İlaç Ara
 
 
 

NORODOL 20 ML 2 MG DAMLA NORODOL 20 ML 2 MG DAMLA

Grubu :   Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu :   İEGM Tüm İlaç
Firma :   Ali Raif İlaç Sanayi A.Ş.
Etkin Madde :   Haloperidol
ATC Kodu :   N05AD01
ATC Açıklaması :   Haloperidol
Kamu Kodu :   A05509
Barkodu :   8699543590028
Patent :   20 YIl
Fiyatı :   2,38 TL
Reçete Tipi :   NORMAL REÇETE
Etken Madde Kodu :   SGKF4I-HALOPERIDOL
Temin :   İlacınızı sadece eczaneden alınız!
Bütçe Eş Değer Kodu :   -
Fiziksel Özellikleri :   Beyaz toz
Terapotik Kategorileri :   Dopamin antagonisti;Nöroleptik
Durumu :   Şuan eczanelerde satılıyor.
    
  NORODOL 20 ML 2 MG DAMLA Barkodu

 

 

İlaç Prospektüsü İlaç Prospektüsü

 

 Farmasötik Şekli

Damla

 Formülü

1 ml’de 2 mg Haloperidol ve koruyucu olarak metilparahidroksi benzoat ve propilparahidroksi benzoat içerir.

 Farmakodinamik özellikler

Haloperidolün antipsikotik etki mekanizması tam olarak açıklığa kavuşmamıştır. Fakat ilaç santral sinir sistemini (SSS) beyin, orta beyin ve beyin sapı retiküler oluşumun korteks altındaki düzeyinde baskılamaktadır. Katekolamin reseptörlerini baskılaması etki mekanizmasında önemli olabilir. Postsinaptik mezolimbik dopaminerjik D1 ve D2 reseptörlerini blokajı yapar. Güçlü santral antidopaminerjik etkiye sahiptir. Santral antikolinerjik etkisi zayıftır. Haloperidol gangliyon blokajı yapar ve afektif yanıtı azaltır.

 Farmakokinetik özellikler

Emilim: Oral çözelti için biyoyararlanım %38- % 86 (ortalama % 58)’dir.
Dağılım: Oral alındıktan 2-6 saat sonra terapötik plazma düzeylerine ulaşır. %92 oranında plazma proteinlerine bağlanır.
Metabolizma: Karaciğerde metabolizasyona uğrar.
Atılım: Beş gün içinde %40’ı idrar, %15’i feçes yolu ile atılır. Eliminasyon yarı-ömrü yaklaşık 20 saattir.

 Endikasyonlar

  • Akut ve kronik şizofreni
  • Mani ve hipomani
  • Organik psikozlar
  • Psikomotor ajitasyon
  • Çocuklarda şiddetli davranış bozukluğu
  • Gilles de la Tourette sendromu (Motor tikler ve istemsiz sözel belirtiler)
  • Düşük dozlarda antiemetik olarak

 Kontraendikasyonlar

Norodol Parkinson hastalığı, ciddi toksik santral sinir sistemi depresyonu, koma durumu, bazal gangliyon lezyonları ve haloperidole karşı aşırı duyarlılığı olan hastalarda ve ağır kalp ve karaciğer hastalığında kontrendikedir.

Uzun QT sendromu/Torsades de Pointes’e neden olabilir. Bu nedenle tanısı konmuş veya şüpheli konjenital uzamış QT sendromu veya Torsades de Pointes hastalarında kesinlikle kullanılmamalıdır.

 Uyarılar/Önlemler

Antipsikotik ilaçlarla tedavi edilen hastalarda istemsiz ve diskinetik hareketlerden oluşan ve geri dönüşümü olmayan bir sendrom olarak tardif diskinezi gelişebilir. Tardif diskinezi ortaya çıktığında ilaç kesilmelidir. Fakat bazı hastalarda buna rağmen tedaviye devam edilmesi gerekebilir.
Antipsikotik ilaçlarla ilişkili potansiyel olarak ölümcül olan Nöroleptik Malign Sendrom bildirilmiştir. Hiperpireksi, kas rijiditesi, mental durum değişikliği ve otonomik sistemin dengesizliği ile seyreden bu tabloda ilaç hemen kesilmeli ve semptomatik tedavi yapılmalıdır.
Prolaktin düzeylerini yükselteceğinden meme kanseri ve prolaktin salgılayan tümörü olanlarda dikkatli olunmalıdır.
Böbrek ya da solunum yetmezliği olan hastalarda dikkatli olunmalıdır.
Antipsikotik tedavilerde yaşamı tehdit eden kardiyak aritmiler görülebilir.
 
Norodol geçici hipotansiyona yol açma ve anjinal ağrıyı uyarma olasılığı nedeniyle ciddi kardiyovasküler hastalıklarda, nöbet eşiğini düşürebileceğinden antikonvülzan tedavisi sırasında ve antikoagülanlarla birlikte dikkatli kullanılmalıdır. Ayrıca glokomu ve tirotoksikozu olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.
 
Bu ilaç QT aralığında uzama ile ölümcül ventriküler taşikardiye neden olabilir.
 
Araç ve makine kullanmaya etkisi:
Norodol makine veya motorlu araç kullanmak gibi dikkat isteyen tehlikeli işlerde gerekli olan mental ve/veya fiziksel kabiliyeti azaltır.
 
Gebelik ve laktasyonda kullanımı:
Gebelik kategorisi C dir. Hamilelikte kullanımı gerektiği takdirde tedavinin getireceği faydalar, anne ve bebeğin karşılaşması muhtemel olan tehlikelere karşı değerlendirilmelidir. Özellikle gebeliğin ilk üç ayında kullanılması önerilmez.
 
Laktasyonda kullanımı:
Norodol anne sütüne geçtiğinden bebek tedavi sırasında emzirilmemelidir.
 
Çocuklarda kullanımı: 3 yaşından küçük çocuklarda etkinlik ve güvenirliği saptanmamıştır. 3 yaşından küçük çocuklarda kullanılmamalıdır.

 Yan Etkiler/Advers Etkiler

SSS etkileri:
 
Ekstrapiramidal semptomlar (EPS): Parkinson benzeri semptomlar, akatizi ya da distoni (opistotonus ve okulorjik kriz) biçiminde görülebilir. Düşük dozlarda da görülebilirken, yüksek dozlarda sıklığı ve şiddeti artmaktadır. Semptomlar antiparkinson ilaçlarla kontrol altına alınabilir.
 
Ani kesilme belirtileri: kısa süreli antipsikotik tedavi görüp ilacın aniden kesildiği hastalarda görülebilir. Diskinetik hareketlerle karakterizedir.
 
Tardif diskinezi: geri dönüşümsüz, istemsiz diskinetik hareketlerden oluşan bir sendromdur. Uzun süreli antipsikotik tedavi sonunda gelişebilir. Etkin bir tedavisi bilinmemektedir.
 
Diğer SSS etkileri, tardif distoni, uykusuzluk, anksiyete, öfori, depresyon, letarji, baş ağrısı, konfüzyon, baş dönmesi, jeneralize nöbet, psikotik semptomların alevlenmesi.
 
Tüm vücut:   Nöroleptik malign sendrom (NMS), hiperpireksi ve sıcak çarpması
 
Kardiyovasküler etkiler: Taşikardi, hipotansiyon, hipertansiyon ve EKG değişiklikleri,
 
Hematolojik etkiler: Hafif ve orta şiddette lökopeni ,lökositoz ve anemi bildirilmiştir. Çok seyrek olarak agranülositoz
 
  Karaciğer üzerindeki etkileri: Karaciğer işlev bozukluğu ve/veya sarılık
 
Dermatolojik reaksiyonlar: Makulopapüler ve akne benzeri deri reaksiyonları. Çok seyrek olarak fotosensitivite ve saç dökülmesi
 
Endokrin bozukluklar:  Laktasyon, meme büyümesi, mastalji, adet düzensizlikleri, jinekomasti, empotans, libido artışı, hiperglisemi, hipoglisemi, hiponatremi
 
Gastrointestinal Etkiler: İştahsızlık, kabızlık, ishal, salya artışı, hazımsızlık, bulantı, kusma
 
Otonomik reaksiyonlar:Ağız kuruluğu, bulanık görme, idrar retansiyonu, diyaforez, priapizm
 
Solunum sistemine etkileri: Laringospazm, bronkospazm, solunum derinliğinin artması
 
Diğer: Katarakt, retinopati, görme bozuklukları
  
BEKLENMEYEN BiR ETKi GÖRÜLDÜĞÜ TAKDiRDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

 İlaç etkileşmeleri

Norodol opiyoidler, diğer analjezikler, barbitüratlar, diğer sedatifler, anestezikler ve alkol gibi SSS depresanlarının ve antihipertansif ilaçların etkisini artırabilir.
Klorokin, fluoksetin, paroksetin, propranolol, kinidin ve sülfadoksin-pridoksin haloperidolün etkisini artırabilir.
Lityum tuzlarının Norodol ile birlikte yüksek dozda kullanılması halinde, ansefalopati sendromu ortaya çıkabileceği için hasta dikkatle izlenmelidir. Bu sendromun ilk belirtileri görülen hastalarda Norodol tedavisi kesilmelidir.
Rifampin ile kombine tedavide haloperidolün plazma konsantrasyonu ve antipsikotik etkinliği azalmaktadır.
Haloperidol ile birlikte antiparkinson ilaçlar da dahil olmak üzere antikolinerjik ilaç kullanımında göz içi basınç artabilir.
Haloperidol levodopanın etkisini baskılayabilir.

 Kullanım Şekli ve Dozu

Her endikasyon için dozlama bireysel olarak ayarlanmalıdır ve yakın klinik gözetim altında en iyi şekilde belirlenmelidir. Başlangıç dozunun belirlenebilmesi için hastanın yaşı, semptomların şiddeti ve daha önceden diğer nöroleptik ilaçlara verdiği cevap göz önünde bulundurulması gerekir.
Yaşlı veya zayıf ya da daha önceden nöroleptik ilaçlara advers reaksiyonlar gösteren hastalarda haloperidol’un daha az miktarda kullanılması gerekebilir. Normal başlangıç dozu  yarıya düşürülerek, optimal cevap elde edilinceye kadar kademeli olarak dozlamaya devam edilir.
 
Yetişkinler

Şizofreni,psikoz, mani, hipomani, mental ve davranışsal problemler, psikomotor ajitasyon, heyecan, şiddetli veya tehlikeli ani davranışlar, organik beyin hasarları

 
Başlangıç dozu:
Orta derecedeki semptomlar için 1.5-3.0 mg (15-30 damla) günde iki veya üç defa
Şiddetli/ inatçı semptomlar için 3.0-5.0 mg (30-50 damla) günde iki veya üç defa
Aynı başlangıç dozu yetişkinlerde ve inatçı şizofrenik durumlarda 30 mg (300 damla) / gün’e kadar arttırılabilir.
 
Devam dozu:
Semptomların kontrolünde memnun edici durum elde edilince, doz kademeli olarak genellikle 5 veya 10 mg/gün (50-100 damla/gün) olacak şekilde en düşük etkili devam dozu elde edilinceye kadar azaltılır.Çok ani doz azaltılmasından kaçınılmalıdır.
 

Yaşlılarda huzursuzluk veya ajitasyon

 
Başlangıç dozu; 1.5-3.0 mg (15-30 damla)  günlük idame dozu elde edilinceye kadar; 1.5-3.0 mg (15-30 damla)  günde iki veya üç defa olarak önerilmektedir.
 

Gilles de la Tourette sendromu, şiddetli tikler, durdurulamayan hıçkırıklar

Başlangıç dozu 1.5 mg (15 damla) günde üç defa; cevaba göre ayarlanır. Gilles de la Tourette sendromunda gerekli devam dozu günlük 10 mg (100 damla) olabilir.
 
Çocuklarda
Norodol , 3yaşından küçük çocuklar için tavsiye edilmez.

 

Çocuklarda davranış bozukluğu ve şizofreni

Günlük devam dozu 0.025-0.05 mg/kg/gün (0.25-0.5 damla/kg/gün)dür. Maksimum 10 mg’lık (100 damla) doz; yarı doz sabahları, diğer kalan doz akşamları olacak şekilde verilmelidir.
 

Gilles de la Tourette sendromu

Çoğu hastada oral devam dozu 10 mg (100 damla)/gün’e kadar arttırılabilir.

 Doz Aşımı

Doz aşımı, farmakolojik etkilerin ve yan etkilerin abartılı bir şekilde ortaya çıkması ile kendini gösterir. Hastada solunum yetersizliği ve hipotansiyonla birlikte şok hali görülür.
 
Semptomatik ve destekleyici tedavi uygulanır. Gastrik lavaj yapılmalı ve hemen arkasından aktif kömür verilmelidir. Hasta açık havaya çıkarılmalı, gerekirse suni solunum uygulanmalıdır. Hipotansiyona karşı intravenöz solüsyonlar ve norepinefrin gibi bir vazopresör verilmelidir. Ciddi extrapiramidal reaksiyonları önlemek için benztropin veya difenhidramin verilmelidir.

 Saklama Koşulları

30° C’nın altında oda ısısında ve ışıktan koruyarak saklayınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde ve ambalajında saklayınız.

 Ticari Sunum Şekli ve Ambalaj İçeriği

Norodol 2mg/ml oral damla; 20ml’lik ambalajlarda.

 Piyasada mevcut diğer farmasötik dozaj şekilleri

Norodol 5mg oral tablet       : 50 tabletlik blister ambalajlarda
Norodol 10mg oral tablet     : 30 tabletlik blister ambalajlarda
Norodol 20mg oral tablet     : 20 tabletlik blister ambalajlarda
Norodol 5mg ampul             : 1cc x 5 ampullük ambalajlarda
Norodol 10mg/2ml ampul      : 2ml x 5 ampullük ambalajlarda

 

Eş Değer İlaçlar

Bu ilaca ait eş değer ilaç bulunmamaktadır.
   

 

ilacsozlugu.com Uyarısı !

Hiçbir ilacı doktorunuza ya da eczacınıza danışmadan kullanmayınız. Unutmayınız ki, internet sitelerinde ilaçlar hakkında verilen bilgiler, bir uzmanın sizi muayene ederek vereceği reçetenin yerini tutmaz. Bu sayfada NORODOL 20 ML 2 MG DAMLA kullananlar veya diğer kişiler ilaç hakkında yorum yapamaz.

 

 

Kimyasal Yapısı (2D)

 

NORODOL 20 ML 2 MG DAMLA Kimsayal Yapısına ait grafik bulunamadı.

 

NORODOL 20 ML 2 MG DAMLA ilacı için aranan kelimeler


norodol endikasyonlari | norodol damla kullanım şekli | norodol damlanin yan etkileri