İlaç Ara
 
 
 

RIFCAP 300 MG 16 KAPSUL RIFCAP 300 MG 16 KAPSUL

Grubu :   Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu :   İEGM Tüm İlaç
Firma :   Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.
Etkin Madde :   Rifampin
ATC Kodu :   J04AB02
ATC Açıklaması :   Rifampisin
Kamu Kodu :   A06758
Barkodu :   8699828150152
Patent :   20 YIl
Fiyatı :   5,22 TL
Reçete Tipi :   NORMAL REÇETE
Etken Madde Kodu :   SGKFMW-RIFAMPISIN
Temin :   İlacınızı sadece eczaneden alınız!
Bütçe Eş Değer Kodu :   E201B
Fiziksel Özellikleri :   Kırmızı-turuncu kristal toz
Terapotik Kategorileri :   Antitüberküloz
Durumu :   Şuan eczanelerde satılıyor.
    
  RIFCAP 300 MG 16 KAPSUL Barkodu

 

 

İlaç Prospektüsü İlaç Prospektüsü

 

 Saklama Koşulları

25 o C’nin altındaki oda sıcaklığında ve kuru bir yerde muhafaza ediniz

ÇOCUKLARIN GÖREMEYECEĞİ, ERİŞEMEYECEĞİ YERLERDE VE AMBALAJINDA SAKLAYINIZ.

 Ticari Sunum Şekli ve Ambalaj İçeriği

Beher kapsülde 300 mg Rifampisin ihtiva eden 8, 16 ve 60 kapsüllük blister ambalajlarda.

 Piyasada mevcut diğer farmasötik dozaj şekilleri

Rifcap 150 mg kapsül, 8 ve 16 kapsüllük blister ambalajda.

Rifcap Süspansiyon 80 ml

 RUHSAT SAHİBİ

KOÇAK FARMA İlaç ve Kimya Sanayi  A.Ş.

Bağlarbaşı, Gazi Cad. 64-66

Üsküdar / İSTANBUL

 Farmakokinetik özellikler

Rifampisin, oral olarak alındıktan sonra gastrointestinal sistemden tamamen absorbe olur. Biyolojik yarı ömrü 600 mg'lık bir doz alımından sonra ortalama 3 saattir. Rifampisinin % 80'i proteinlere bağlanır. Serebrosipinal sıvı da dahil olmak üzere tüm sıvılarda etkili konsantrasyonlara ulaşır. Asıl atılım yolu safra ile olup, çok az miktarda da idrarla atılır.

 Endikasyonlar

Tüberküloz : Rifampisin tüberkülozun bütün formlarında etkilidir.(Pulmoner, ekstra pulmoner, milliyer)

 

Meningokok Taşıyıcıları : N.meningitidis'in asemptomatik taşıyıcılarının tedavisinde, nazo-farinksten menengokokların uzaklaştırılmasında endikedir. Meningokok enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılmaz.

 Kontraendikasyonlar

Rifampisine aşırı duyarlılığı olanlarda, sarılıkta kullanılmamalıdır.

Rifampisinin sakinavir/ritonavir kombinasyonları ile aynı anda kullanımı kontrendikedir

 Uyarılar/Önlemler

Rifampisin, karaciğer bozukluğuna neden olabileceğinden, karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda ancak çok gerekliyse, sıkı tıbbi kontrol altında ve dikkatle kullanılmalıdır. Bu hastalarda karaciğer enzimleri (SGOT, SGPT) tedavi öncesi kontrol edilmeli ve tedavi sırasında her 2-4 haftada bir kontroller tekrarlanmalıdır. Şayet hepatoselüler hasar bulgusu saptanırsa tedavi kesilmelidir. Bazı hastalarda tedavinin başlangıcında (bilirubin ve rifampisinin atılım yollarının ortak olması ve buradaki yarışma nedeniyle) hiperbilirubinemi oluşabilir. Seyrek olarak tedavi sırasında orta derecede bilirubin ve/veya transaminaz yükselmesi oluşabilir. Bu durumda testleri tekrar ederek enzimlerin  trendi  izlenmeli  ve  hastalarında klinik durumu göz önüne alınarak tedavinin devam edip etmeyeceğine karar verilmelidir. Rifampisinin yukarıda bahsedilen etkilerinden dolayı tüm hastaların tedavi öncesi transaminaz ve bilirubin değerleri kontrol edilmeli, tam kan sayımı yapılmalı ve tedavi esnasında da bu testler periyodik olarak tekrarlanmalıdır. Rifampisin tedavisi sırasında hastaların idrar, feçes, tükrük, balgam, ter ve göz yaşının  kırmızı-oranj  bir renk alabileceği,  hastalara  bildirilmelidir. Rifampisin tedavisi sırasında oral kontraseptiflerin etkinlikleri azalabileceğinden, hastalara başka korunma yöntemleri önerilmelidir.

 

İmmunolojik Reaksiyonlar ve Anaflaksi:

Anaflaksiyi de içeren immünolojik reaksiyon daha çok aralıklı tedavi ile ortaya çıkar (haftada 2 veya 3 kezden az); bu nedenle hastalar yakından izlenmelidir. Hatsalar, tedavi rejimini bozdukları takdirde immünolojik reaksiyonların ortaya çıkabileceği konusunda uyarılmalıdır.

 

Rifampisin ile tübeküloz tedavisi uygulanan erişkinlerde, başlangıçta hepatik enzimlerin, bilirubinin, serum kreatininin ölçülmesi, tam kan sayımı ve trombosit sayımının (ya da tahmininin) gerçekleştirilmesi gerekir. Komplikasyon oluşturan bir durum bilinmediği ya da klinik olarak böyle bir durumdan kuşkulanılmadığı sürece, çocuklarda başlangıç testleri gerekli değildir.

 

Tedavi sırasında hastalar en az ayda bir kere görülmeli ve advers reaksiyonlarla ilişkili semptomlar konusunda spesifik olarak sorgulanmalıdır. Anormallik saptanan hastaların tümü, gerektiği takdirde laboratuvar testlerinin yapılması da dahil olmak üzere, takip edilmelidir.

 

Rifampisin adrenal hormonlar, tiroid hormonları ve D vitamini de dahil olmak üzere endojen substratların metabolizmasını arttırabilecek enzim indüksiyonu özelliklerine sahiptir. İzole bildirilerde, delta amino levulinik asit sentetaz indüksiyonunun bir sonucu olarak porfirinin alevlenmesi Rifampisin kullanımıyla ilişkilendirilmiştir.

 

Hamilelikte Kullanımı

Gebelik kategorisi C’dir.

Rifampisin ile gebe kadınlarda yapılmış iyi kontrollü araştırmalar bulunmamaktadır.

 

Rifampisin’in yüksek dozlarda verildiğinde, kemirgenlerde teratojenik olduğu gösterilmiştir.

 

Rifampisin’in plasenta bariyerini geçtiği ve kordon kanında bulunduğunun bildirilmiş olmasına karşın, tek başına ya da diğer antitüberküloz ilaçlarla kombinasyon halinde insan fetusu üzerindeki etkileri bilinmemektedir.

 

Rifampisin gebeliğin son birkaç haftası içinde kullanıldığı taktirde, anne ve çocukta postnatal hemorajilere neden olabilir; bunlar için K vitamini tedavisi endike olabilir.

 

Bu nedenle, Rifampisin gebe kadınlarda ya da çocuk doğurma potansiyeli olan kadınlarda ancak potansiyel yararı fetus için riske ağır basması durumunda kullanılmalıdır.

 

Uzun dönemde fertilite bozukluğu potansiyeline ilişkin bilinen insan verileri bulunmamaktadır.

 

Emzirme : Süte geçtiğinden ya ilaç kesilmeli ya da emzirme yapılmamalıdır.

 

Araç ve Makine Kullanımına Etkisi:

Konsantrasyon bozukluğuna neden olduğundan araç ve makine kullanırken dikkatli olunmalıdır.

 Yan Etkiler/Advers Etkiler

Rifampisin tedavisi sırasında aşağıdaki yan etkilerin görülebileceği belirtilmiştir.

 

Gastrointestinal : Epigastrik yanma, iştahsızlık, bulantı, kusma, kramplar, diyare, psödomembranöz kolit, nadiren hepatit.

 

Hematolojik : Çoğunlukla aralıklı tedaviyle ilişkili olarak, purpura ile birlikte ya da purpura olmaksızın trombositopeni meydana gelebilir; ancak bu durum purpura meydana gelir gelmez ilaç kesilirse, geri dönüşümlüdür. Purpura ortaya çıktıktan sonra Rifampisin kullanımına devam edilmesi ya da yeniden başlanması durumlarında, serebral hemoraji ve ölümler bildirilmiştir.

 

Nadiren dissemine intravasküler koagülasyon da bildirilmiştir.

 

Rifampisin ile tedavi edilen hastaların küçük bir yüzdesinde eozinofili, lökopeni, ödem, kas güçsüzlüğü, miyopati oluştuğu bildirilmiştir.

 

Çok nadir olarak, agranülositoz bildirilmiştir.

 

S:S:S. : Baş ağrısı, ateş, halsizlik, ataksi, konsantrasyon bozukluğu, mental konfüzyon, kas zayıflığı, nadiren myopati.


Göz : Görme bozukluğu.

 

Endokrin : Menstruasyon bozukluğu.

 

Renal : Üre ve ürik asit yükselmesi nadiren hemoglobinüri, hematüri, interstisiyel nefrit, renal yetmezlik.

 

Dermatolojik : Flushing, kaşıntı.

 

Hipersensivite Reaksiyonları : Kaşıntı, kızarıklık, sık görülmeyen ürtiker ve daha şiddetli kutanöz aşırı duyarlılık reaksiyonları oluşmuştur. Nadiren pemfigoid reaksiyon, Stevens-Johnson sendromu dahil eritema multifome, toksik epidermal nekroliz ve vaskülit bildirilmiştir..

 

Diğer : Yüz ve ekstremitelerde ödem, hipotansiyon.

 

Laboratuvar testleri : Karaciğer enzimlerinde (SGOT, SGPT) yükselme, bilirubinemi.

 

Çoğunlukla aralıklı doz rejimleriyle oluşan ve büyük bir olasılıkla immünolojik kaynaklı olan reaksiyonlar şunlardan oluşmaktadır: ateş epizodları, titreme, başağrısı, sersemlik hissi ve kemik ağrısından oluşan “flu sendromu”; nefes darlığı ve hırıltılı solunum; kan basıncında azalma ve şok; anafilaksi ; akut hemolitik anemi; genellikle akut tübüler nekroza ya da akut interstisyel nefrite bağlı akut böbrek yetmezliği.

 

"BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ"

 

 İlaç etkileşmeleri

Sitokrom P-450 enzimleri ve diğer etkileşim:

 

Rifampisin’in bazı sitokrom P-450 enzimlerini indüklediği bilinmektedir. Sitokrom P-450 enzimiyle metabolize olan diğer ilaçların Rifampisin ile birlikte uygulanması bu ilaçların metabolize olmasını hızlandırabilir ve bu ilaçların aktivitelerini azaltabilir. Dolayısıyla sitokrom P-450 enzimiyle metabolize edilen diğer ilaçlarla birlikte Rifampisin kullanılmasında dikkatli olunmalıdır. Optimum terapötik kan düzeylerinin sürdürülmesi için Rifampisin’e başlanırken ya da birlikte uygulanan Rifampisin kesilirken bu enzimler tarafından metabolize edilen bu ilaçların dozajlarının ayarlanması gerekebilir.

 

Sitokrom P-450 enzimiyle metabolize edilen ilaçlara örnekler aşağıdaki gibidir: Rifampisin, antikonvülzanlar (örn: fenitoin), antiaritmikler (örn: dizopiramid, meksiletin, kinidin, propafenon, tokainid), antiöstrojenler (örn: tamoksifen, toremifen), antipsikotikler (örn: haloperidol), oral antikoagülanlar (örn: varfarin), antifungaller (örn: flukonazol, itrakonazol, ketokonazol), antiretroviral ilaçlar (zidovin, sakinavir, indinavir, efeviranz), barbitüratlar, betablokerler, benzodiazepinler (örn: diazepam), benzodiazepinle ilgili ilaçlar (zolpiklon, zolpidem), kalsiyum kanal blokerleri (örn: diltiazem, nifedipin, verapamil), kloramfenikol, klaritromisin, kortikosteroidler, kardiyak glikozidler, klofibrat, sistemik hormonal kontraseptifler, dapson, doksisilin, östrojenler, florokinolonlar, gestrinon, oral glisemik ajanlar (örn: sülfonilüreler), immünosupresif ajanlar (örn: siklosporinler), takrolimus), irinotekan, levotiroksin, narkotik analjezikler, metadon, prazikuantel, progestinler, kinin, riluzol, selektif 5-HT3 reseptör antagonistleri (örn: ondansetron), CYP3A4 ile metabolize olan statinler, telitromisin, teofilin, tiazolidinedionlar (örn: rosiglitazon), trisiklik antidepresanlar (örn: amitriptilin, nortriptilin).

 

Rifampisinin sakinavir/ritonavir kombinasyonları ile aynı anda kullanımı hepatotoksisite potansiyelini arttırabilir. Dolayısıyla rifampisinin sakinavir/ritonavir kombinasyonları ile aynı anda kullanımı kontrendikedir.

 

Atovakon ve rifampisin birlikte kullanıldığında, atovakon konsantrasyonlarının azaldığı (> % 50 oranında) ve rifampisin konsantrasyonlarının arttığı (> % 30 oranında) gözlenmiştir. Ketokonazol ve Rifampisin’in birlikte kullanılması, her iki ilacın serum konsantrasyonlarının azalmasıyla sonuçlanmıştır.

 

Rifampisin ve enalaprilin birlikte kullanılması, enalaprilin aktif metabolit olan enalaprilatın konsantrasyonlarında azalmayla sonuçlanmıştır. Hastanın klinik durumu gerektirdiğinde, dozaj ayarlamaları yapılmalıdır.

 

Birlikte antasit uygulanması, Rifampisin’in emilimini azaltabilir. Günlük Rifampisin dozları antasitlerin alınmasından en az 1 saat önce verilmelidir.

 

Rifampisin halotan ya da izoniazid ile birlikte verildiğinde, hepatotoksisite potansiyeli artar. Rifampisin ve halotanın birlikte kullanımından kaçınılmalıdır.

 

Rifampisin ve izoniazidi birlikte kullanan hastalar hepatotoksisite açısından yakından izlenmelidir.

 

Rifampisin almakta olan hastalarda KIMS (Kinetic Interaction of Microparticles in Solution) yöntemi kullanıldığında opiatlar için çapraz reaktivite ve yanlış-pozitif idrar tarama testleri bildirilmiştir. Gaz kromatografisi/kütle spektrometrisi gibi doğrulama testleri rifampisini opiatlardan ayırt edecektir.

 

Oral kontraseptif kullanan hastalara nonhormonal bir doğum kontrol metodu önerilmelidir. Keza diyabetin kontrolü de zorlaşabilir. Probenesid, rifampisinin kan düzeyini artırır.

 

İlaç / Laboratuvar Etkileşimi : Rifampisinin terapötik seviyeleri, vitamin B12 ve folatın standart mikrobiyolojik ölçümünü inhibe eder. Bu nedenle başka ölçüm metodları kullanılmalıdır. Karaciğer fonksiyon testlerinde geçici yükselmeler (SGOT, SGPT, bilirubin  alkali  fosfatoz) ve safra  kesesi  tetkikinde  kullanılan  kontras  maddenin  bilier ekskresyonunda azalma görülebilir. Bu nedenle bu testler, rifampisinin sabah dozu verilmeden önce yapılmalıdır.

 Kullanım Şekli ve Dozu

Tüberküloz Tedavisinde :

 

Erişkinlerde : Tavsiye edilen günlük doz 50 kg altındaki erişkinlerde günde bir kez 450 mg (bu doz, Rifcap 150 mg'dan 3 kapsül alınarak elde edilir), 50 kg üstündeki erişkinlerde günde bir kez 600 mg (Rifcap 300 mg'dan 2 kapsül)’dür.

 

Çocuklarda : 10 mg/kg/gün'dür. Günlük düz 600 mg'ı geçmemelidir.

 

Rifampisinin emilimi gıdalardan etkilenebileceğinden yemeklerden bir saat önce veya 2 saat sonra aç karnına kullanılmalı ve günlük doz 1 kerede alınmalıdır.

 

Tüberküloz tedavisinde rifampisin daima, en azından diğer bir antitüberküloz ilaç ile birlikte kullanılmalı ve tedaviye en az bir yıl devam edilmelidir.

 

Rifampisin intermitant tedavide ve menengokok tedavisinde kullanılmamalıdır.

 Doz Aşımı

Belirti ve Bulguları : İlaç alımından kısa bir süre sonra bulantı, kusma ve giderek artan letarji oluşur. Ciddi karaciğer hastalığı mevcutsa bilinç kaybı oluşabilir. Cilt, idrar, tükrük, gözyaşı ve feçes kahverengi-kırmızı veya oranj renk alır. Bu rengin yoğunluğu alınan ilaç miktarıyla orantılıdır. Ciddi doz aşımında bir kaç saat içinde karaciğer hassasiyeti ve büyümesi ve hızla sarılık oluşabilir Bilirubin seviyesi hızla yükselebilir. Özellikle karaciğer hastalığı olanlarda enzimlerde yükselme olur.

 

Tedavi : Gastrik lavajı ile mide içeriği boşaltılmalı ve sonra mide içerisine aktif karbon uygulanarak, kalan ilacın absorbsiyonu engellenmelidir. Ciddi bulantı kusma varsa antiemetik uygulanabilir. Aktif diürez ilacın atılımını arttırır. Bazı hastalarda hemodiyaliz faydalı olabilir. Daha önceden karaciğer bozukluğu olmayan hastalarda 72 saat içinde karaciğer fonksiyonları normale dönebilir.

 RUHSAT TARİHİ ve NUMARASI

27.11.2007 – 213/34

 ÜRETİM YERİ

KOÇAK FARMA İlaç ve Kimya Sanayi  A.Ş.

Organize Sanayi Bölgesi

Çerkezköy / TEKİRDAĞ

 Farmakodinamik özellikler

Rifampisin semisentetik bir antibiyotiktir. Hassas bakterilerin RNA polimeraz aktivitesini inhibe ederek bakterisid etki gösterir. Rifampisin Mycobacterium tuberculosis ve M.lepra’ya karşı çok etkilidir ve bu bakteriler üzerinde yüksek sterilizan etkisi vardır.

 

Rifampisin ayrıca gram (+) bakterilerden özellikle Staphylococ’lara, gram (-) bakterilerden N.meningitidis, N.gonorrhoeae, Haemophilus influenzae ve Legionella spp'ye karşı etkilidir. Rifampisine karşı krosrezistans sadece diğer rifampisinler ile oluşabilir.

 Formülü

Beher kapsül 300 mg Rifampisin ihtiva eder.

Jelatin Kapsül : Boyar madde olarak, titanyum dioksit, eritrosin, indigo karmin içerir.

 Farmasötik Şekli

Sert jelatin kapsül

 

Eş Değer İlaçlar

   

 

ilacsozlugu.com Uyarısı !

Hiçbir ilacı doktorunuza ya da eczacınıza danışmadan kullanmayınız. Unutmayınız ki, internet sitelerinde ilaçlar hakkında verilen bilgiler, bir uzmanın sizi muayene ederek vereceği reçetenin yerini tutmaz. Bu sayfada RIFCAP 300 MG 16 KAPSUL kullananlar veya diğer kişiler ilaç hakkında yorum yapamaz.

 

 

Kimyasal Yapısı (2D)

 

RIFCAP 300 MG 16 KAPSUL Kimsayal Yapısına ait grafik bulunamadı.

 

RIFCAP 300 MG 16 KAPSUL ilacı için aranan kelimeler


|