İlaç Ara
 
 
 

DETRUSITOL SR 4 MG 28 UZUN ETKILI KAPSUL DETRUSITOL SR 4 MG 28 UZUN ETKILI KAPSUL

Grubu :   Beşeri İthal İlaç
Alt Grubu :   İEGM Tüm İlaç
Firma :   Pfizer İlaçları Ltd.Şti
Etkin Madde :   Tolterodine
ATC Kodu :   G04BD07
ATC Açıklaması :   Tolterodin
Kamu Kodu :   A10200
Barkodu :   8699532178169
Patent :   Orjinal
Fiyatı :   143,77 TL
Reçete Tipi :   NORMAL REÇETE
Etken Madde Kodu :   SGKFTH-TOLTERODIN Ağızdan katı
Temin :   İlacınızı sadece eczaneden alınız!
Bütçe Eş Değer Kodu :   -
Fiziksel Özellikleri :   Beyaz veya hemen hemen beyaz kristal toz
Terapotik Kategorileri :   Antimuskarinik
Durumu :   Şuan eczanelerde satılıyor.
    
  DETRUSITOL SR 4 MG 28 UZUN ETKILI KAPSUL Barkodu

 

 

İlaç Prospektüsü İlaç Prospektüsü

 

 BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

DETRUSITOL SR 4 mg kapsül

 

 KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde:
Tolterodin L-tartarat 4 mg (2.74 mg tolterodine eşdeğer)
 
Yardımcı maddeler:
Sukroz 123.07 mg (maksimum)      
                          
Yardımcı maddeler için bkz.Yardımcı maddelerin listesi.

 FARMASÖTİK FORM

Yavaş salımlı kapsül.
Beyaz baskılı mavi kapsül.

 Terapötik Endikasyonlar

Acil idrara çıkma dürtüsünün eşlik ettiği sık idrara çıkma ve/veya idrar kaçırma gibi semptomlar ile kendini gösteren aşırı aktif mesane sendromunun semptomatik tedavisinde endikedir.

 Pozoloji ve Uygulama şekli

Pozoloji / uygulama sıklığı ve süresi:
 
Erişkinler (Yaşlılar da dahil olmak üzere)
Karaciğer fonksiyon bozukluğu ve ciddi böbrek fonksiyon bozukluğu (GFR £ 30 ml/dk) olan hastalar dışında, önerilen doz günde bir kez 4 mg’dır. Karaciğer ve böbrek fonksiyon bozukluğu bulunan hastalarda ise önerilen doz günde bir kez 2 mg’dır (bkz. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri, Farmakokinetik özellikler). Baş edilemeyen ciddi yan etkilerin ortaya çıkması durumunda doz, günde bir kez 4 mg’dan 2 mg’a düşürülerek verilebilir.
Tedavinin etkisi 2–3 ay sonra tekrar değerlendirilmelidir (bkz. Farmakodinamik özellikler).
 
Uygulama şekli:
Ağızdan alınır. Uzun etkili kapsüller yiyeceklerle beraber veya aç karnına alınabilir. Kapsüller bütün olarak yutulmalıdır.
 
Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:
 
Böbrek / Karaciğer yetmezliği:
Böbrek ve/veya karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda tavsiye edilen günlük toplam doz 2 mg’dır (bkz. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri).
 
Pediyatrik popülasyon:
Çocuklardaki güvenliliği ve etkililiği henüz belirlenmemiştir Bu nedenle DETRUSITOL SR’ın çocuklarda kullanılması tavsiye edilmemektedir.
 
Geriyatrik popülasyon:
Erişkin dozu ile aynıdır.

 Kontrendikasyonlar

DETRUSITOL SR aşağıdaki durumlarda kontrendikedir:

 • Üriner retansiyon
 • Kontrol edilemeyen dar açılı glokom
 • Myastenia gravis
 • Tolterodin veya formülasyonunda bulunan yardımcı maddelere karşı bilinen aşırı duyarlılık
 • Ağır ülseratif kolit
 • Toksik megakolon

 Özel Kullanım Uyarıları ve Önlemleri

Tanısı konmuş veya şüpheli konjenital uzamış QT sendromu veya Torsades de Pointes hastalarında DETRUSITOL kullanımından kaçınılmalıdır
 
DETRUSITOL SR aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanılmalıdır:
 • Üriner retansiyonu riski taşıyan ciddi mesane ağzı obstrüksiyonu
 • Gastrointestinal obstrüktif bozukluklar, örneğin; pilor stenozu.
 • Böbrek fonksiyon bozukluğu (bkz.  Pozoloji ve uygulama şekli ve Farmakokinetik özellikler)
 • Karaciğer fonksiyon bozukluğu (bkz. Pozoloji ve uygulama şekli ve Farmakokinetik özellikler)
 • Otonomik nöropati
 • Hiatus hernisi
 • Gastrointestinal motilitede azalması riski
DETRUSITOL IR hemen salımlı tabletlerin QT aralığı üzerine etkisi ile ilgili yapılan bir çalışmada, günde 8 mg’ın (tedavi dozunun iki katı - supraterapötik doz) günde 4 mg’a (terapötik doz) göre QT aralığı üzerine etkisi daha fazladır ve bu etki CYP2D6 metabolizması düşük olanlarda yüksek olanlara göre daha belirgindir (bkz. Farmakodinamik özellikler). Bu bulguların klinik olarak anlamlılığı belirgin değildir ve bireysel hasta risk faktörlerine ve mevcut duyarlılığa bağlıdır.
 
Uzamış QT sendromu için risk faktörü olan hastalarda DETRUSITOL SR dikkatli kullanılmalıdır:
 • Konjenital veya belgelenmiş edinsel QT uzaması olan hastalar
 • Hipokalemi, hipomagnezemi ve hipokalsemi gibi elektrolit bozuklukları
 • Bradikardi
 • Önceden var olan ilgili kardiyak hastalıklar (kardiyomiyopati, miyokard iskemisi, aritmi, konjestif kalp yetmezliği gibi)
 • QT aralığını uzattığı bilinen Sınıf IA (kinidin, prokainamid gibi) ve Sınıf III (amiodaron, sotalol gibi) antiaritmik ilaçlarla birlikte kullanım
Bu, özellikle güçlü CYP3A4 inhibitörleri alındığında da geçerlidir (bkz. Farmakodinamik özellikler).
 
DETRUSITOL SR’in güçlü CYP3A4 inhibitörleriyle kombine kullanımı önerilmez (bkz. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri ).
 
Aşırı aktif mesane sendromu için uygulanan bütün diğer tedavilerde olduğu gibi, tedavi başlatılmadan önce acil idrara çıkma dürtüsünün ve sıklığının organik nedenleri araştırılmalıdır.
 
Bu tıbbi ürün sukroz içerir. Nadir kalıtımsal fruktoz intoleransı, glukoz-galaktoz malabsorpsiyon veya sükraz-izomaltaz yetmezliği problemi olan hastaların bu ilacı kullanmamaları gerekir.

 Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etki

Makrolid antibiyotikleri (örneğin; eritromisin ve klaritromisin), antifungal ajanlar (örneğin; ketokonazol ve itrakonazol) ve antiproteazlar gibi güçlü CYP3A4 inhibitörlerinin sistemik uygulaması sırasında kombine kullanım, zayıf CYP2D6 metabolizatörlerinde tolterodin serum konsantrasyonlarının artmasına ve buna bağlı doz aşımı riskine neden olabileceğinden önerilmez (bkz. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri).
 
Antimuskarinik özelliklere sahip ilaçlarla birlikte kullanıldığında terapötik etkililik ve yan etkiler daha belirginleşebilir. Buna karşılık, muskarinik kolinerjik reseptör agonistleri ile birlikte uygulandığında tolterodinin terapötik etkisi azalabilir.
 
DETRUSITOL SR, metoklopramid ve sisaprid gibi ilaçların prokinetik etkisini azaltabilir.
 
Güçlü bir CYP2D6 inhibitörü olan fluoksetin ile kombine kullanım, tolterodin ile CYP2D6’ya bağımlı metaboliti 5-hidroksimetil tolterodin, eşdeğer etkinliğe sahip olduklarından, klinik olarak anlamlı bir etkileşmeye neden olmaz.
 
İlaç etkileşmeleriyle ilgili klinik çalışmalar varfarin veya kombine oral kontraseptifler (etinil estradiol/levonorgestrel) ile herhangi bir etkileşimin olmadığını göstermiştir.
 
Klinik çalışmalar tolterodinin CYP2D6, 2C19, 2C9, 3A4 veya 1A2’nin metabolik inhibitörü olmadığını göstermiştir. Bu sebeple, bu izoenzimler ile metabolize edilen ilaçların plazma düzeylerinde, tolterodin ile birlikte verildiğinde, artış beklenmez.

 Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye
Gebelik kategorisi C’dir.
 
Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)
Tolterodinin gebe kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir.
Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar üreme toksisitesinin bulunduğunu göstermiştir (bkz. Klinik öncesi güvenlilik verileri). İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir.
 
Gebelik dönemi  
DETRUSTOL SR’ın gebelik döneminde kullanımı tavsiye edilmemektedir.
 
Laktasyon dönemi
İnsanlarda anne sütüne geçişi ile ilgili veri bulunmamaktadır. Emzirme döneminde DETRUSITOL SR kullanımından kaçınılmalıdır.
 
Üreme yeteneği/Fertilite
Hayvanlarda yapılan çalışmalar reprodüktif toksisite göstermiştir (bkz. Bölüm 5.3 Klinik öncesi güvenlilik verileri). İnsanlardaki potansiyel risk bilinmemektedir.

 Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

DETRUSITOL SR, uyum (akomodasyon) bozukluklarına neden olabileceğinden ve reaksiyon süresini etkileyebileceğinden, araba ve makine kullanma yeteneğini olumsuz yönde etkileyebilir.

 İstenmeyen etkiler

DETRUSITOL SR farmakolojik etkisi nedeniyle, ağız kuruluğu, dispepsi ve gözde kuruluk gibi, hafif ila orta derecede antimuskarinik etkilere neden olabilir.
 
Aşağıda, klinik çalışmalarda ve pazarlama sonrası deneyim sırasında DETRUSITOL SR ile elde edilen veriler yer almaktadır. En yaygın bildirilen yan etki, DETRUSITOL SR ile tedavi edilen hastaların %23.4’ünde, plasebo uygulanan hastaların %7.7’sinde ortaya çıkan ağız kuruluğu olmuştur.
İstenmeyen etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır.
Çok yaygın (³ 1/10); yaygın (³ 1/100 , <1/10); yaygın olmayan (³  1/1.000, <1/100); seyrek (³  1/10.000, <1/1.000); çok seyrek (<1/10.000); bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor):
Enfeksiyonlar ve enfestasyonlar:
Yaygın: Sinüzit
 
Bağışıklık sistemi bozuklukları:
                               Yaygın olmayan: Başka bir şekilde açıklanamayan aşırı duyarlılık (alerjik reaksiyon)
Bilinmiyor: Anafilaktik reaksiyon
 
Psikiyatrik bozukluklar:
Yaygın olmayan: Sinirlilik
Bilinmiyor: Konfüzyon, halüsinasyon, oryantasyon bozukluğu
 
Sinir sistemi bozuklukları:
Yaygın: Baş ağrısı, baş dönmesi, uyku hali
Yaygın olmayan: Parestezi, hafıza bozuklukları
 
Göz bozuklukları:
Yaygın:Gözde kuruluk, görme bozukluğu (anormal akomodasyon)
 
Kulak ve iç kulak bozuklukları:
Yaygın olmayan: Vertigo
 
Kardiyak bozukluklar:
Yaygın olmayan: Palpitasyonlar, kalp yetmezliği, aritmi
Bilinmiyor: Taşikardi
 
Vasküler bozukluklar:
Bilinmiyor:Deride kızarıklık
 
Gastrointestinal bozukluklar:
Çok yaygın :Ağız kuruluğu
Yaygın:Dispepsi, konstipasyon, abdominal ağrı gaz, diyare
Bilinmiyor: Gastroözofajiyal reflü, kusma
 
Deri ve deri altı doku bozuklukları:
Bilinmiyor:Deride kuruluk, anjiyoödem
 
Böbrek ve idrar bozuklukları:
Yaygın: Dizüri
Yaygın olmayan: Üriner retansiyon
 
Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin bozukluklar:
Yaygın: Yorgunluk, periferal ödem
Yaygın olmayan:Göğüs ağrısı
 
Demans tedavisi için kolinesteraz inhibitörleri alan hastalarda tolterodin tedavisine başlandıktan sonra demans semptomlarında alevlenme (konfüzyon, oryantasyon bozukluğu, delüzyon gibi) bildirilmiştir.
                                                              
Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler
 
Pediyatrik popülasyon:
Toplam 710 pediyatrik hasta ile 12 haftadan uzun bir süre yürütülen iki randomize, plasebo kontrollü, çift kör faz III çalışmada, üriner bölge enfeksiyonları, diyare ve anormal davranışlı hastaların oranları tolterodin ile tedavi edilen hastalarda plasebodan daha yüksek bulunmuştur ( üriner bölge enfeksiyonu: tolterodin %6.8, plasebo % 3.6; diyare: tolterodin % 3.3, plasebo %0.9; anormal davranış: tolterodin % 1.6, plasebo %0.4 ) (bkz. Farmakodinamik özellikler).
 

 Doz aşımı ve tedavisi

Gönüllülere tek doz olarak verilen en yüksek tolterodin tartarat dozu, 12.8 mg’dır. Gözlenen en ciddi advers etki akomodasyon bozuklukları ve idrar yapma zorluğu olmuştur.
 
DETRUSITOL SR’ın doz aşımında, hastaya gastrik lavaj yapılmalı ve aktif kömür verilmelidir. Semptomlar aşağıda açıklandığı şekilde tedavi edilir:
 • Ciddi santral antikolinerjik etkiler (halüsinasyonlar, şiddetli eksitasyon gibi): Fizostigmin verilir.
 • Konvülsiyon veya belirgin eksitasyon: Benzodiazepinler uygulanır.
 • Solunum yetmezliği: Suni solunum uygulanır.
 • Taşikardi: Beta-blokerler ile tedavi edilir.
 • Üriner retansiyon: Kateterizasyon ile tedavi edilir.
 • Midriyazis: Pilokarpin göz damlası damlatılır ve/veya hasta karanlık bir odaya alınır.
Dört günden daha uzun süre 8 mg hemen salımlı DETRUSITOL kullanıldığında (hemen salımlı formülasyonda tavsiye edilen günlük dozun iki katı ve uzun etkili kapsül formülasyonunda oluşan pikin üç katına eşdeğer), QT aralığında uzama görülmüştür. DETRUSITOL doz aşımında, QT uzamasının tedavisi için standart destekleyici tedaviler uygulanmalıdır.

 Farmakodinamik Özellikler

Farmakoterapötik grup: Üriner Antispazmodikler
ATC kodu: G04B D07
 
Tolterodin, kompetitif ve spesifik bir muskarinik reseptör antagonisti olup, in vivo olarak tükürük bezinden çok mesaneye seçicilik göstermektedir. Tolterodin metobolitlerinden bir tanesi (5-hidroksimetil türevi), tolterodine benzer bir farmakolojik profile sahiptir. Bu metabolit, hızlı metabolizatörlerde tolterodinin terapötik etkisine önemli derecede katkıda bulunmaktadır (bkz. Farmakokinetik özellikler).
 
Tedavinin etkisi 4 haftada beklenebilir.
 
Faz III programında, primer sonlanım noktası, haftalık idrara çıkma sayısında azalma ve sekonder sonlanım noktaları ise, 24 saatlik işemede azalma ve her bir işemede işenen ortalama hacim artışıydı. Bu parametreler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
 
Tablo 1.Günde tek doz DETRUSITOL SR 4 mg ile plasebonun karşılaştırıldığı 12 haftalık çalışma. Başlangıç değerlerine göre mutlak değişiklik ve % değişiklik oranı. Plasebo ile karşılaştırmalı olarak DETRUSITOL SR ile tedavi farkı: Tahmin edilen en küçük haneler ortalaması ve % 95 güven aralığı ile.
 
 
DETRUSITOL SR 4 mg
Günde bir kez
(n= 507)
Plasebo
(n= 508)
Plaseboya karşı tedavi farkı: Ortalama değişim ve % 95 güven aralığı
Plaseboya kıyasla
istatistiksel anlamlılık
(p-değeri)
Haftalık idrar kaçırma
sayısı
-11.8
(%-54)
 
-6.9
(%-28)
 
-4.8
(-7.2; -2.5)*
< 0.001
24 saatte idrara çıkma sayısı
-1.8
(%-13)
 
-1.2
(%-8)
 
-0.6
(-1.0; -0.2)
0.005
Her idrara çıkmada boşaltılan ortalama hacim (ml)
+34
(%+27)
 
+14
(%+12)
 
+20
(14; 26)
 
<0.001
 
 
* Bonferroni’ye göre % 97.5 güven aralığı
 
12 haftalık tedavi sonrasında; DETRUSITOL SR grubunda %23.8 (121/507) ve plasebo grubunda %15.7 (80/508) hasta, subjektif olarak hiç ya/da minimal mesane şikayetleri olduğunu belirtti.
 
Başlangıçta ürodinamik değerlendirmeleri yapılan hastalarda tolterodinin etkileri değerlendirilmiş ve ürodinamik sonuçlara göre hastalar ürodinami pozitif (motor urgency) veya ürodinami negatif (duyusal urgency) gruba ayrılmıştır. Her grupta, hastalar tolterodin veya plasebo almak üzere randomize edilmiştir. Çalışmada, tolterodinin duysal acil idrara çıkma dürtüsü olan hastalarda plasebodan üstün etkileri olduğuna dair bir kanıt bulunmamıştır.
 
Tolterodinin QT aralığı üzerine klinik etkileri, yaşlı ve önceden kardiyovasküler hastalığı bulunan hastaları da içeren 600’ü aşkın tedavi edilen hastadan alınan EKG ile çalışılmıştır.  QT değişiklikler plasebo ve tedavi edilen gruplar arasında belirgin farklılık göstermemiştir.
 
Tolterodinin QT-uzaması üzerindeki etkisi, 18-55 yaşlarında 48 sağlıklı erkek ve kadın gönüllüde araştırılmıştır. Gönüllülere günde iki kez 2 mg ve günde iki kez 4 mg tolterodin çabuk salımlı formülasyonları verilmiştir. Tolterodin doruk plazma konsantrasyonlarında (1 saat) elde edilen sonuçlar (Friderica düzeltmeli), günde iki kez 2 mg ve günde iki kez 4 mg tolterodin dozlarıyla QTc aralığında sırasıyla 5.0 ve 11.8 milisaniye artış göstermiştir. Aktif internal kontrol olarak kullanılan moksifloksasinde (400 mg) bu artış 19.3 milisaniye olmuştur. Farmakokinetik/farmakodinamik bir model, günde iki kez 2 mg tolterodin alan yavaş metabolizatörlerde (CYP2D6’den yoksun) QTc aralığı artışının, günde iki kez 4 mg alan hızlı metabolizörlerle karşılaştırılabilir olduğunu öngörmektedir. Tolterodinin her iki dozunda da, metabolik profillerinden bağımsız olarak gönüllülerin hiçbirinde mutlak QTcF 500 milisaniye aşılmamış veya taban seviyede 60 milisaniye değişimi olmamıştır ki bunlar her iki veri için de önemli eşik değerleri kabul edilmektedir. Günde iki kez 4 mg ile elde edilen doruk maruziyet seviyesi (Cmax), Detrusitol SR kapsülleriyle elde edilen en yüksek terapötik dozun üç katıdır.
 
Pediyatrik hastalar
Pediyatrik popülasyonda etkililik gösterilmemiştir. Sık idrara çıkma ve idrar kaçırma yakınması olan 5-10 yaşlarındaki toplam 710 pediyatrik hasta (486 tolterodin uzun etkili kapsül, 224 plasebo), iki faz 3 randomize, plasebo kontrollü, çift kör, 12 haftalık çalışmada incelenmiştir. İki çalışmada da haftalık toplam inkontinans epizodu sayısının başlangıç değerlerinden değişimi açısından iki grup arasında önemli her hangi bir fark görülmemiştir.

 Farmakokinetik Özellikler

Bu formülasyona özgü spesifik farmakokinetik özellikler:
Uzun etkili tolterodin kapsülleri, tolterodinin hemen salınan tabletlerine kıyasla daha yavaş emilir. Bunun sonucunda, maksimum serum konsantrasyonları kapsüllerin uygulanmasından 4 (2-6) saat sonra elde edilir. Kapsül formunda uygulanan tolterodinin yarılanma ömrü, güçlü metabolizatörlerde yaklaşık 6 saat, CYP2D6’nın bulunmadığı zayıf metabolizatörlerde yaklaşık 10 saattir. Kararlı durum konsantrasyonlarına, kapsülün uygulanmasından sonraki 4 gün içinde erişilir.
 
Gıdaların, kapsüllerin biyoyararlanımı üzerinde etkisi yoktur.
 
Emilim:
Tolterodin, oral uygulama sonrasında karaciğerde CYP2D6’nın katalize ettiği ilk-geçiş metabolizmasına uğrar ve farmakolojik olarak eşdeğer etkinliğe sahip major metaboliti olan 5-hidroksimetil türevi oluşur.
Tolterodinin mutlak biyoyararlanımı, hastaların büyük bir çoğunluğunu oluşturan güçlü metabolizatörlerde %17, CYP2D6’nın bulunmadığı zayıf metabolizatörlerde ise %65’tir.
 
Dağılım:
Tolterodin ve 5-hidroksimetil metaboliti primer olarak orosomukoide bağlanır. Bağlanmayan kısım, ana bileşik ve 5-hidroksimetil türevi için sırasıyla %3.7 ve %36’dır. Tolterodinin dağılım hacmi 113 L’dir.
 
Biyotransformasyon:
Tolterodin oral uygulama sonrasında karaciğer tarafından yoğun metabolizasyona uğratılır. Primer metabolizma yolu, polimorfik CYP2D6 enzimi üzerinden gerçekleşir ve 5-hidroksimetil metabolitinin oluşumuyla sonuçlanır. İleri metabolizma yolları sonucunda 5-karboksilik asit ve N-dealkile 5-karboksilik asit metabolitleri açığa çıkar. İdrarda saptanan metabolitler içinde bu metabolitlerin oranları sırasıyla %51 ve %29’dur. Toplumun yaklaşık %7 oranındaki küçük bir bölümünde CYP2D6 etkinliği bulunmaz. Bu bireylerde (zayıf metabolizatörler) belirlenen metabolizma yolu, CYP3A4 aracılığıyla dealkilasyondur, oluşan metabolit N-dealkile tolterodine olup klinik etkinliğe katılmaz. Toplumun geriye kalan bölümü, güçlü metabolizatörler olarak adlandırılır. Güçlü metabolizatörlerde tolterodinin sistemik klerensi yaklaşık 30 L/saat’tir. Zayıf metabolizatörlerdeki düşük klerens, anlamlı düzeyde (yaklaşık 7 kat) yüksek serum tolterodin konsantrasyonlarına neden olur ve 5-hidroksimetil metaboliti konsantrasyonları ihmal edilebilir düzeyde bulunur.
 
5-hidroksimetil metaboliti farmakolojik olarak aktiftir ve tolterodinle eşdeğer etkinliğe sahiptir. Tolterodin ve 5-hidroksimetil metabolitinin proteinlere bağlanmadaki farkları nedeniyle, zayıf metabolizatörlerde, serbest tolterodinin EAA (Eğri Altı Alanı) değeri, aynı dozajın uygulandığı CYP2D6 aktivitesi bulunan hastalardaki serbest tolterodin ve 5-hidroksimetil metabolitinin kombine EAA değerine benzer bulunur. Güvenilirlik, tolerabilite ve klinik cevap, fenotipten bağımsız olarak benzer bulunmuştur.
 
Eliminasyon:
[14C]-tolterodin uygulamasını takiben, radyoaktivitenin yaklaşık %77’si idrar, %17’si feçes yoluyla atılır. Verilen dozun %1’den azı değişmemiş olarak, %4’ü ise 5-hidroksimetil metaboliti şeklinde atılmaktadır. Karboksillenmiş metabolit ve buna karşılık gelen dealkillenmiş metabolit, idrarla atılan miktarın sırasıyla %51 ve %29’unu oluşturur.
 
Doğrusallık/doğrusal olmayan durum:
Terapötik doz aralığında lineer farmakokinetik gösterir.
 
Hastalardaki karakteristik özellikler
 
Karaciğer yetmezliği:
Karaciğer sirozu bulunan hastalarda, serbest tolterodin ve 5-hidroksimetil metabolitinin konsantrasyonları yaklaşık 2 kat yüksek bulunmuştur (bkz. Pozoloji ve uygulama şekli ve  Özel kullanım uyarıları ve önlemleri).
 
Böbrek yetmezliği:
Şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalarda (insülin klerensi GFR £ 30 ml/dk), serbest tolterodin ve 5-hidroksimetil metabolitinin ortalama konsantrasyonları iki katına çıkar. Bu hastalarda diğer metabolitlerin plazma düzeyleri de belirgin derecede (12 kata kadar) artmıştır. Bu metabolitlerin artmış konsantrasyonlarının klinik anlamı bilinmemektedir. Hafif-orta derecede böbrek bozukluğunda kullanımı ile ilgili veri bulunmamaktadır (bkz  Pozoloji ve uygulama şekli ve  Özel kullanım uyarıları ve önlemleri).
 
Pediyatrik hastalar:
Her mg doz başına etkene maruziyet erişkin ve adolesanlarda benzerdir. Ortalama mg doz başına maruziyet, 5- 10 yaş aralığındaki çocuklarda yetişkinlere göre yaklaşık iki kattır (bkz.  Pozoloji ve uygulama şekli ve Farmakodinamik özellikler)

 Klinik Öncesi Güvenlilik Verileri

Toksisite, genotoksisite ve karsinojenisite çalışmalarında, ilacın farmakolojik etkisi haricinde klinik açıdan önemli sayılabilecek hiç bir etkiye rastlanmamıştır.
 
Reprodüktif çalışmalar fare ve tavşanlarda yapılmıştır.
 
Farelerde fertilite veya üreme fonksiyonu üzerine etkiler görülmemiştir. İnsanlar için tavsiye edilen en yüksek dozun 7-20 katı daha yüksek dozlarda, Cmaks veya EAA, embriyo ölümü ve malformasyon gözlenmiştir.
 
Tavşanlarda, malformatif etkiler gözlenmemiştir. Ancak çalışmalarda insanların tedavisinde beklenenden 20 veya 3 kat daha yüksek plazma maruziyeti (Cmaks veya EAA) söz konusudur.
 
Tolterodin ve aktif insan metabolitleri, köpek purkinje liflerinde (terapötik düzeylerin 14 –75 katında) aksiyon potansiyeli süresini uzatır (%90 repolarizasyon) ve klonlanmış eter-a-go-go- ilişkili gen (hERG) kanallarında (terapötik düzeylerin 0.5 – 26.1 katında) K+ akımını bloke eder. Köpeklerde, tolterodin ve insan metabolitleri (terapötik düzeylerin 3.1– 61.0 katında) QT aralığında uzama gözlenmiştir. Bu bulguların klinikle ilişkisi bilinmemektedir.

 Yardımcı maddelerin listesi

 • Şeker küreleri
 • Surelease E-7-19010 Clear
 • Saf su
 • Hidroksipropil metilselüloz 2910
 • Indigo karmin (E132)
 • Titanyum dioksit (E171)
 • Jelatin

 Geçimsizlikler

Bulunmamaktadır.

 Raf Ömrü

24 ay

 Saklamaya yönelik özel tedbirler

30°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

 Ambalajın niteliği ve içeriği

Polivinil klorür (PVC) poliviniliden klorür (PVDC) / Alüminyum folyo blister.

 Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve “Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmelikleri”ne uygun olarak imha edilmelidir.

 RUHSAT SAHİBİ

Pfizer İlaçları Ltd.Şti.
34347  Ortaköy-İSTANBUL
Tel : 0 212 310 70 00
Faks : 0 212 310 70 58

 RUHSAT NUMARASI(LARI)

119/78

 İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi: 04.04.2006
Ruhsat yenileme tarihi:-

 KÜB' ÜN YENİLEME TARİHİ

-

 Müstahzar Adı

DETRUSITOL SR 4 mg kapsül

 Kullanım Yolu

Ağızdan alınır.

 Etkin Maddeler

Her kapsül 4 mg (2.74 mg tolteradine eşdeğer) Tolterodin L-tartarat içerir.

 

 Yardımcı Maddeler

Şeker küreleri, surelease E-7-19010 clear, saf su, hidroksipropil metilselüloz 2910, mavi opak kapsül no:3.

 

  İlaç Nedir ve Niçin Kullanılır

DETRUSITOL SR uzun salımlı (SR) kapsüldür. DETRUSITOL SR, antimuskarinik ilaçlar olarak adlandırılan bir ilaç sınıfına dahildir ve mesane kaslarını gevşetir.
 
DETRUSITOL SR kapsül, 28 adet beyaz baskılı mavi kapsül içeren blister ambalajlarda bulunur.
 
DETRUSITOL SR aşırı aktif mesane sendromunun tedavisi için kullanılır.
 • Aşırı aktif mesane sendromunuz varsa,
 • İdrara çıkmanızı kontrol edemezsiniz.
 • Aniden veya sık sık idrara çıkma ihtiyacı hissedersiniz ve/veya tuvalete yetişemeyerek idrar kaçırabilirsiniz.

  İlacı Kullanmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler

DETRUSITOL SR’ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
 • Daha önce tolterodin veya DETRUSITOL SR içeriğindeki benzer maddelere aşırı hassasiyetiniz (alerjiniz) olduysa
 • İdrar yapamıyorsanız (üriner retansiyon)
 • Kontrol edilemeyen dar açılı glokomunuz (Uygun olarak tedavi edilmeyen görme kaybı ile birlikte yüksek göz tansiyonu )varsa 
 • Kaslarınızda aşırı güçsüzlükle seyreden bir hastalık (miyastenia gravis) var ise
 • Ağır bağırsak iltihabınız ve barsakta yaranız (ülseratif kolit) varsa
 • Akut bağırsak genişlemesi (toksik megakolon) varsa
DETRUSITOL SR’ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
 
 • Tanısı konmuş veya şüpheli konjenital uzamış QT sendromu veya Torsades de Pointes (EKG’de belirli bazı anormallikler ile saptanan kalp ritmi bozuklukları) hastası iseniz
 • İdrara çıkmakta zorluk çekiyorsanız ve/veya idrarınız az çıkıyorsa
 • Yiyeceklerin sindirimini ve/veya geçişini etkileyen sindirim sistemi hastalığınız varsa
 • Böbrek problemleriniz varsa
 • Karaciğer hastalığınız varsa
 • Kan basıncınızı, bağırsak veya cinsel fonksiyonunuzu etkileyen sinirsel bozukluğunuz (otonomik sinir sisteminde herhangi bir duyu kaybı) varsa
 • Mide fıtığınız (hiatus hernisi) varsa
 • Bağırsak hareketlerinde azalma olduysa veya şiddetli kabızlık şikayetiniz varsa (sindirim ile ilgili hareketlilikte azalma)

Kalbiniz ile ilgili aşağıdaki durumlar mevcut ise:

 • Elektrokardiyogramınızda (EKG) yani kardiyak değerlendirmenizde anormallik varsa
 • Kalp atımında yavaşlama (bradikardi)
 • Önceden var olan ilgili kalp hastalıkları, örneğin: Zayıf kalp kası (kardiyomiyopati), Kalbe kan akışında azalma (miyokard iskemisi), Kalp atım düzensizliği (aritmi), Kalp yetmezliği

Kanınızdaki potasyum (hipokalemi), kalsiyum (hipokalsemi) veya magnezyum (hipomagnezemi) düşük seviyelerde ise

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.
 
DETRUSITOL SR’ın yiyecek ve içecek ile kullanılması
DETRUSITOL SR’ı yiyecek ve içeceklerden önce, sonra veya yemek esnasında alabilirsiniz.
 
Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Hamileyseniz DETRUSITOL SR kullanmayınız. Hamile olduğunuzu düşünüyorsanız ya da hamile kalmayı planlıyorsanız hemen doktorunuza söyleyiniz.
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 
Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
DETRUSITOL SR’ın etkin maddesi olan tolterodinin anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. DETRUSITOL SR kullanırken emzirmeniz tavsiye edilmemektedir.
 
Araç ve makine kullanımı
DETRUSITOL SR aldığınızda baş dönmesi, halsizlik hissedebilirsiniz veya görüşünüz etkilenebilir. Bu durum, araç ve makine kullanma yeteneğinizi de etkileyebilir.
 
DETRUSITOL SR’ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
Bu tıbbi ürün sukroz (bir çeşit şeker) içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.
 
Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
DETRUSITOL SR’ın etkin maddesi olan tolterodin diğer ilaçlar ile etkileşime girebilir.
 
DETRUSITOL SR’ın aşağıdaki ilaçlar ile birlikte kullanımı tavsiye edilmez:
 • Bazı antibiyotikler (eritromisin, klaritromisin gibi)
 • Mantar enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar (ketokonazol, itrakonazol gibi)
 • AIDS (İnsan İmmün Yetmezlik Virüsü - HIV) tedavisi için kullanılan ilaçlar
DETRUSITOL SR’ın aşağıdaki ilaçlar ile birlikte dikkatli kullanınız:
 • Yiyecek geçişini etkileyen ilaçlar (metoklopramid ve sisaprid gibi)
 • Düzensiz kalp atışının tedavisi için kullanılan ilaçlar (amiodaron, sotalol, kinidin, prokainamid gibi)
 • DETRUSITOL SR’ın etki şekline benzer etki eden ilaçlar (antimuskarinik) veya DETRUSITOL SR’ın etki şeklinin tersine etki eden ilaçlar (kolinerjik)
Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  İlaç Nasıl Kullanılır

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
DETRUSITOL SR’ı her zaman tam olarak doktorunuzun söylediği şekilde alınız. Emin değilseniz doktorunuz veya eczacınız ile kontrol ediniz.
Normal tedavi dozu günde 1 kez 4 mg yavaş salımlı kapsüldür. Böbrek veya karaciğer hastaları için ve yan etkiler açısından problem yaşayan hastalar için doktor dozu günde 2 mg DETRUSITOL’e değiştirebilir.  
 
Uygulama yolu ve metodu:
Ağızdan alınız. Kapsülleri bütün olarak yutunuz, çiğnemeyiniz.
 
Değişik yaş grupları:
 
Çocuklarda kullanımı:
DETRUSITOL SR’ın çocuklarda kullanılması önerilmez.
 
Yaşlılarda kullanımı:
Doktorunuz sizin için özel bir doz ayarlaması yapmayacaktır.
 
Özel kullanım durumları:
 
Böbrek yetmezliği:
Önerilen doz, günde bir kez 2 mg’dır.
 
Karaciğer yetmezliği:
Önerilen doz, günde bir kez 2 mg’dır.
 
Eğer DETRUSITOL SR’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.
 
Kullanmanız gerekenden daha fazla DETRUSITOL SR kullandıysanız:
DETRUSITOL SR’ı kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.
 
DETRUSITOL SR’ı kullanmayı unutursanız:
Almanız gereken zamanda DETRUSITOL SR kapsül almayı unuttuysanız, bir sonraki kapsülü alacağınız zaman gelmediyse hatırladığınız zaman alınız. Bir sonraki kapsülü alacağınız zaman yakın ise, unutulan dozu geçiniz ve normal doz programını takip ediniz.
 
Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.
 
DETRUSITOL SR’ın kullanımı ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa, doktorunuz veya eczacınıza sorunuz.
 
DETRUSITOL SR ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler:
Doktorunuz DETRUSITOL SR ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Hemen etki görmediğiniz için tedaviyi erken kesmeyiniz. İlacın mesaneniz üzerinde etkisini göstermesi için biraz zaman geçmesi gerekmektedir. Doktorunuzun reçetelediği DETRUSITOL SR tedavisini tamamlayınız. Bunun sonunda etki görmezseniz, doktorunuz ile konuşunuz.
 
Tedavinin faydaları 2-3 ay sonra değerlendirilmelidir.
 
DETRUSITOL SR’ı bırakmayı düşünüyorsanız doktorunuza danışınız.

  İlacın Olası Yan Etkileri Nelerdir

Tüm ilaçlar gibi DETRUSITOL SR’ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı kişilerde yan etkiler olabilir. 
 
Aşağıdaki anjiyoödem belirtilerini yaşarsanız DERHAL doktorunuza haber veriniz ve acil servise gidiniz. 
 • Yüzde, boyunda veya yemek borusunda şişme
 • Yutmada zorluk
 • Kurdeşen ve nefes almada zorluk
Aşırı duyarlılık reaksiyonu (kaşınma, kızarıklık, kurdeşen, nefes almada zorluk gibi) gelişirse de doktor kontrolü gerekir. Bu yaygın olmayan bir yan etkidir (100 kişide 1 kişiden az görülür).
 
Göğüs ağrısı, nefes almada zorluk veya çabuk yorulma (dinlenme halindeyken bile), gece nefes almada zorluk, bacaklarda şişme oluşursa, DERHAL doktorunuza haber veriniz ve acil servise gidiniz. Bunlar kalp yetmezliğinin belirtileri olabilir. Bu yaygın olmayan bir yan etkidir (100 kişide 1 kişiden az görülür).
           
Diğer yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:
Çok yaygın: 10 hastanın en az birinde görülebilir.
Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Seyrek: 1.000 hastanın birinden az görülebilir.
Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.
 
Çok yaygın:
 •  Ağız kuruluğu
Yaygın:
 • Yüz kemiklerinin içindeki hava boşluklarının iltihabı (sinuzit)
 • Baş dönmesi, uyku hali, baş ağrısı
 • Gözde kuruluk, bulanık görme
 • Sindirim bozukluğu (dispepsi), kabızlık, karın ağrısı, bağırsak veya midede gaz veya fazla miktarda hava
 •  Ağrılı veya zor idrara çıkma
 •  Yorgunluk
 •  Vücutta fazla sıvıdan dolayı şişme (örneğin ayak bileklerinde)
 • İshal
Yaygın olmayan:
 • Alerjik reaksiyonlar
 • Sinirlilik
 • El ve ayak parmaklarında uyuşma hissi
 • Baş dönmesi (vertigo)
 • Çarpıntı (palpitasyon), kalp yetmezliği, düzensiz kalp atışı
 • Mesaneyi boşaltamama
 • Göğüs ağrısı
 • Hatırlamada güçlük
 • Ciddi alerjik reaksiyonlar, bilinç bulanıklığı (konfüzyon), gerçekte var olmayan şeyler duyma, görme veya hissetme (halüsinasyonlar), kalp atım hızında artma, ciltte kızarma, midede yanma, kusma, yüz ve boyun bölgesinde şişme (anjiyoödem), ciltte kuruluk ve kişinin yer, zaman, mekan gibi konularda kendi durumunu değerlendirememesini (oryantasyon bozukluğu) içeren ilave reaksiyonlar bildirilmiştir. Ayrıca, bunama (demans) tedavisi gören hastalarda bunama belirtilerinde kötüleşme bildirilmiştir.
Eğer yukarıda bahsedilen yan etkilerden herhangi biri ciddileşirse doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz.
 
Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

  İlaç Saklanma Koşulları Nasıldır

DETRUSITOL SR’ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
30°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.
Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra DETRUSITOL SR’ı kullanmayınız.

 Ruhsat Sahibi

PFIZER İlaçları Ltd. Şti. 34347
Ortaköy –İstanbul

 Üretici Bilgileri

Pfizer Italia S.r.l., Localita Marino Del Toronto, Ascoli Piceno, İTALYA

 

Eş Değer İlaçlar

Bu ilaca ait eş değer ilaç bulunmamaktadır.
   

 

ilacsozlugu.com Uyarısı !

Hiçbir ilacı doktorunuza ya da eczacınıza danışmadan kullanmayınız. Unutmayınız ki, internet sitelerinde ilaçlar hakkında verilen bilgiler, bir uzmanın sizi muayene ederek vereceği reçetenin yerini tutmaz. Bu sayfada DETRUSITOL SR 4 MG 28 UZUN ETKILI KAPSUL kullananlar veya diğer kişiler ilaç hakkında yorum yapamaz.

 

 

Kimyasal Yapısı (2D)

 

DETRUSITOL SR 4 MG 28 UZUN ETKILI KAPSUL Kimsayal Yapısına ait grafik bulunamadı.

 

DETRUSITOL SR 4 MG 28 UZUN ETKILI KAPSUL ilacı için aranan kelimeler


detrusitol sr | detrusitol 4 mg yan etkileri | detrusitol sr 4 mg prospektüs