İlaç Ara
 
 
 

GEMYSETIN OFTALMIK % 1 5 GR POMAD GEMYSETIN OFTALMIK % 1 5 GR POMAD

Grubu :   Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu :   İEGM Tüm İlaç
Firma :   Deva Holding A.Ş.
Etkin Madde :   Chloramphenicol
ATC Kodu :   S01AA01
ATC Açıklaması :   Kloramfenikol
Kamu Kodu :   A04250
Barkodu :   8699524440113
Patent :   20 YIl
Fiyatı :   3,26 TL
Reçete Tipi :   NORMAL REÇETE
Etken Madde Kodu :   SGKF9B-KLORAMFENIKOL Oftalmik
Temin :   İlacınızı sadece eczaneden alınız!
Bütçe Eş Değer Kodu :   -
Fiziksel Özellikleri :   Beyaz veya beyaz-gri toz
Terapotik Kategorileri :   Antibakteriyel
Durumu :   Şuan eczanelerde satılıyor.
    
  GEMYSETIN OFTALMIK % 1 5 GR POMAD Barkodu

 

 

İlaç Prospektüsü İlaç Prospektüsü

 

 BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

GEMYSETİN %1 oftalmik pomat

 KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Beher tüpte;

Etkin madde:
Her bir tüp 0,05 g Kloramfenikol mikronize içermektedir.

Yardımcı maddeler:
Yardımcı maddeler için bkz.Yardımcı maddelerin listesi.

 FARMASÖTİK FORM

Göz merhemi
Steril alüminyum tüplerde, yarı transparan, yağlımsı, homojen görünüşlü, temiz pomat, hemen hemen renksiz görünümde.

 Terapötik Endikasyonlar

Kloramfenikol düşük potansiyelli ilaçların etkisiz veya kontrendike olduğu çeşitli enfeksiyonlarda kullanılır. GEMYSETİN %1 oftalmik pomat kloramfenikole hassas olan organizmaların sebep olduğu kornea veya konjektivada meydana gelen yüzeysel oküler enfeksiyonların tedavisinde endikedir. Genel olarak göz enfeksiyonlarına neden olan Staphylococcus aureus, streptokoklar, E.coli, Haemophilus influenzae, Klebsiella/Enterobakter türleri, Moraxella Lacunata, Neisseria türleri gibi patojenlere karşı etkilidir. Pseudomonas aeruginosa ve Serratia marcescens’e karşı yeterli etkiye sahip değildir.

 Pozoloji ve Uygulama şekli

Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

Erişkinler ve 2 yaş üzeri çocuklar:
Yalnız göz merhemi kullanılacaksa, günde 3 ile 4 defa etkilenen göze yaklaşık 1 cm uygulanır.
Eğer gün içerisinde kloramfenikol göz damlası ile birlikte kullanılıyorsa GEMYSETİN oftalmik pomat yalnız gece yatmadan önce uygulanır.
Tedavi süresi 5 gündür.

Uygulama şekli:
GEMYSETİN topikal oküler kullanım içindir. GEMYSETİN, alt göz kapağı ile göz arasındaki boşluğa uygulanır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek yetmezliği:
Topikal oftalmik kullanım ile ilgili olarak bu popülasyona ait bir bildirim bulunmamaktadır.

Karaciğer yetmezliği:
Topikal oftalmik kullanım ile ilgili olarak bu popülasyona ait bir bildirim bulunmamaktadır.

Pediyatrik popülasyon:
Lösemi ve Gri bebek sendromuna ilişkin çok nadir raporlar söz konusu olduğundan göz merhemi 2 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

Geriyatrik popülasyon:
Topikal oftalmik kullanım ile ilgili olarak bu popülasyona ait bir bildirim bulunmamaktadır.

 

 Kontrendikasyonlar

 • Kloramfenikol veya yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinen hastalarda kontrendikedir.
 • Eğer ailede veya kişide aplastik anemi dahil, kan diskrazisi öyküsü varsa kontrendikedir.

   Özel Kullanım Uyarıları ve Önlemleri

  Lösemi ve Gri bebek sendromuna ilişkin çok nadir raporlar söz konusu olduğundan göz merhemi 2 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

  Kloramfenikol merhemin uzun süreli kullanımı tavsiye edilmemektedir. Kloramfenikol göz merheminin 5 günden uzun süreyle kullanımı ancak doktor onayı ile önerilir.
  Eğer tedavinin herhangi bir döneminde semptomlar kötüleşiyorsa, veya 48 saat içinde iyileşme görülmüyorsa tanı gözden geçirilmelidir.

  İlaç tüpü 5 günlük tedavi süresinden sonra atılmalıdır.

  Göz içinde şiddetli ağrı, görmede bozukluk, fotofobi, olağan dışı göz bebeği görünümü, gözde bulanıklık, glokom, göz kuruluğu sendromu, göz yaralanması, gözde yabancı cisim şüphesi ve son 6 ay içinde göz ameliyatı veya lazer tedavisi gören hastalarda GEMYSETİN göz merheminin kullanılması önerilmemektedir.
  Tedavi süresince lens kullanılmamalıdır. Yumuşak lens kullanımı tedaviden 24 saat sonra başlamalıdır.

   

   Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etki

  Kloramfenikolün kemik iliği fonksiyonunda depresyona eğilimli diğer ilaçlarla eşzamanlı olarak uygulanmasından kaçınılmalıdır.

   Gebelik ve laktasyon

  Genel tavsiye
  Gebelik Kategorisi: C

  Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)
  Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik /ve-veya/ embriyonal/fetal gelişim /ve-veya/ doğum /ve-veya/ doğum sonrası gelişim üzerindeki etkiler bakımından yetersizdir (bkz. Klinik öncesi güvenlilik verileri). İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir.

  Gebelik dönemi
  Kloramfenikol, göz merheminin uygulanmasının ardından sistemik olarak absorbe olmaktadır. Kloramfenikol plasentaya geçmektedir. Bu nedenle, hamilelik döneminde GEMYSETİN kullanılmamalıdır.

  Laktasyon dönemi
  Kloramfenikol anne sütüne geçmektedir. Bu nedenle GEMYSETİN emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

  Üreme yeteneği/Fertilite
  Kloramfenikol’ün insanlar üzerinde ya da klinik dışı üreyebilirlik çalışmalarından elde edilmiş yeterli veri mevcut değildir.

   

   Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

  Merhem uygulandığında görmede geçici bulanıklığa yol açabilir. Bu nedenle, hasta görüşü net değilse tehlikeli makineler veya araç kullanmalıdır.

   İstenmeyen etkiler

  GEMYSETİN’in kullanımına ilişkin istenmeyen etkiler için aşağıdaki terimler ve sıklık dereceleri kullanılmıştır:

  Çok yaygın (≥1/10); yaygın (≥1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (≥1/1000 ila <1/100); seyrek (≥1/10.000 ila <1/1000); çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

  Aşağıda sistem organ sınıflarına göre verilen istenmeyen etkilerin sıklıkları eldeki verilerden hareketle tahmin edilememektedir.

  Kan ve lenf sistemi hastalıkları
  Çok seyrek: Hematolojik olaylar (kemik iliği depresyonu, aplastik anemi ve ölüm)

  Deri ve deri altı doku hastalıkları
  Geçici iritasyon, yanma, batma, kaşıntı ve dermatit gibi duyarlılık reaksiyonları

   

   Doz aşımı ve tedavisi

  Kloramfenikol içerikli göz merhemleriyle yüksek doz intoksikasyon durumları bilinmemektedir.

   Farmakodinamik Özellikler

  Farmakoterapötik grup:  Duyu Organları, Oftalmolojik İlaçlar, Antienfektifler, Antibiyotikler, Kloramfenikol -oftalmik
  ATC kodu: S01AA01

  Etki mekanizması:
  Kloramfenikol çok sayıda gram-pozitif ve gram-negatif bakteriye karşı aktiviteye sahip geniş spektrumlu bir antibiyotiktir. Kloramfenikol mantar, protozoa ve virüslere karşı etkili değildir.

  Akut bakteriyel konjonktivite yetişkinlerde yaygın olarak stafilokoklar veya streptokoklar ve özellikle çocuklarda Haemophilus influenzae ve Moraxella catarrhalis (önceki adıyla Branhamella catarrhalis) neden olur.

  Kloramfenikol, Staph. epidermis ve bazı Staph. aureus suşları gibi stafilokoklar ve Str. pneumoniae, Str. pyogenes streptokokları ve viridans streptokokları içeren gram-pozitif koklara karşı etkilidir.

  Haemophilus influenza gibi gram-negatif koklar genellikle oldukça duyarlıdır. Sıklıkla üst solunum yolunda komensal olarak bulunan bir gram-negatif aerobik diplokok olan Moraxella catarrhalis de oldukça duyarlıdır.

   

   Farmakokinetik Özellikler

  Genel Özellikler

  Emilim:
  Bulgular kloramfenikolün özellikle topikal oküler uygulama ile emildiğini düşündürmektedir.

  Dağılım:
  Emilen tüm kloramfenikol vücut dokularına ve sıvılarına geniş oranda dağılacaktır. En yüksek konsantrasyonu böbrek ve karaciğer olmak üzere, serebrospinal sıvı ve tükrük salgısında da tespit edilebilir.

  Kloramfenikol aynı zamanda fetal dolaşımla plasentaya ve anne sütüne geçer.

  Biyotransformasyon:
  Bildirilen yarılanma ömrü 1.5 ila 5 saat olup, karaciğer bozukluğu olan hastalarda ve yenidoğanlarda (24 ila 28 saat) artar.

  Eliminasyon:
  Kloramfenikol başlıca idrarla glukuronid metaboliti olarak ve küçük miktarlarda safra ve feçesle atılır.

   

   Klinik Öncesi Güvenlilik Verileri

  Müstahzarın içerdiği etkin madde klinikte uzun yıllardır kullanılan bir maddedir. Hakkındaki çalışmalar tamamlanmıştır. Kullanımları ile ilgili olarak görülebilecek olumsuz etkiler ilgili bölümlerde yer almaktadır (bkz. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri, Gebelik ve laktasyon, İstenmeyen etkiler, Doz aşımı ve tedavisi).

   Yardımcı maddelerin listesi

  • Parafin likit
  • Vazelin

   Geçimsizlikler

  Bilinen herhangi bir geçimsizliği bulunmamaktadır.

   Raf Ömrü

  48 ay

   Saklamaya yönelik özel tedbirler

  30°C altındaki oda sıcaklıklarında saklayınız. Işıktan koruyunuz.

   Ambalajın niteliği ve içeriği

  HDPE kapak ile kapatılmış laklı alüminyum tüp
  Her bir karton kutu; 5 g’lık oftalmik pomat içermektedir.

   Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası

  Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmelik”lerine uygun olarak imha edilmelidir.

   RUHSAT SAHİBİ

  Pfizer Inc./ABD lisansı altında Deva Holding A.Ş
  Halkalı Merkez mah. Basın Ekspres Cad. No: 1 34303
  Küçükçekmece-İSTANBUL

   RUHSAT NUMARASI(LARI)

  54/91

   İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ

  İlk ruhsat tarihi: 26.08.1960
  Ruhsat yenileme tarihi: 14.12.2009

   KÜB' ÜN YENİLEME TARİHİ

  -

   Müstahzar Adı

  GEMYSETIN %1 oftalmik pomat

   Kullanım Yolu

  Göze uygulanır.

   Etkin Maddeler

  Her bir tüp 0,05 g Kloramfenikol mikronize içermektedir.

   Yardımcı Maddeler

  Parafin likit, vazelin.

    İlaç Nedir ve Niçin Kullanılır

  • GEMYSETİN, etkin madde olarak her bir tüpte 0,05 g Kloramfenikol mikronize içermektedir.
  • GEMYSETİN Duyu Organları, Oftalmolojik İlaçlar, Antienfektifler, Antibiyotikler, Kloramfenikol-oftalmik olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir.
  • GEMYSETİN, kaygan sarı merhemdir. Her bir karton kutu; 5 g’lık oftalmik pomat içermektedir.
  • GEMYSETİN, kloramfenikole hassas olan organizmaların sebep olduğu kornea veya konjektivada (göz ve göz kapaklarının içini örten zar) meydana gelen yüzeysel oküler (göz) enfeksiyonların tedavisinde endikedir.

    İlacı Kullanmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler

  GEMYSETİN’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
  Eğer:

  • Kloramfenikole veya GEMYSETİN’in bileşiminde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı (yardımcı maddeler listesine bakınız) alerjiniz var ise,
  • Ailenizde veya sizde aplastik anemi (kan hücreleri sayısında ciddi azalma) dahil, kan diskrazisi (kan hücrelerinin yapımında bozukluk olan hastalıklar) öyküsü var ise kullanmayınız.
  GEMYSETİN’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
  Eğer:

  • Göz içinde şiddetli ağrınız varsa,
  • Görme bozukluğunuz varsa,
  • Işıktan ya da aydınlıktan rahatsız olma acı duyma durumunuz (fotofobi) varsa,
  • Olağandışı göz bebeği görünümü varsa,
  • Gözde bulanıklığınız varsa,
  • Göz çevresinde veya yüzde şişliğiniz veya ağrınız varsa,
  • Geçen ay içerisinde göz iltihabınız (konjonktivit) olduysa,
  • Göz içi basıncınız yüksekse (glokom hastalığı),
  • Göz kuruluğu sendromunuz varsa,
  • Göz yaralanması varsa,
  • Gözünüzde yabancı cisim şüphesi varsa,
  • Halen göz merhemleri veya göz damlaları kullanıyorsanız,
  • Son 6 ayda göz ameliyatı geçirmiş veya lazer tedavisi olduysanız
  • Kontakt lens kullanıyorsanız, bu ilacı kullanmaya başlamadan önce doktorunuza danışınız. Kontakt lensinizi tedavi süresince ve tedavi tamamlandıktan 24 saat sonrasına kadar takmayınız.

  GEMYSETİN’in yiyecek ve içecek ile kullanılması:
  GEMYSETİN’in uygulama açısından yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

  Hamilelik
  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
  GEMYSETİN hamilelikte kullanılmamalıdır.
  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme
  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
  Kloramfenikol anne sütüne geçmektedir. Emzirilen çocuk üzerindeki olası zararlı etkiler nedeniyle GEMYSETİN emzirme süresince kullanılmamalıdır.

  Araç ve makine kullanımı
  GEMYSETİN size uygulandığında görmede geçici bulanıklığa yol açabilir. Bu nedenle, görme yeteneğiniz netleşinceye kadar araç ve makine kullanılmamalıdır.

  GEMYSETİN’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
  GEMYSETİN’in içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karsı aşırı bir duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
  Eğer:

  • Kemik iliği işlevlerini baskılama eğilimli diğer ilaçlardan eş zamanlı olarak kullanıyorsanız doktorunuzu mutlaka bilgilendiriniz.
  • Başka bir pomat veya damla kullanıyorsanız doktorunuzu bilgilendiriniz.

  Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınızsa lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

    İlaç Nasıl Kullanılır

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

  Erişkinler ve 2 yaş üzeri çocuklar:
  Eğer sadece göz merhemini kullanıyorsanız, günde 3 ile 4 defa hasta olan göze yaklaşık olarak 1 cm uygulayınız.
  Eğer gün içerisinde kloramfenikol göz damlası ve gece göz merhemi kullanıyorsanız, GEMYSETİN pomatı yalnız gece yatmadan önce uygulayınız.
  Tedavi süresi 5 gündür.

  Uygulama yolu ve metodu:
  GEMYSETİN yalnız göz üzerine uygulama içindir. GEMYSETİN, alt göz kapağı ile göz arasındaki boşluğa uygulanır.

  • Ellerinizi yıkayınız.
  • Tüpün kapağını açınız.
  • Başınızı arkaya eğiniz.
  • Elinizi sürmeden, alt göz kapağınızın içine 1 cm merhem sürünüz.
  • Gözünüzü kapatınız.
  • Merhemin taşan kısmını temiz bir peçete ile siliniz.
  • Kullandıktan sonra hemen merhem tüpünün kapağını kapatınız.

  Değişik yaş grupları:

  Çocuklarda kullanımı:
  GEMYSETİN 2 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

  Yaşlılarda kullanımı:
  65 yaşın üzerinde olan hastalar için özel bir uyarı bulunmamaktadır.

  Özel kullanım durumları:

  Böbrek yetmezliği:
  Böbrek yetmezliği olanlarda özel bir uyarı bulunmamaktadır.

  Karaciğer yetmezliği:
  Karaciğer yetmezliği olanlarda özel bir uyarı bulunmamaktadır.

  Eğer GEMYSETİN’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla GEMYSETİN kullandıysanız:
  GEMYSETİN’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  GEMYSETİN’i kullanmayı unutursanız:
  GEMYSETİN’i kullanmayı unutursanız atladığınız uygulamayı yapmayınız. Bir sonraki uygulamayı normal zamanında yapınız ve tedavinizi devam ettiriniz.
  Unutulan dozları dengelemek için çift uygulama yapmayınız.

  GEMYSETİN ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:
  Doktorunuza danışmadan GEMYSETİN kullanmayı sonlandırmayınız.

   

    İlacın Olası Yan Etkileri Nelerdir

  Tüm ilaçlar gibi, GEMYSETİN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Yan etkiler şu şekilde sınıflandırılır:
  Çok yaygın : 10 hastanın en az 1’inde görülebilir.
  Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
  Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
  Seyrek: 1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
  Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
  Bilinmiyor: eldeki verilerden tahmin edilemiyor.

  Aşağıda verilen yan etkilerin sıklıkları eldeki verilerden hareketle tahmin edilememektedir.

  Kan ve lenf sistemi hastalıkları
  Çok seyrek: Hematolojik olaylar (kemik iliği depresyonu, aplastik anemi ve ölüm)

  Deri ve deri altı doku hastalıkları
  Geçici iritasyon, yanma, batma, kaşıntı ve dermatit gibi duyarlılık reaksiyonları

  Gri bebek sendromu: düşük kan basıncı, kusma, dudakların mavi, derinin gri renk olması.

  Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

    İlaç Saklanma Koşulları Nasıldır

  GEMYSETİN’i  çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
  30°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
  Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.
  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra GEMYSETİN’i kullanmayınız.
  Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz GEMYSETİN’i kullanmayınız.

   Ruhsat Sahibi

  Pfizer Inc./ABD lisansı altında Deva Holding A.Ş
  Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. No:1 34303
  Küçükçekmece-İSTANBUL

   Üretici Bilgileri

  Deva Holding A.Ş
  Davutpaşa Cad. Cebe Ali Bey Sok. No: 12 34020
  Topkapı/İSTANBUL

   Onay Tarihi

  23.05.2012

   

  Eş Değer İlaçlar

  Bu ilaca ait eş değer ilaç bulunmamaktadır.
     

   

  ilacsozlugu.com Uyarısı !

  Hiçbir ilacı doktorunuza ya da eczacınıza danışmadan kullanmayınız. Unutmayınız ki, internet sitelerinde ilaçlar hakkında verilen bilgiler, bir uzmanın sizi muayene ederek vereceği reçetenin yerini tutmaz. Bu sayfada GEMYSETIN OFTALMIK % 1 5 GR POMAD kullananlar veya diğer kişiler ilaç hakkında yorum yapamaz.

   

   

  Kimyasal Yapısı (2D)

   

  GEMYSETIN OFTALMIK % 1 5 GR POMAD Kimsayal Yapısına ait grafik bulunamadı.

   

  GEMYSETIN OFTALMIK % 1 5 GR POMAD ilacı için aranan kelimeler


  gemysetin | gemysetin 5 gr oftalmik pomad | gemysetin 5 g