla birlikte, virüsün timidin kinaz veya DNA polimerazındaki ufak değişikliklerin azalan duyarlılığa neden olabileceği bildirilmiştir. Bu değişkenlerin virülansı "wild type" virüse benzemektedir. Asiklovir tedavisi veya profilaksisi gören hastalardan elde edilen klinik HSV ve VZV izolatların kapsamlı değerlendirilmesi sonucunda, bağışıklık sorunu olmayan hastalarda asiklovire karşı duyarlılığın azalmasının son derece nadir olduğu ve organ veya kemik iliği nakli yapılan hastalar, habis hastalıktan dolayı kemoterapi gören ve insan immün yetmezliği virüsü (HIV) ile enfekte olan hastalar gibi çok ciddi immün yetersizliği olanlarda dahi çok nadir rastlandığı belirlenmiştir.

 Farmakokinetik özellikler

Oral alımdan sonra valasiklovir hidroklorür hızla gastrointestinal kanaldan absorbe olur ve intestinal ve/veya hepatik ilk geçiş metabolizmasıyla hemen tamamen asiklovir ve L-valine  dönüşür.

 

Valasiklovir ve asiklovir farmakokinetiği Valtrex’in oral uygulamasından sonra 283 yetişkinde 14 gönüllü çalışmasında incelenmiştir.

 

Absorpsiyon: 1 g  oral Valtrex ve 350 mg intravenöz asiklovir dozunu takiben 12 sağlıklı gönüllüde tayin edilen asiklovir mutlak biyoyararlanımı % 54.5±9.1dir. Valtrex uygulamasını takiben asiklovir biyoyararlanımı yiyecekle alımdan etkilenmez (51 g yağ içeren 873 Kcal’lik kahvaltıdan 30 dakika sonra).

 

8 sağlıklı gönüllüye 100 mg, 250 mg, 500 mg, 750 mg ve 1 gram Valtrex verilmesinden sonra asiklovir maksimum konsantrasyonu ve asiklovir konsantrasyon-zaman eğrisi (EAA) altında kalan alan arasında doz orantısallığı bulunmamıştır. Ortalama Cmax (±SS) sırasıyla 0.83 (±0.14), 2.15 (±0.50), 3.28 (±0.83), 4.17 (±1.14), ve 5.65 (±2.37) µg/ml ve ortalama EAA(±SS) sırasıyla 2.28 (±0.40), 5.76 (±0.60), 11.59 (±1.79), 14.11 (±3.54) ve 19.52 (±6.04) s. µg/ml olarak bulunmuştur.

 

8 sağlıklı gönüllüye paralel gruplarda 11 gün günde 4 kez 250 mg, 500 mg ve 1 g Valtrex çoklu-doz uygulamasından sonra da asiklovir Cmax ve EAA arasında doz orantısallığı olmadığı görülmüştür. Ortalama Cmax (±SS) sırayla 2.11 (±0.33), 3.69 (±0.87) ve 4.96 (±0.64) µg/ml ve ortalama EAA (±SS) 5.66 (±1.09), 9.88 (±2.01) ve 15.70 (±2.27) s. µg/ml olarak bulunmuştur.

 

Normal böbrek işlevi olan sağlıklı gönüllülerde önerilen valasiklovir uygulamasından sonra asiklovir birikmesi yoktur.

 

Dağılım: Valasiklovirin insan  plazma proteinlerine bağlanması %13.5 ile %17.9 arasında değişir.

 

Metabolizma: Oral uygulama sonrası valasiklovir hızla gastrointestinal kanaldan absorbe edilir. Valasiklovir intestinal ve/veya hepatik ilk geçiş metabolizma ile asiklovir ve L-valine dönüşür. Asiklovir aldehid oksidaz ile ve alkol ve aldehid dehidrogenaz ile az miktarda inaktif metabolitlerine dönüşür. Valasiklovir  ve asiklovir sitokrom P-450 enzimi ile metabolize olmaz. Dönüşmeyen valasiklovir konsantrasyonları düşük ve geçicidir ve genellikle uygulamadan 3 saat sonra ölçülemez hale gelir.

Tüm dozlarda valasiklovir doruk plazma konsantrasyonları 0.5 µg/ml’den azdır. 1 g Valtrex’in tek doz uygulamasından sonra gözlenen ortalama plazma valasiklovir konsantrasyonları  karaciğer bozukluğu olan , böbrek yetersizliği olan ve  birarada probenesid ve simetidin alan sağlıklı gönüllülerde sırasıyla 0.5, 0.4 ve 0.8 µg/ml olmuştur.

 

Eliminasyon:  Valasiklovir şeklinde verilen asiklovirin farmakokinetik dispozisyonu  intravenöz ve oral asiklovirden kazanılan deneyim ile tutarlıdır. Radyoaktif işaretli 1 g valasiklovirin 4 sağlıklı denekte oral uygulamasını takiben  verilen radyoaktivitenin 96 saat sonra %45.60’ı idrarda ve %47.12’si feçeste  bulunmuştur. İdrarla atılan radyoaktivitenin %88.60’ı asiklovire aittir. 12 sağlıklı gönüllüye tek bir 1 g’lık Valtrex dozunu takiben asiklovirin renal  klerensi yaklaşık 255±86 ml/dak olup  bu toplam asiklovir görünen plazma klerensinin %41.9’udur.

 

Normal böbrek işlevi olan gönüllülerdeki tüm Valtrex çalışmalarında asiklovir plazma eliminasyon yarı-ömrü  tipik olarak 2.5-3.3 saat arasında değişmektedir.

 

Hastalar için Özellikler:
Valtrex’in oral alımını takiben, herpes zoster ve herpes simplex, valasiklovir ve asiklovir farmakokinetiğini önemli oranda değiştirmez.
 
Gebeliğin son dönemlerinde valasiklovir ve asiklovir farmakokinetiğini inceleyen bir çalışmada, 1000 mg valasiklovir alımından sonra oluşan kararlı durum günlük asiklovir EAA (plazma konsantrasyonu ve zaman grafiğinde  eğri altında kalan alan), günlük 1200 mg oral asiklovir dozundan sonrakinin iki katıdır.
 
Transplant hastalarında günde 4 kez 2000 mg valasiklovir alanlarda asiklovir pik konsantrasyonları, aynı dozu alan sağlıklı gönüllülerle benzerdir.  Tahmin edilen günlük EAA‘lar ise  daha  büyüktür.
 
Son evre böbrek hastaları: Son evre böbrek hastası gönüllülere  Valtrex verilmesini takiben ortalama asiklovir yarı ömrü yaklaşık 14 saat olarak bulunmuştur. Hemodiyaliz sırasında asiklovir yarı-ömrü yaklaşık 4 saat olarak bulunmuştur. 4 saatlik bir hemodiyaliz sürecinde vücuttaki asiklovirin yaklaşık üçte biri diyaliz ile uzaklaştırılır. Diyaliz hastalarında görünen plazma klerensi 86.3 ± 21.3 ml/dak/1.73 m2 sağlıklı gönüllülerde ise 679.16 ± 162.76 ml/dak/1.73 m2 dir.
 

Böbrek hastalarında doz azaltılması tavsiye edilir (Kullanım Şekli ve Dozu’na bakınız).

 

Yaşlılar: Sağlıklı yaşlı gönüllülerde 1 g Valtrex’in tek doz uygulanmasından sonra , asiklovir yarı-ömrü 3.11 ± 0.51 saat  iken sağlıklı gönüllülerde 2.91 ± 0.63 saattir. Asiklovir farmakokinetiği geriatrik gönüllülerde tek ve çoklu doz uygulamalarından sonra böbrek fonksiyonuna bağlı olarak değişiklik göstermiştir. Yaşlı hastalarda hastanın altta yatan böbreklerle ilgili durumuna bağlı olarak doz azaltılması gerekebilir (Uyarılar, Önlemler ve Kullanım Şekli ve Dozu’na bakınız).

 

Çocuklar: Pediyatrik hastalarda valasiklovir farmakokinetiği değerlendirilmemiştir.

 

Karaciğer Hastalığı: Valtrex’in orta şiddetli (biyopsi ile kanıtlanmış siroz) veya şiddetli (asit ile ve asit olmaksızın ve biyopsi ile kanıtlanmış siroz) karaciğer hastalarına uygulanması valasiklovirin asiklovire dönüşme miktarı değil, hızının azaldığını  ve asiklovir yarı ömrünün etkilenmediğini  göstermiştir. Siroz hastalarında  doz ayarlaması önerilmez.

 

HIV hastaları: HIV hastalığı olan  ve CD4 hücre sayısı < 150 hücre/mm3  olan ve 30 gün süreyle günde 4 kez 1 g Valtrex alan  9 hastada valasiklovir ve asiklovir farmakokinetiği sağlıklı gönüllülerde gözlenenden farklı bulunmamıştır (Uyarılar, Önlemler’e bakınız)

 Endikasyonlar

Valtrex, Herpes zoster (zona) enfeksiyonlarının tedavisinde endikedir. Valtrex, akut ve post herpetik nevralji dahil, zostere bağlı ağrının süresini ve hastalarda görülme oranını azaltarak, ağrının giderilmesini hızlandırır.

 

Valtrex deri ve müköz membranların herpes simplex enfeksiyonlarının tedavisinde, ilk ve nükseden genital herpes dahil olmak üzere kullanılır.

Valtrex herpes labialis (uçuk) tedavisinde endikedir.

 

Valtrex, deri ve müköz membranların nükseden herpes simplex enfeksiyonlarının önlenmesinde (baskılanmasında), genital herpes dahil endikedir.

 

Valtrex baskılanma tedavisi olarak alındığında ve daha güvenli seks yaşamı ile birarada olduğunda genital herpes bulaşmasını azaltır.

 

Valtrex organ nakli sonrası görülen cytomegalovirus (CMV) enfeksiyonunun ve hastalığının profilaksisinde endikedir. Valtrex ile yapılan CMV profilaksisi akut doku rejeksiyonunu (renal transplant hastalarında), fırsatçı enfeksiyonları ve diğer herpes virüs enfeksiyonlarını (HSV; VZV) azaltır.

 Yan Etkiler/Advers Etkiler

 

Valtrex klinik çalışmalarında herpes enfeksiyonu dışında sağlıklı hastalarda sıklıkla bildirilen  advers etkiler aşağıdaki tablo 1 ve tablo 2’de verilmiştir.

 

 Tablo 1. Herpes Zoster Çalışma Popülasyonlarında Advers Olay İnsidansı (%)

Advers Olay

VALTREX
1 gram günde (n = 967)

Plasebo
(n = 195)

Bulantı

%15

%  8

Başağrısı

%14

% 12

Kusma

%  6

% 3

Başdönmesi

%  3

%  2

Karın ağrısı

%  3

%  2

 

Tablo 2. Genital Herpes Çalışma Popülasyonlarında Advers Olay Insidansı (%)

Advers Olay

Genital Herpes tedavisi

Genital Herpes baskılanması

VALTREX
1 gram 2x1
(n = 1,194)

VALTREX
500 mg 2x1
(n = 1,159)

Plasebo
(n = 439)

VALTREX
1 gram 4x1
(n = 269)

VALTREX
500 mg 4x1
(n = 266)

Plasebo
(n = 134)

Bulantı

%  6

% 5

% 8

% 11

% 11

% 8

Başağrısı

% 16

% 15

% 14

% 35

% 38

% 34

Kusma

% 1

% < 1

% < 1

% 3

% 3

% 2

Başdönmesi

% 3

% 2

% 3

% 4

% 2

% 1

Karın ağrısı

% 2

% 1

% 3

% 11

% 9

% 6

Dismenore

% < 1

% < 1

% 1

% 8

% 5

% 4

Artralji

% < 1

% < 1

% < 1

% 6

% 5

% 4

Depresyon

% 1

% 0

% < 1

% 7

% 5

% 5

 

Herpes enfeksiyonu dışında sağlıklı hastalarda klinik çalışmalarda bildirilen laboratuvar anormallikleri Tablo3’de verilmiştir.

 

 

Tablo 3. Herpes Zoster ve Genital Herpes Çalışma Popülasyonlarında Laboratuvar Anormallikleri İnsidansı (%)

Laboratuvar
Anormalliği

Herpes Zoster

Genital Herpes Tedavi

Genital Herpes baskılanma

VALTREX
1 gram
Günde 3 kez

Plasebo

VALTREX
1 gram
Günde 2 kez

VALTREX
500 mg
Günde 2 kez

Plasebo

VALTREX
1 gram Günde 4

kez

VALTREX
500 mg
Günde 4

kez

Plasebo

*Veriler prospektif olarak toplanmamıştır

 NAL = Normal alt limit

  NÜL = Normal üst limit.

Hemoglobin
(<0.8 × NAL)

% 0.8

% 0

% 0.3

% 0.2

% 0

% 0

% 0.8

% 0.8

Lökosit
(<0.75× NAL)

% 1.3

 RUHSAT TARİHİ ve NUMARASI

09.06.2008 – 124/92

 ÜRETİM YERİ

Glaxo Wellcome S. A. İspanya

 İlaç etkileşmeleri

Klinik anlamlılığı olan bir etkileşme belirlenmemiştir. Asiklovir, başlıca aktif renal tübüler sekresyon yolu ile değişmeden idrarla atılır. Bu mekanizma ile yarışan herhangi bir ilacın birlikte verilmesi, Valtrex verilmesini takiben asiklovir plazma konsantrasyonlarını arttırır. 1 gr Valtrex’i takiben simetidin veya probenesid verilmesi bu mekanizma ile asiklovirin plazma konsantrasyonu/zaman eğrisinin altında kalan alanı arttırır ve renal klerensini azaltır. Fakat, asiklovirin geniş terapötik endeksinden dolayı doz ayarlaması gerekmemektedir.

 

Yüksek dozda Valtrex alan hastalarda (4 g/gün ve daha fazla) birlikte kullanıldıklarında eliminasyon için asiklovirle yarışan ilaçlar verilirken, bir ya da iki ilacın veya metabolitlerinin plazma düzeylerindeki artış potansiyeli nedeniyle, dikkat edilmelidir. Organ nakli hastalarında bağışıklık sistemini baskılayıcı ajan olarak kullanılan mikofenolat mofetilin inaktif molekülü ile asiklovirin birlikte verilmesi sonucunda  (EAA) plazma/zaman eğrisinin altında kalan alanlarının arttığı görülmüştür.

 

Böbrek fizyolojisinin başka özelliklerini etkileyen ilaçlarla (siklosporin, tacrolimus)  birlikte eğer yüksek doz Valtrex (4 g/gün ve daha fazla) uygulanacaksa,  önlem alınması gerekmektedir.

 

Dijoksin farmakokinetiği günde 3 kez 1 g Valtrex ile birlikte verilmesinden etkilenmemiştir ve tek doz Valtrex’in  (1 g) dijoksin (0.75 mg’lık  2 doz ), tek doz antasitler (Al+3 ve Mg+2) veya tiazid diüretiklerinin çoklu dozları ile beraber verilmesinden sonra asiklovir farmakokinetiği değişmemiştir.  Tek doz Valtrex’i (1 gram) takiben asiklovir  Cmaks ve EAA değerleri, asiklovirin renal klerensindeki azalmaya bağlı olarak tek doz simetidin (88 mg) verilmesinden sonra % 8 ve % 32 , probenesid (1 gram) verilmesinden sonra % 22 ve % 49 ve simetidin ve probenesid kombinasyonu verilmesinden sonra % 30 ve % 78 artmıştır. Normal böbrek işlevi olan hastalarda bu etkilerin klinik önemi olduğu düşünülmemektedir. Bu bakımdan Valtrex dijoksin, antasitler, tiazid diüretikleri, simetidin veya probenesid ile birlikte verilirken normal böbrek fonksiyonlu hastalarda doz ayarlaması gerekmemektedir.

 Kullanım Şekli ve Dozu

(Hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde)

 

HERPES ZOSTER TEDAVİSİ

 

Erişkinler: Herpes zoster enfeksiyonlarının tedavisi :1000mg valasiklovir (1 Valtrex 1000 mg tablet), günde 3 kez, 7 gün süre ile alınmalıdır.

 

Çocuklar: Herpes zoster tedavisinde  Valtrex’in çocuklarda etkinlik ve güvenliliği değerlendirilmemiştir.

 

Yaşlılar: Yaşlılarda böbrek yetersizliği olasılığı göz önüne alınmalı ve dozaj buna göre ayarlanmalıdır (Aşağıdaki böbrek yetmezliğine bakınız). Yeterli hidrasyon sağlanmalıdır.

 

Böbrek yetersizliği: Böbrek işlevi yetersiz hastalara valasiklovir verilirken dikkatli olunmalıdır. Yeterli hidrasyon sağlanmalıdır. Dozaj aşağıdaki Tablo 4’deki gibi azaltılmalıdır.

 

 

Tablo4                        Böbrek bozukluğu olan hastalarda dozaj

Endikasyonlar

Normal doz rejimi (Kreatinin klerensi 50 ve daha büyük)

Kreatinin klerensi (ml/dakika)

 

 

30 - 49

 

 

10 - 29

 

 

< 10

Herpes zoster

8 saatte bir 1 g

12 saatte bir 1 g

24 saatte bir 1 g

24 saatte bir 500 mg

Genital herpes

Başlangıç tedavisi

 

12 saatte bir 1 g

 

Doz azaltılmaz

 

24 saatte bir 1 g

 

24 saatte bir 500 mg

Genital herpes

Tekrarlayan nöbetler 

12 saatte bir 500 mg

Doz azaltılmaz

24 saatte bir 500 mg

24 saatte bir 500 mg

Genital herpes

Baskılama tedavisi 

24 saatte bir

1 g

Doz azaltılmaz

24 saatte bir 500 mg

24 saatte bir 500 mg

24 saatte bir 500 mg

Doz azaltılmaz

48 saatte bir 500 mg

48 saatte bir 500 mg

Genital herpes

HIV ile enfekte hastalarda baskılama tedavisi 

12 saatte bir 500 mg

Doz azaltılmaz

24 saatte bir 500 mg

24 saatte bir 500 mg

Herpes labialis

Tedavi 1 günü aşmamalıdır

12 saat arayla alınan 2 g’lık 2 doz

12 saat arayla alınan 1 g’lık 2 doz

12 saat arayla alınan 500 mg’lık 2 doz

500 mg’lik tek doz

 

Hemodiyalizdeki hastalarda, kreatinin klerensi dakikada 15 ml'nin altında olan hastalara önerilen doz kullanılmalıdır. Bu doz hemodiyaliz sonrası uygulanmalıdır.

 

Karaciğer yetmezliği:  Hafif veya orta şiddette sirozlu (hepatik fonksiyonu işlevsel olan) hastalarda doz ayarlaması gerekmemektedir. İlerlemiş sirozlu hastalarda (hepatik fonksiyon bozukluğu ve portal-sistemik şant belirtileri olan) elde edilen farmakokinetik veriler doz ayarlanması ihtiyacını belirtmemiştir; fakat klinik deneyim sınırlıdır.

 

HERPES SIMPLEX ENFEKSİYONLARININ TEDAVİSİ

Yetişkinler: 500 mg valasiklovir (Valtrex 500 mg tablet) günde 2 kez alınmalıdır. Nükseden enfeksiyonlarda tedaviye 3 ya da 5 gün devam edilmelidir. Daha şiddetli olabilen başlangıç epizodlarında tedavi 5 günden 10  güne kadar uzatılabilir. Tedaviye mümkün olabildiğince erken başlanmalıdır. Herpes simplex’in nüks enfeksiyonlarında tedaviye ideal olarak prodromal sürede veya ilk belirti veya semptomlar görülür görülmez başlanmalıdır. Valtrex HSV nüksünün ilk belirti ve semptomlarında  alınırsa lezyon gelişmesini önleyebilir.

Alternatif olarak, herpes labialis (uçuk) için, 1 gün süreyle Valtrex 2 g günde iki kez etkili bir tedavidir. İkinci doz, ilk dozdan 12 saat sonra alınabilir (6 saatten önce alınmamalıdır).  Bu dozaj rejimini kullanırken, tedavi bir günü geçmemelidir; çünkü tedaviyi uzatmanın ilave klinik fayda sağlamadığı gösterilmiştir. Tedaviye uçuğun en erken semptomlarında (ör. acıma, kaşınma veya yanma) başlanmalıdır.

Çocuklar: Herpes simplex enfeksiyonlarının tedavisinde  Valtrex’in çocuklarda etkinlik ve güvenliliği değerlendirilmemiştir.

Yaşlılar: Yaşlılarda böbrek yetersizliği olasılığı göz önüne alınmalı ve dozaj buna göre ayarlanmalıdır (Aşağıdaki böbrek yetmezliğine bakınız). Yeterli hidrasyon sağlanmalıdır.

Böbrek yetersizliği: Böbrek işlevi yetersiz hastalara valasiklovir verilirken dikkatli olunmalıdır. Yeterli hidrasyon sağlanmalıdır. Dozaj yukardaki Tablo 4’deki gibi azaltılmalıdır.

Karaciğer yetmezliği: Hafif veya orta şiddette sirozlu (hepatik fonksiyonu işlevsel olan) hastalarda doz ayarlaması gerekmemektedir. İlerlemiş sirozlu hastalarda (hepatik fonksiyon bozukluğu ve p

 Doz Aşımı

Semptomlar ve Belirtiler:  Valasiklovir aşırı dozlarını alan hastalarda  akut renal yetmezlik ve konfüzyon, halüsinasyonlar, ajitasyon, bilinçte azalma ve komayı içeren nörolojik semptomlar bildirilmiştir. Bulantı ve kusma meydana gelebilir. Yanlışlıkla aşırı dozaj alınmasını önlemek için gereken önlemler alınmalıdır. Böbrek yetmezliği olan ve yaşlı hastalarda bildirilen olguların bir çoğunda tekrarlanan aşırı dozlar uygun dozaj azaltılması yapılmamasından ötürüdür.

 

Tedavi: Hastalar toksisite belirtileri için  yakından incelenmelidir. Asiklovir, hemodiyaliz ile kandan büyük oranda uzaklaştırılabileceğinden,  semptomatik Valtrex doz aşımı oluştuğu takdirde bir tedavi seçeneği olarak düşünülmelidir.

 

Eş Değer İlaçlar

Bu ilaca ait eş değer ilaç bulunmamaktadır.
   

 

ilacsozlugu.com Uyarısı !

Hiçbir ilacı doktorunuza ya da eczacınıza danışmadan kullanmayınız. Unutmayınız ki, internet sitelerinde ilaçlar hakkında verilen bilgiler, bir uzmanın sizi muayene ederek vereceği reçetenin yerini tutmaz. Bu sayfada VALTREX 1000 MG 21 TABLET kullananlar veya diğer kişiler ilaç hakkında yorum yapamaz.

 

 

Kimyasal Yapısı (2D)

 

VALTREX 1000 MG 21 TABLET Kimsayal Yapısına ait grafik bulunamadı.

 

VALTREX 1000 MG 21 TABLET ilacı için aranan kelimeler


valtrex ilaç | valtrex ilaç prospektüsü | valtrex 1000 mg prospektüs