İlaç Ara
 
 
 

HERCEPTIN 150 MG 1 FLAKON HERCEPTIN 150 MG 1 FLAKON

Grubu :   Beşeri İthal İlaç
Alt Grubu :   İEGM Tüm İlaç
Firma :   Roche Müstahzarları Sanayi Anonim Şirketi,
Etkin Madde :   Trastuzumab
ATC Kodu :   L01XC03
ATC Açıklaması :   Trastuzumab
Kamu Kodu :   A03587
Barkodu :   8699505792330
Patent :   Orjinal
Fiyatı :   1442,81 TL
Reçete Tipi :   NORMAL REÇETE
Etken Madde Kodu :   SGKFTR-TRASTUZUMAB Parenteral
Temin :   İlacınızı sadece eczaneden alınız!
Bütçe Eş Değer Kodu :   -
Fiziksel Özellikleri :   -
Terapotik Kategorileri :   Antineoplastik
Durumu :   Şuan eczanelerde satılıyor.
    
  HERCEPTIN 150 MG 1 FLAKON Barkodu

 

 

İlaç Prospektüsü İlaç Prospektüsü

 

 KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde: Her bir flakon 150 mg trastuzumab içerir.
Yardımcı madde(ler): Yardımcı maddeler için yardımcı maddeler listesine bakınız.

 FARMASÖTİK FORM

Enfüzyon konsantresi için liyofilize toz içeren flakon
Liyofilize toz, beyaz ila açık sarı renktedir.

 BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

HERCEPTIN ROCHE 150 mg tek dozlu liyofilize toz içeren flakon

 Terapötik Endikasyonlar

Metastatik Meme Kanseri (MMK):

HERCEPTIN HER2’yi yüksek düzeyde eksprese eden (immünohistokimya ile 3+ veya FISH +) metastatik meme kanserli hastaların tedavisinde aşağıdaki durumlarda endikedir:

a) Metastatik hastalığı için bir veya daha çok kez kemoterapi gören hastaların tedavisinde tek ajan olarak.
b) Metastatik hastalığı için kemoterapi görmemiş hastaların tedavisinde paklitaksel veya dosetaksel ile kombine olarak.

Erken Evre Meme Kanseri (EEMK):

İmmünohistokimyasal yöntemlerle HER2 (+++) veya FISH/CISH yöntemi ile HER2 (+) meme kanserli hastaların adjuvant veya neoadjuvant tedavisinde endikedir.
Bu alanda kullanımda aşağıdaki hasta özellikleri esas alınmalıdır:
1-Lenf nodu tutulumu olan veya lokal ileri hastalık bulguları olan hastaların neoadjuvant tedavisinde
2-Lenf nodu tutulumu olan hastaların adjuvant tedavisinde 3-Lenf nodu tutulumu olmayan hastalarda, aşağıdaki bulgulardan biri olması durumunda
a) Hormon reseptörlerin negatif olması
b) Tümör büyüklüğünün 2 cm’den fazla olması
c) Grade 2 veya 3 olması
d) Yaşın 35’den küçük olması

 Pozoloji ve Uygulama şekli

Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi: 
HERCEPTIN tedavisine başlamadan önce HER2 testi yapılması şarttır.
 
Haftalık doz rejimi:
Yükleme dozu:
Başlangıç için önerilen 4 mg/kg vücut ağırlığı yükleme dozundaki HERCEPTIN 90 dakikalık intravenöz enfüzyon olarak uygulanır. Hastalar ateş ve üşüme veya enfüzyon ile ilişkili diğer semptomlar açısından gözlenmelidir (Bkz.İstenmeyen etkiler). Enfüzyona ara verilmesi bu tip semptomların kontrol edilmesine yardımcı olabilir. Enfüzyona semptomlar düzelince yeniden başlanabilir.
 
Sonraki dozlar:
Önerilen, haftalık HERCEPTIN dozu 2 mg/kg (vücut ağırlığı)’dır. Başlangıçtaki yükleme dozu iyi tolere edilirse, doz 30 dakikalık enfüzyon olarak uygulanabilir. Hastalar ateş ve üşüme veya enfüzyon ile ilişkili diğer semptomlar açısından gözlenmelidir (Bkz. İstenmeyen etkiler).
 
Klinik çalışmalarda hastalar, hastalık ilerleyene kadar HERCEPTIN ile tedavi edilmiştir.
 
Alternatif 3 haftalık doz programı:
Başlangıç için önerilen 8 mg/kg(vücut ağırlığı) yükleme dozu ve 3 hafta sonrasında 3 haftalık aralıklarla tekrarlanan 6 mg/kg (vücut ağırlığı) doz 90 dakika süresince enfüzyon olarak uygulanır.
 
Hastalar, hastalık ilerleyene kadar tedavi edilmelidir.
 
Eğer hasta, bir hafta ya da daha kısa bir süre trastuzumab dozunu kaçırırsa, herzamanki trastuzumab dozu (6 mg/kg) en kısa sürede verilmelidir (Bir sonraki planlanan tarihi beklemeyiniz). Sonraki 6 mg/kg’lık trastuzumab idame dozları, önceki programa uygun olarak 3 haftada bir uygulanmaya devam edilmelidir.
 
Eğer hasta, bir haftadan fazla bir süre için trastuzumab dozunu kaçırırsa, trastuzumab yükleme dozu (90 dakika süresince yaklaşık 8 mg/kg) tekrar verilmelidir. Yükleme dozu sonrasındaki 6 mg/kg’lık trastuzumab idame dozları, her 3 haftada bir uygulanmaya devam edilmelidir.  
 
Doz azaltımı:
Klinik çalışmalar sırasında HERCEPTIN dozunda hiçbir azaltma yapılmamıştır. Hastalar geri dönüşlü, kemoterapi ile endüklenen miyelosupresyon dönemlerinde HERCEPTIN tedavisine devam edebilirler, fakat bu süre içerisinde hastalar, nötropeni komplikasyonlarının oluşumuna karşı dikkatle takip edilmelidirler. Kemoterapinin azaltılması veya doza ara verilmesi ile ilgili spesifik talimatlara uyulmalıdır.
 
Uygulama şekli:
HERCEPTIN intravenöz enfüzyon olarak uygulanmalıdır. 
İntravenöz yükleme veya bolus olarak uygulamayınız.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:
Böbrek/Karaciğer yetmezliği:
Özel bir kullanım durumu bulunmamaktadır.
 
Pediyatrik popülasyon:
Pediyatrik hastalarda HERCEPTIN’in güvenliliği ve etkinliği belirlenmemiştir.
 
Geriyatrik popülasyon:
Veriler HERCEPTIN atılımının yaşa göre değişmediğini ortaya koymaktadır (Bkz. Farmakokinetik özellikler; Hastalardaki karakteristik özellikler). Klinik çalışmalarda, yaşlı hastalarda HERCEPTIN dozu azaltılmamıştır.

 Kontrendikasyonlar

HERCEPTIN, trastuzumab veya ilacın içerdiği diğer yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlı olduğu bilinen hastalarda kontrendikedir.

 Özel Kullanım Uyarıları ve Önlemleri

HERCEPTIN tedavisine, kanser hastalarının tedavisinde deneyimli bir hekimin gözetiminde başlanmalıdır.

HER2 testi mutlaka uygun validasyon koşullarını sağlayan uzman laboratuvarlarda yaptırılmalıdır.

Adjuvan koşullarda daha önce HERCEPTIN kullanmış olan hastaların, HERCEPTIN ile yeniden tedavi edilmesine ilişkin klinik çalışmalardan elde edilmiş veri bulunmamaktadır. 

Kardiyomiyopati:

HERCEPTIN uygulaması, ventriküler disfonksiyon ve konjestif kalp yetmezliğine yol açabilir. Sol ventrikül fonksiyonları, HERCEPTIN uygulaması öncesinde gözden geçirilmelidir. Klinik olarak belirgin sol ventriküler disfonksiyon gelişen kişilerde HERCEPTIN tedavisine ara verilmesi kuvvetle düşünülmelidir. HERCEPTIN ile antrasiklinlerin veya siklofosfamidin kombine edildiği vakalarda ciddi kardiyak disfonksiyon oluşması özellikle gözlenmiştir.

Hipersensitivite Reaksiyonları:

HERCEPTIN uygulaması anaflaksiyi de içeren ağır hipersensitivite reaksiyonlarına ve pulmoner olaylara yol açabilir. Nadiren ölümcül bir durumdur.

Çoğu vakada bu reaksiyonlar HERCEPTIN uygulaması sonrası ilk 24 saat içerisinde gözlenir. İnfüzyon esnasında dispne veya ağır hipotansiyon gelişen vakalarda enfüzyon hemen durdurulmalıdır. Bulgular yatışana dek hasta gözlenmelidir. Anaflaksi, anjioödem veya akut solunum zorluğu sendromu gelişen hastalarda tedavi sonlandırılmalıdır.

Eğer anaflaksi durumu söz konusu olursa tedavi için, enfüzyon hemen durdurularak solunum desteği sağlanmalı, hastaların bulgularına göre kortikosteroidler, adrenalin, difenhidramin, bronkodilatatör ve oksijen tedavisi gibi uygun medikal tedavi verilmelidir.

Kardiyotoksisite: 

HERCEPTIN ve antrasiklin kombinasyonu, kardiyak gözetim altına alınmış ve klinik çalışmalara dahil edilmiş olan hastalar haricinde kullanılmamalıdır. Daha önce antrasiklin kullanmış olan hastalar da HERCEPTIN tedavisi sırasında kardiyotoksisite riski altındadır. Ancak risk, HERCEPTIN ile antrasiklinlerin birlikte kullanımından daha düşüktür.

 

HERCEPTIN’in ortalama terminal yarılanma ömrü 28.5 gün olduğu için (%95 güven aralığı, 25.5-32.8 gün), HERCEPTIN tedavinin durdurulmasının ardından 24 haftaya kadar dolaşım sisteminde kalabilir. Antrasiklinlerin bu süreçteki kullanımı artan bir kardiyak işlev bozukluğu ile ilişkilendirilebildiğinden, dikkatli bir kardiyak kontrole ilave olarak, riskin potansiyel faydalarla karşılaştırıldığı kapsamlı bir değerlendirme yapılması tavsiye edilmektedir.

 

HERCEPTIN’i tek ajan olarak veya kombinasyon halinde kullanan hastalarda semptomatik miyokardiyal işlev bozukluğu görülme sıklığında, HERCEPTIN kullanmayan hastalara göre 4-6 kat artış olmuştur.

 

HERCEPTIN enfüzyonu ile ilgili seyrek olarak dispne, hipotansiyon, hırıltı, bronkospazm, taşikardi, düşük oksijen saturasyonu ve solunum zorluğunu içeren ciddi advers reaksiyonlar bildirilmiştir. Gözlenen bulgu sona erene kadar, HERCEPTIN enfüzyonu durdurulmalı ve hasta dikkatle izlenmelidir. Ciddi reaksiyonlar oksijen, beta agonistleri ve kortikosteroid gibi destekleyici tedavilerle başarılı bir şekilde tedavi edilmektedir (Bkz. İstenmeyen etkiler). Nadir vakalarda, bu reaksiyonlar ölümcül sonuçlar doğuran klinik süreçle ilişkilendirilmektedir. İlerlemiş malignansi veya komorbidite komplikasyonlarına bağlı olarak, dinlenme esnasında dispne yaşayan hastalar, artan ölümcül enfüzyon reaksiyonu riski altındadır. Bu nedenle, bu hastalar çok dikkatli tedavi edilmeli ve fayda risk oranı her bir hastada göz önünde tutulmalıdır (Bkz.  İstenmeyen etkiler).

 

HERCEPTIN’in pazarlama sonrası kullanımı ile birlikte nadiren şiddetli pulmoner olaylar bildirilmiştir. Bu nadir olaylar zaman zaman ölümcül sonuçlar doğurmuştur. Buna ek olarak; nadir pulmoner infiltrasyon, akut solunum zorluğu sendromu, pnömoni, pnömonit, plevral efüzyon, solunum zorluğu, akut pulmoner ödem ve solunum yetmezliği vakaları bildirilmiştir. Bu olaylar enfüzyonla ilişkili reaksiyonların bir parçası olarak veya sonradan ortaya çıkabilmektedir. Özellikle taksanlarla kombine olarak tedavi edilmekte olan hastalarda pnömonit açısından dikkatli olunmalıdır.  Dinlenme esnasında dispne ile sonuçlanan, semptomatik intrensek akciğer hastalığı ya da akciğerlerde artan tümör yayılımı olan hastalar, daha şiddetli reaksiyon riski altında olabilirler (Bkz. İstenmeyen etkiler).

 

HERCEPTIN tedavisini tek başına veya antrasiklin (doksorubisin veya epirubisin) içeren kemoterapiyi takiben paklitaksel kombinasyonu ile alan hastalarda kalp yetmezliği (New York Kalp Birliği [NYHA] sınıf II-IV) gözlenmiştir. Bu orta ila ileri derecede olabilmiştir ve ölüm ile ilişkilendirilmiştir (Bkz. 4.8 İstenmeyen etkiler).

 

Semptomatik kalp yetmezliği, hipertansiyon geçmişi veya belgelenmiş koroner damar hastalığı olan hastalar ve %55 veya daha az LVEF (sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu) oranına sahip erken evre meme kanserli hastalar tedavi edilirken dikkatli olunmalıdır. HERCEPTIN ile tedavi edilmeye aday hastalar, özellikle önceden antrasiklin ve siklofosfamide (AC) maruz kalanlar, anamnez ve fiziksel muayene, EKG, ekokardiyogram ve/veya MUGA-scan içeren kapsamlı temel kardiyak incelemelerine tabi tutulmalıdır. HERCEPTIN tedavisine başlamaya karar vermeden önce dikkatli bir fayda risk değerlendirmesi yapılmalıdır.

 

Erken evre meme kanserinde, aşağıda belirtilen hastalar HERA çalışmasından çıkarılmış olduğundan fayda/risk oranı ile ilgili veri bulunmamaktadır, dolayısı ile bu hastalarda tedavi önerilmemektedir:


 • Belgelenmiş konjestif kalp yetmezliği geçmişi olan hastalar
 • Yüksek riskli kontrol edilemeyen aritmisi olan hastalar
 • Tedavi gerektiren anjina pektorisi olan hastalar
 • Klinik olarak önemli kalp kapak bozukluğu olan hastalar
 • EKG’de transmüral enfarktüs kanıtı bulunan hastalar
 • Kontrol altına alınamayan hipertansiyonu olan hastalar

Tedavi süresince kardiyak fonksiyonlar düzenli olarak izlenmelidir (örn. her 3 ayda bir). İzleme, kardiyak bozukluğu gelişen hastaları belirlemede yardımcı olabilir.

 

Asemptomatik kardiyak bozukluğu gelişen hastalar, daha sık tekrarlanan izlemlerden faydalanabilmektedir (örn. 6-8 haftada bir). Eğer hastaların sol ventrikül fonksiyonunda sürekli bir azalma varsa, ama asemptomatik durum korunuyorsa, hekim HERCEPTIN tedavisinde klinik bir yarar görülmediği durumda tedaviyi sona erdirmeyi göz önünde bulundurmalıdır.

 

Eğer sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu (LVEF), başlangıç değerinin 10 birim altına ve/veya %50 altına düşüyorsa, HERCEPTIN tedavisi durdurulmalı ve yaklaşık 3 hafta içerisinde yeniden LVEF değerlendirmesi yapılmalıdır. LVEF değeri artmıyorsa veya daha da azalıyorsa, hastanın tedaviden elde edeceği fayda riskten fazla olmadığı sürece HERCEPTIN’in sona erdirilmesi ciddi olarak düşünülmelidir.

 

HERCEPTIN tedavisi sırasında semptomatik kardiyak yetmezliği gelişirse, hasta amaca yönelik standart ilaç tedavisi ile tedavi edilmelidir. Klinik olarak anlamlı kalp yetmezliği gelişen hastalarda, hastanın tedaviden elde edeceği fayda riskten fazla olmadığı sürece HERCEPTIN tedavisinin sona erdirilmesi ciddi olarak düşünülmelidir.

 

Kardiyotoksisite yaşamış hastalarda HERCEPTIN’e devam edilmesinin veya yeniden başlanmasının güvenliliği prospektif olarak çalışılmamıştır. Ancak, pivotal çalışmalarda kalp yetmezliği gelişen çoğu hasta standart ilaç tedavisi ile iyileşmiştir. Bu tedavi, diüretikleri, kardiyak glikozitleri ve/veya anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörlerini içermiştir. Kardiyak semptomu olan ve HERCEPTIN tedavisinden klinik fayda gören hastaların çoğu başka klinik kardiyak olaylar yaşamadan HERCEPTIN ile haftalık tedaviye devam etmiştir.

 Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etki

İlaç etkileşimi çalışmalarında, HERCEPTIN ile kombinasyon halinde uygulanan dosetaksel ve paklitakselin farmakokinetiği değişmemiştir.
Klinik çalışmalarda kullanılan başka ilaçlarla klinik açıdan anlamlı etkileşim gözlenmemiştir (Bkz. Farmakokinetik özellikler).
 
Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:
Özel popülasyonlara ilişkin herhangi bir etkileşim çalışması yapılmamıştır.
 
Pediyatrik popülasyon:
Pediyatrik popülasyona ilişkin herhangi bir etkileşim çalışması yapılmamıştır.

 Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye


Gebelik kategorisi: D

 

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon):

Trastuzumabın gebelik ve/veya fetus/yeni doğan üzerinde zararlı farmakolojik etkileri bulunmaktadır. HERCEPTIN gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

 

Gebelik dönemi

HERCEPTIN hamile kadınlarda kullanıldığında fetüse zarar verebilir. Pazarlama sonrası vaka raporları, hamilelikte HERCEPTIN kullanımının, ikinci ve üçüncü trimesterde oligohidramniyöz riskini artırdığını ortaya koymuştur. Eğer HERCEPTIN hamilelikte kullanılıyorsa veya HERCEPTIN kullanımı sırasında hamile kalınırsa, anne HERCEPTIN’in fetüse potansiyel zararları konusunda bilgilendirilmelidir.

Pazarlama sonrası verilerde, hamilelik boyunca hem tek başına hem de kemoterapi ile kombinasyon halinde HERCEPTIN kullanan kadınlarda oligohidramniyöz rapor edilmiştir. Bu kadınların yarısında, HERCEPTIN tedavisi kesildikten sonra amniyotik sıvı içeriği artmıştır. Bir vakada amniyotik sıvı içeriği arttıktan sonra HERCEPTIN tedavisine devam edildiğinde oligohidramniyöz tekrarlamıştır.

Hamilelik sırasında HERCEPTIN kullanan kadınlar oligohidramniyöz bakımından izlenmelidir. Eğer oligohidramniyöz görülürse, hamilelik süresine ve standartlara uygun fetal testler yapılmalıdır. Diğer kemoterapi ajanlarının uygulanmasını takiben oligohidramniyöz geliştiğinde ilave intravenöz hidrasyon faydalı olmuştur, bununla birlikte HERCEPTIN tedavisine ilave intravenöz hidrasyonun etkileri bilinmemektedir.

Hayvanlarda yapılan üreme çalışmaları, insanlardaki yanıtları her zaman öngöremediği için, HERCEPTIN anneye yönelik potansiyel fayda fetusa yönelik potansiyel riskten fazla olmadığı sürece gebelikte kullanılmamalıdır.

 

Laktasyon dönemi

Trastuzumabın insan sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. İnsan IgG’si anne sütüne geçtiğinden ve bebeğe yönelik zarar potansiyeli bilinmediğinden HERCEPTIN tedavisi sırasında ve tedavinin bitmesinden sonraki 6 ay süresince emzirmeden kaçınılmalıdır (Bkz.  Klinik öncesi güvenlilik verileri).

 

Üreme yeteneği/Fertilite:

HERCEPTIN’in üreme yeteneğini etkileyip etkilemediği bilinmemektedir. Hayvanlar üzerinde yapılan üreme çalışmalarında, fertilitenin veya fetusun zarar gördüğüne dair bir kanıta rastlanmamıştır (Bkz. Klinik öncesi güvenlilik verileri; Teratojenite).

 Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

HERCEPTIN’in araç ve makine kullanma becerisini etkileyip etkilemediğine ilişkin çalışma bulunmamaktadır. HERCEPTIN uygulaması sonrasında enfüzyon kaynaklı belirtiler görülen hastalara, bu belirtiler yok olana kadar araç ve makine kullanmamaları önerilmelidir.

 İstenmeyen etkiler

Metastatik Meme Kanseri:
 
Klinik çalışmalardan elde edilen deneyimler:
İki pivotal klinik çalışmada, hastalar HERCEPTIN’i monoterapi veya paklitaksel ile kombine olarak almışlardır. Hastaların yaklaşık %50’sinin advers etki yaşaması beklenebilir. En yaygın advers reaksiyonlar, genellikle ilk HERCEPTIN enfüzyonunu takiben görülen, ateş ve üşüme gibi enfüzyonla ilişkili semptomlardır.
 
Advers ilaç reaksiyonları aşağıda tanımlanan sıklığa göre listelenmiştir:
Çok yaygın (≥1/10); yaygın (≥1/100 ile <1/10), yaygın olmayan (≥1/1.000 ile <1/100); seyrek (≥1/10.000 ile <1/1.000); çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).
 
İki pivotal klinik çalışmada, HERCEPTIN’e bağlı görülen advers reaksiyonlar aşağıdaki gibidir:
 
Kan ve lenf sistemi hastalıkları:
Yaygın: Lökopeni
 
Sinir sistemi hastalıkları:
Yaygın: Anksiyete, depresyon, baş dönmesi, uykusuzluk, parestezi, uyuklama, hipertoni, periferik nöropati
 
Kardiyak hastalıklar:
Yaygın: Vazodilatasyon, supraventriküler taşikardi, hipotansiyon, kalp yetmezliği, kardiyomiyopati, çarpıntı, periferik ödem
 
Solunum, göğüs bozuklukları ve mediastinal hastalıklar:
Yaygın:Astım, öksürüğün artışı, dispne, epistaksis, plevral efüzyon, farenjit, rinit, sinüzit
 
Gastrointestinal hastalıklar:
Çok yaygın: Diyare, bulantı, kusma
Yaygın: Anoreksi, konstipasyon, dispepsi
 
Deri ve deri altı doku hastalıkları:
Çok yaygın: Döküntü
Yaygın: Kaşıntı, terleme, tırnak bozuklukları, cilt kuruluğu, alopesi, akne,   makülopapüler döküntü
 
Kas-iskelet bozuklukları, bağ doku ve kemik hastalıkları:
Çok yaygın: Artralji, miyalji
Yaygın: Kemik ağrısı
 
Böbrek ve idrar yolu hastalıkları:
Yaygın: İdrar yolu enfeksiyonu
 
Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar:
Çok yaygın: Karın ağrısı, asteni, göğüs ağrısı, üşüme, ateş, baş ağrısı, ağrı
Yaygın: Sırt ağrısı, grip benzeri hastalık, enfeksiyon, boyun ağrısı, kırıklık, hipersensitivite reaksiyonu, ödem
 
Başka bir randomize klinik çalışmada, metastatik meme kanserli hastalara dosetaksel, HERCEPTIN ile veya HERCEPTIN olmaksızın uygulanmıştır. Çalışma tedavisinde hastaların çok yaygın olarak bildirilen, tek başına dosetaksel uygulanan hastalara kıyasla HERCEPTIN ve dosetaksel uygulanan hastalarda daha sık görülen, hematolojik olmayan advers olaylar aşağıdaki gibidir:
 
Tablo 1  Çalışma Tedavisinde Hastalarda Çok Yaygın Olarak Bildirilen Hematolojik Olmayan Genel Advers Etkiler

Vücut Sistemi
Advers Olay
HERCEPTIN + dosetaksel
N = 92 (%)
dosetaksel
N = 94 (%)
Enfeksiyonlar ve enfestasyonlar
 
nazofarenjit
15
6
Metabolizma ve beslenme bozuklukları
anoreksi
kilo artışı
22
15
13
6
 
Psikiyatrik hastalıklar
 
uykusuzluk
11
4
Sinir sistemi hastalıkları
parestezi
baş ağrısı
tat alamama
hipoestezi
32
21
14
11
21
18
12
5
Göz hastalıkları
gözyaşı salgısında artış
konjunktivit
21
12
10
7
Vasküler hastalıklar
lenfödem
11
6
Solunum, göğüs bozuklukları ve mediastinal hastalıkları
öksürük
dispne
faringolaringeal ağrı
epistaksis
burun akıntısı
13
14
16
18
12
16
15
9
5
1
 
Gastrointestinal hastalıklar
bulantı
diyare
kusma
konstipasyon
stomatit
karın ağrısı
dispepsi
43
43
29
27
20
12
14
41
36
22
23
14
12
5
Deri ve deri altı doku hastalıkları
alopesi

 Doz aşımı ve tedavisi

İnsanlarla yapılan klinik çalışmalarda doz aşımıyla ilgili bir deneyim yoktur. 10 mg/kg'dan yüksek tek dozlar test edilmemiştir.

 Farmakodinamik Özellikler

Farmakoterapötik grubu: Antineoplastik ajan
ATC kodu: L01XC03
 
Trastuzumab insan epidermal büyüme faktörü reseptör 2 proteininin (HER2) ekstraselüler bölgesini seçici olarak hedefleyen rekombinant DNA kökenli bir humanize monoklonal antikorudur. Bu antikor, HER2’ye bağlanan murin anti-p185 HER2 antikorunun kompleman-belirleyici bölgeleri ile insan iskeletinin yapısını içeren bir IgG1’dir.
 
HER2 proto-onkogeni veya c-erbB2, yapısal olarak epidermal büyüme faktör reseptörüne benzeyen, transmembran uzanımlı, 185 kDa’lık reseptör benzeri tek bir protein kodlar. Meme kanserli hastaların % 25-30’unda HER2 yüksek miktarlarda eksprese edilir. HER2 gen amplifikasyonu nedeniyle, tümör hücrelerinin yüzeyinde HER2 reseptörünün sürekli aktivasyonu ile sonuçlanan, HER2 protein ekspresyonunda artış meydana gelir.
 
Çalışmalar, tümörlerinde yüksek düzeyde HER2 ekspresyonu veya amplifikasyonu olan hastaların hastalıksız sağkalımlarının, tümörlerinde yüksek düzeyde HER2 ekspresyonu veya amplifikasyonu olmayan hastalara kıyasla daha kısa olduğunu göstermektedir.
 
In vitro deneyler ve hayvanlardaki çalışmalar trastuzumabın HER2’yi yüksek düzeyde eksprese eden insan tümör hücrelerinin proliferasyonunu inhibe ettiğini göstermiştir. Ayrıca trastuzumab, antikora-bağlı hücresel sitotoksisite (ADCC) için güçlü bir aracıdır. Trastuzumabın aracılık ettiği ADCC’nin, yüksek düzeyde HER2 eksprese eden kanser hücrelerini, yüksek düzeyde HER2 eksprese etmeyen hücrelere kıyasla seçici olarak etkilediği in vitro olarak gösterilmiştir.
 
Klinik/Etkinlik Çalışmaları:

Etkinlik:

Metastatik Meme Kanseri
Klinik çalışmalarda HERCEPTIN, yüksek düzeyde HER2 eksprese eden ve bir veya daha fazla sayıda kemoterapi rejimi başarısız olan metastatik meme kanserli hastalarda, monoterapi olarak kullanılmıştır.
 
Ayrıca HERCEPTIN, yüksek düzeyde HER2 eksprese eden metastatik meme kanserli hastalarda, paklitaksel veya bir antrasiklin (doksorubisin veya epirubisin) + siklofosfamid ile ilk tedavi seçeneği olarak klinik çalışmalarda kullanılmıştır.
 
Önceden antrasikline dayalı adjuvan kemoterapi gören hastalar, HERCEPTIN ile beraber veya HERCEPTIN olmadan paklitaksel (3 saat süreyle enfüzyonla verilen 175 mg/m2) tedavisi görmüşlerdir. Hastalar, hastalığın ilerlemesine kadar HERCEPTIN ile tedavi edilebilmişlerdir.
 
HERCEPTIN monoterapisi, HER2’yi yüksek düzeyde eksprese eden metastatik meme kanseri olan kadınların tedavisinde ikinci ya da üçüncü basamak tedavi olarak kullanıldığında, toplam tümör yanıt oranı % 15 ve medyan hayatta kalma süresi 13 aydır.
 
HERCEPTIN, HER2’yi yüksek düzeyde eksprese eden metastatik meme kanseri olan kadınların tedavisinde birinci basamak tedavisinde paklitaksel ile kombine olarak kullanıldığında, tek başına paklitaksel ile tedavi edilen hastalara kıyasla, hastalığın ilerlemesine kadar geçen medyan zamanı anlamlı bir biçimde uzatır. Tek başına paklitaksel ile tedavi edilen hastalarda hastalığın ilerlemesine kadar geçen sürenin medyan uzama miktarı 3.9 aydır (6.9 ay’a kıyasla 3.0 ay). Tek başına paklitaksel kullanımına kıyasla, HERCEPTIN’in paklitaksel ile kombinasyonunda tümör yanıtı ve bir yıllık sağkalım oranı artmıştır.
 
Ayrıca HERCEPTIN, metastatik meme kanserli kadınların birinci basamak tedavisinde, dosetaksel ile kombine olarak randomize ve kontrollü bir şekilde çalışılmıştır. HERCEPTIN ve dosetaksel kombinasyonu, tek başına dosetaksel ile tedavi edilen hastalara kıyasla, yanıt oranını anlamlı bir şekilde arttırmış (%61’e kıyasla %34) ve hastalığın ilerlemesine kadar geçen medyan süreyi uzatmıştır (5.6 ay). Kombinasyon uygulanan hastalarda, tek başına dosetaksel alan hastalara kıyasla, medyan hayatta kalma oranı istatistiksel olarak anlamlı artmıştır (31.2 aya kıyasla 22.7 ay).
 
Erken Evre Meme Kanseri
 
Adjuvan koşullarda HERCEPTIN, HER2 pozitif erken evre meme kanserli hastalarda, cerrahi müdahaleyi, kemoterapi ve radyoterapiyi (eğer uygulanabiliyorsa) takiben, 1 yıl boyunca 3 haftada bir verilen HERCEPTIN tedavisini ve gözlem grubunu karşılaştırmak üzere tasarlanmış çok merkezli, randomize bir çalışmada (HERA) incelenmiştir. HERCEPTIN tedavisi görmelerine karar verilmiş hastalara, 8 mg/kg’lık başlangıç yükleme dozunu takiben bir yıl boyunca her 3 haftada bir 6 mg/kg’lık idame dozu uygulanmıştır.
HERA çalışmasından elde edilen etkinlik sonuçları aşağıdaki tabloda özetlenmiştir:
 
Tablo 3 HERA Çalışmasından Elde Edilen Bir Yıllık Etkinlik Sonuçları
 
Parametre
Gözlem
N = 1693
HERCEPTIN 1 yıl
N = 1693
Gözlem koluyla
karşılaş-tırıldığında
P-değeri
Gözlem koluyla
karşılaş-tırıldığında
Risk Oranı (HR)
Hastalıksız sağkalım
-Olay görülen hasta sayısı
-Olay görülmeyen hasta sayısı
 219 (%12.9)
1474 (%87.1)
 127 (%7.5)
1566 (%92.5)
 <0.0001
0.54
Rekürenssiz sağkalım
-Olay görülen hasta sayısı
-Olay görülmeyen hasta sayısı
 208 (%12.2)
1485 (%87.7)
 113 (%6.7)
1580 (%93.3)
 <0.0001
0.51
Uzak hastalıksız sağkalım
-Olay görülen hasta sayısı
-Olay görülmeyen hasta sayısı
 184 (%10.9)
1508 (%89.1)
   99 (%5.8)
1594 (%94.6)
<0.0001
0.50
Genel sağkalım (ölüm)
-Olay görülen hasta sayısı
-Olay görülmeyen hasta sayısı
   40 (%2.4)
1653(%97.65)
   31 (%1.8)
1662 (%98.2)
     0.24
     0.75
Primer bitiş noktası olan hastalıksız sağkalım (DFS) için, % 7.6 değerindeki 2 yıllık mutlak hastalıksız sağkalım oranı ile (%85.8’e karşılık %78.2) HERCEPTIN tedavisi mutlak bir fayda teşkil etmiştir.
 
İmmünojenite
İnsan anti-trastuzumab antikorları 903 hastadan bir hastada saptanmış ve alerjik belirtiler görülmemiştir.

 Farmakokinetik Özellikler

Genel özellikler

Trastuzumabın farmakokinetiği metastatik ve erken evre meme kanserli hastalarda çalışılmıştır. Faz I çalışmalarında, hastalara haftada bir yapılan kısa süreli 10, 50, 100, 250 ve 500 mg’lık trastuzumab intravenöz enfüzyonları, doza bağımlı bir farmakokinetik göstermiştir. Doz düzeyi arttıkça ortalama yarı-ömür artmakta ve klerens azalmaktadır.

Kararlı Hal Farmakokinetiği:

Faz I, Faz II ve pivotal Faz III çalışmaları kullanılarak elde edilen populasyon farmakokinetik yöntemi, 4 mg/kg’lık yükleme dozunu takiben haftalık 2 mg/kg’lık idame trastuzumab dozunun uygulandığı metastatik meme kanserli hastalardaki kararlı hal farmakokinetiğini belirlemek için kullanılmıştır. Bu çalışmada tipik trastuzumab klerensi 0.225 L/gün olmuş ve tipik dağılım hacmi 2.95 L, terminal yarılanma ömrü 28.5 gün olmuştur. Kararlı hal, haftalık 578 mg*gün/L eğri altı alan değerine, 110 mg/L pik konsantrasyonlarına ve 66 mg/L dalgalı konsantrasyonlarına 143 gün ya da yaklaşık 20 hafta içerisinde ulaşmalıdır. HERCEPTIN tedavisinin kesilmesinin ardından trastuzumab eliminasyonu için de aynı zaman aralığı öngörülebilir.

8 mg/kg başlangıç yükleme dozunu takiben 3 haftada bir 6 mg/kg idame HERCEPTIN dozunun uygulandığı erken evre meme kanserli hastalarda gerçekleştirilen bir çalışmada, siklus 13 itibariyle 63 mg/L’lik kararlı hal konsantrasyonları elde edilmiştir. Konsantrasyonlar daha önce metastatik meme kanserinde raporlanan hasta konsantrasyonlarına benzer olmuştur.

Eş zamanlı uygulanan kemoterapinin (antrasiklin / siklofosfamid, paklitaksel veya dosetaksel) trastuzumabın farmakokinetiğini etkilemediği belirlenmiştir

Hastalardaki karakteristik özellikler:

Geriyatrik popülasyon

Yaşlı hastalarda detaylı farmakokinetik çalışmalar yapılmamıştır. Trastuzumabın dağılımında yaşın herhangi bir etkisinin olmadığı gösterilmiştir (Bkz.  Pozoloji ve uygulama şekli).

Böbrek/Karaciğer yetmezliği

Böbrek ve karaciğer yetmezliği olanlarda detaylı farmakokinetik çalışmalar yapılmamıştır.

 Yardımcı Maddeler

L-histidin hidroklorür, L-histidin, α,α trehaloz dihidrat, polisorbat 20

 Üretici Bilgileri

F. Hoffmann-La Roche Ltd.,
Grenzacherstrasse CH-4070,
Basel, İsviçre

 Klinik Öncesi Güvenlilik Verileri

Teratojenite: Haftalık insan idame dozu 2 mg/kg HERCEPTIN’in 25 katı doz uygulanan sinomolgus maymunlarla yürütülen üreme çalışmalarında, üremenin veya fetusun zarar gördüğüne dair herhangi bir kanıta rastlanmamıştır. Fakat bununla birlikte kardiyak ve nöral dokuları da içeren birçok embriyonik dokuda, HER2 protein ekspresyonu yüksektir.

İnsanlar için üreme toksisite riski çalışılırken, HER2 reseptörünün rodent formunun normal embriyonik gelişimdeki rolünü ve bu reseptörün olmadığı mutant farelerde, hamileliğin erken döneminde görülen embriyonik ölümün anlamını göz önünde bulundurmak önemlidir. Maymunlarda erken (gebeliğin 20-50’inci günlerinde) ve geç (gebeliğin 120-150’inci günlerinde) fetal gelişim periyodu sırasında, trastuzumabın plasental transferi gözlenmiştir.

Diğer

Laktasyon:

Haftalık insan idame dozu 2mg/kg HERCEPTIN’in 25 katı doz uygulanan sinomolgus maymunlarla yürütülen çalışma, trastuzumabın süte geçtiğini göstermiştir. Bebek maymunların serumlarında trastuzumabın yer alması, doğumdan 1 aylık olana kadar geçen sürede büyümelerinde veya gelişimlerinde herhangi bir advers olaya sebep olmamıştır.

 Yardımcı maddelerin listesi

L-histidin hidroklorür
L-histidin
α,α trehaloz dihidrat
polisorbat 20

 Geçimsizlikler

HERCEPTIN ile polivinilklorür, polietilen veya polipropilen torbalar arasında hiçbir geçimsizlik gözlenmemiştir.
% 5’lik dekstroz solüsyonu, protein agregasyonuna yol açtığından kullanılmamalıdır. HERCEPTIN diğer ilaçlarla karıştırılmamalı veya seyreltilmemelidir.

 Raf Ömrü

48 ay

 Saklamaya yönelik özel tedbirler

Flakonları 2°-8°C’de buzdolabında saklayınız.

Steril enjeksiyonluk su ile çözüldükten sonra hazırlanan HERCEPTIN solüsyonu, fiziksel ve kimyasal olarak 2°-8°C’de saklandığında 48 saat süreyle dayanıklıdır. Hazırlanan solüsyonu dondurmayınız.

Mikrobiyolojik açıdan, hazırlanan solüsyon hemen seyreltilmelidir. Solüsyon hazırlığı kontrollü ve onaylanmış aseptik koşullarda yapılmadığı sürece, eğer hemen seyreltme yapılmazsa ürünün uygun saklama süresi ve koşullarında seyreltilmesinden kullanıcı sorumludur ve bu süre 2°-8°C’de 24 saati geçmemelidir.

Seyreltilen ürünü içeren enfüzyon solüsyonu (%0.9 sodyum klorür enfüzyon solüsyonu) 30°C’ yi geçmeyen sıcaklıklarda saklandığında fiziksel ve kimyasal olarak 24 saat süreyle dayanıklıdır.

Mikrobiyolojik açıdan, HERCEPTIN enfüzyon solüsyonu hemen kullanılmalıdır. Solüsyon hazırlığı ve seyreltme işlemi kontrollü ve onaylanmış aseptik koşullarda yapılmadığı sürece, eğer ürün hemen kullanılmazsa, ürünün uygun saklama süresi ve koşullarında kullanımından kullanıcı sorumludur ve bu süre 2°-8°C’de 24 saati geçmemelidir.

 Ambalajın niteliği ve içeriği

Flor-reçine film ile lamine edilmiş butil kauçuk kapaklı 15 mL’lik şeffaf Tip I cam flakon. Her bir kutu 1 adet flakon içermektedir.

 Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası

Uygun aseptik teknik kullanılmalıdır.
 
Her HERCEPTIN flakonu 7.2 mL steril enjeksiyonluk su ile hazırlanır.
 
HERCEPTIN’in solüsyonu hazırlanırken dikkatli olunmalıdır. Hazırlama sırasında aşırı köpüklenme ya da hazırlanmış ilacın çalkalanması, flakondan çekilecek HERCEPTIN miktarıyla ilgili problemlere yol açabilir.
 
Hazırlama talimatları:
1)  Steril enjektör kullanarak, 7.2 mL enjeksiyonluk steril suyu, liyofilize HERCEPTIN içeren flakona yavaşça enjekte ediniz.
Bunu yaparken steril suyu (iğneyi) liyofilize maddenin içine yönlendiriniz.
2)  Çözünmeye yardımcı olmak üzere flakonu yavaşça çeviriniz. ÇALKALAMAYINIZ!
Hazırlama sırasında ürünün hafifçe köpüklenmesi normaldir. Flakonu sarsmadan 5 dakika bekletiniz. Hazırlanmış HERCEPTIN, renksiz ya da açık sarı saydam bir solüsyondur ve görülebilir partikül içermemesi gerekir.
 
Seyreltme için talimatlar:
Gereken solüsyonun hacmi;
 •  4 mg/kg (vücut ağırlığı) trastuzumab yükleme dozuna veya 2 mg/kg (vücut ağırlığı) trastuzumab idame dozuna göre belirlenir: 
 
Vücut ağırlığı (kg) x doz (yükleme dozu için 4 mg/kg veya idame için 2mg/kg)
Hacim (mL) = 
         21 (mg/mL, hazırlanan solüsyonun konsantrasyonu)
 
 •  8 mg/kg(vücut ağırlığı) trastuzumab yükleme dozuna veya 3 haftada bir uygulanan 6 mg/kg(vücut ağırlığı) trastuzumab idame dozuna göre belirlenir.
Vücut ağırlığı (kg) x doz (yükleme için 8 mg/kg veya idame için 6 mg/kg)
Hacim (mL) = 
        21 (mg/mL, hazırlanan solüsyonun konsantrasyonu)
  
Uygun solüsyon volümü flakondan çekilmeli ve 250 mL %0.9 sodyum klorür içeren enfüzyon torbasına eklenmelidir. Dekstroz solüsyonu (%5) kullanılmamalıdır (Bkz. 6.2 Geçimsizlikler). Köpüklenmenin önlenmesi için, torba yavaşça ters döndürülerek solüsyon karıştırılmalıdır. Uygulamadan önce, parenteral ilaç ürünleri partikül ve renk değişiklikleri açısından gözle incelenmelidir. Enfüzyon hazırlandığında hemen uygulanması gerekir. 
 
Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”’ne uygun olarak imha edilmelidir. 

 RUHSAT SAHİBİ

Roche Müstahzarları Sanayi Anonim Şirketi,
Eski Büyükdere Asfaltı, No:17/A 34398
Maslak/İstanbul
Tel: (0212) 366 9000
Faks: (0212) 285 2200

 RUHSAT NUMARASI(LARI)

114/34

 İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi: 01.08.2003
Ruhsat yenileme tarihi:

 KÜB' ÜN YENİLEME TARİHİ

12.08.2009

 Müstahzar Adı

HERCEPTIN 150 mg tek dozlu liyofilize toz içeren flakon

 Kullanım Yolu

Damar içine uygulanır.

 Etkin Maddeler

Bir flakon 150 mg trastuzumab içerir.

  İlaç Nedir ve Niçin Kullanılır

 • HERCEPTIN etkin madde olarak, insan yapısında bir monoklonal antikor olan trastuzumabı içermektedir. Bu, vücudu virüsler ve bakterilerle oluşan enfeksiyonlara karşı koruyan, vücut tarafından doğal olarak üretilen antikorlar ile benzerdir. Monoklonal antikorlar, vücuttaki antijen denen diğer nadir proteinleri spesifik olarak tanıyan ve bağlanan proteinlerdir. Trastuzumab, insan epidermal büyüme faktörü 2 (HER2) olarak adlandırılan antijene seçici olarak bağlanır. HER2, bazı kanser hücrelerinin büyümelerini tetiklediği yer olan yüzeylerinde büyük miktarlarda bulunur. HERCEPTIN HER2’ye bağlandığı zaman, bu tür hücrelerin büyümesini durdurur.
 • Her bir HERCEPTIN ambalajı 1 flakon içerir. Bu flakon, damara uygulanan enfüzyon solüsyonu için, beyaz ile açık sarı arası renkte, konsantre liyofilize (dondurulup-kurutulmuş) toz içerir. Liyofilize toz kullanılmadan önce sulandırılmalı ve seyreltilmelidir.
 • HERCEPTIN doktorlar tarafından, büyük miktarlarda HER2 üreten tümörleri (immünohistokimya ile 3+ veya FISH+) olan, metastatik meme kanserli (örn. orijinal tümörden farklı yerlere yayılan meme kanseri) ve cerrahi öncesi veya sonrasında erken evre meme kanserli hastaların tedavisi için reçete edilir. Diğer tedavilerin başarısız olduğu koşullarda tek başına kullanılır. Ayrıca metastatik meme kanserinin ilk tedavisi olarak kemoterapi ajanları paklitaksel veya dosetaksel ile kombine kullanılır. HERCEPTIN’i paklitaksel veya dosetaksel ile birlikte alıyorsanız, bu ürünlerin ambalaj içeriklerini de ayrıca okumalısınız.

  İlacı Kullanmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler

HERCEPTIN’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

 • Trastuzumab, murin (fare) proteinleri veya ilacın içerdiği yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjik (aşırı duyarlı) iseniz
 • Kanserinize bağlı olarak dinlenme esnasında ciddi nefes problemleriniz varsa veya oksijen tedavisine ihtiyaç duyuyorsanız

HERCEPTIN’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

 • Kalp yetmezliği, koroner atardamar hastalığı veya yüksek kan basıncınız olduysa. Bunun nedeni HERCEPTIN’in kalp yetmezliğine sebep olabilmesidir.
 • Doksorubisin isimli ilaçla veya doksorubisin ile ilişkili herhangi bir ilaçla daha önceden kemoterapi gördüyseniz (doktorunuz size burada tavsiyede bulunabilir). Bu ilaçlar kalp kaslarınıza zarar verebilir ve HERCEPTIN ile oluşabilecek kalp problemleri riskini arttırabilir.
 • Nefes darlığı çekiyorsanız. HERCEPTIN, özellikle ilk kez verildiğinde, nefes alıp vermede güçlüklere sebep olabilir. Eğer halihazırda nefes darlığı çekiyorsanız, bu ileride daha ciddi olabilir.

Nefes alıp verme zorlukları dışında, HERCEPTIN ateş, titreme, grip benzeri belirtiler, yüzde ve dudaklarda şişme, döküntü, hırıltı, kalp ritim bozuklukları ve kan basıncı değişikliklerine sebep olabilir. Bu etkiler genellikle, ilk enfüzyon ile ve enfüzyon başladıktan sonraki ilk birkaç saat süresince meydana gelmektedir.

Enfüzyon başladıktan sonraki altı saat sonrasında belirtiler başlayabilmektedir. Bazen, belirtiler düzelebilir ve sonrasında kötüleşebilir. Eğer bunların her ikisi de meydana gelirse, derhal doktorunuza başvurunuz. Bu sebeple enfüzyon sırasında ve enfüzyon başladıktan sonraki en az altı saat süresince ve diğer enfüzyonlar başladıktan sonra iki saat süresince, sağlık uzmanı tarafından gözleneceksiniz. Eğer reaksiyon oluşursa, enfüzyonu yavaşlatabilir veya durdurabilirler ve yan etkileri düzeltmek için size tedavi verebilirler. Tedavi öncesinde ciddi nefes zorlukları olan hastalar, çok nadir olarak HERCEPTIN kullandıklarında hayatlarını kaybetmişlerdir.

Doktorunuz HERCEPTIN tedavinizi yakından izleyecektir. HERCEPTIN ile yapılan tedavi kalbi etkileyebilir. Bu nedenle, HERCEPTIN ile yapılan tedavinin öncesinde ve tedavi süresince kalp fonksiyonunuz kontrol edilecektir. Eğer kalp yetmezliğine ilişkin herhangi bir belirti (örn. kalp tarafından kanın yetersiz pompalanması) gelişirse, HERCEPTIN’i durdurmanız gerekebilir.

HERCEPTIN’in vücuttan atılması 6 aya kadar sürebilir. Bu nedenle, tedaviyi durdurduktan sonraki 6 ay içerisinde herhangi bir yeni tedaviye başlarsanız, doktorunuza veya eczacınıza önceden HERCEPTIN kullandığınızı söylemelisiniz.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

HERCEPTIN’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Uygulama yöntemi açısından yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Nadir durumlarda HERCEPTIN alan hamile bayanlarda, amniyotik kesenin içinde gelişen fetusun çevresindeki (amniyotik) sıvının miktarında azalma gözlenmiştir. Doktorunuz hamilelik sırasında HERCEPTIN alımının risk ve yararları hakkında tavsiyede bulunacaktır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

HERCEPTIN tedaviniz sırasında ve son doz HERCEPTIN’den sonraki 6 ay süresince bebeğinizi emzirmeyiniz.

Araç ve makine kullanımı

HERCEPTIN’in araç ve makine kullanma becerinizi etkileyip etkilemediği bilinmemektedir. Ancak, HERCEPTIN enfüzyonu sırasında titreme veya ateş gibi belirtiler yaşarsanız, bu belirtiler yok olana kadar araç ve makine kullanmamalısınız (Bkz. Olası Yan Etkiler Nelerdir?).

HERCEPTIN’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

İçeriğindeki maddelere bağlı herhangi bir olumsuz etki beklenmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Tedaviyi durdurduktan sonraki 6 ay içinde herhangi bir yeni tedaviye başlarsanız, doktorunuza veya eczacınıza önceden HERCEPTIN kullandığınızı söylemelisiniz.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınızsa lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  İlaç Nasıl Kullanılır

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır. HERCEPTIN dozu vücut ağırlığınıza bağlıdır. Aldığınız enfüzyon sayısı, tedaviye nasıl cevap verdiğinize bağlı olacaktır. Doktorunuz bunu sizinle görüşecektir.
Erken evre meme kanseri için HERCEPTIN 3 haftada bir verilebilir.
Metastatik meme kanseri için HERCEPTIN haftada bir veya alternatif olarak 3 haftada bir verilebilir.

Uygulama yolu ve metodu:

HERCEPTIN bir doktor veya hemşire tarafından seyreltilir ve küçük bir tüp yoluyla damarlarınızdan birine enfüzyon yolu ile verilir.
Erken evre meme kanseri için HERCEPTIN, damarlarınızdan birine enfüzyon yolu ile yaklaşık 90 dakika boyunca verilebilir.
Metastatik meme kanseri için HERCEPTIN haftada bir uygulandığında, ilk doz 90 dakika boyunca verilir. Sonraki dozlar 30 dakika boyunca verilebilir. Her bir enfüzyonun sonunda bir süre boyunca izleneceksiniz (Bkz.  HERCEPTIN’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ).
Alternatif olarak metastatik meme kanseri için, HERCEPTIN damarlarınızdan birine enfüzyon yolu ile yaklaşık 90 dakika boyunca her 3 haftada bir verilebilir.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı: HERCEPTIN’in 18 yaşın altındakilerde kullanımı, bu yaş grubunda yeterli bilgi olmaması sebebiyle önerilmemektedir.

Yaşlılarda kullanımı: Özel kullanımı yoktur.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği: Özel kullanımı yoktur.

Karaciğer yetmezliği: Özel kullanımı yoktur.

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.
İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.
Doktorunuz HERCEPTIN ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz çünkü istenen sonucu alamazsınız.
Eğer HERCEPTIN’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla HERCEPTIN kullandıysanız

HERCEPTIN bir doktor veya hemşire tarafından verildiğinden, gereğinden fazla alma olasılığınız bulunmamaktadır.
HERCEPTIN’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

HERCEPTIN’i kullanmayı unutursanız

Doktorunuz atlanan dozun ne zaman uygulanacağına karar verecektir. Takip eden dozların yeni uygulama zamanı için randevularınız hakkında doktorunuzun talimatlarına uymanız önemlidir.
Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

HERCEPTIN ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Herhangi bir etki bulunmamaktadır.

  İlacın Olası Yan Etkileri Nelerdir

Tüm ilaçlar gibi, HERCEPTIN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Bu yan etkilerin bazıları ciddi olabilir ve hastaneye yatırılmaya kadar gidebilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, HERCEPTIN’i kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Genel rahatsızlıklar: Aşırı duyarlılık reaksiyonu, yaygın enfeksiyon (sepsis), menenjit, kısmi felç (parezi), koma, beyin damarlarında ödem (serebral ödem), alerji ve alerjik şok (anafilaksi ve anaflaktik şok)
 • Kalp rahatsızlıkları: Kalp ritim bozuklukları (çarpıntı (taşikardi), düzensiz kalp atışı), konjestif kalp yetmezliği, artan konjestif kalp yetmezliği, perikardiyal kesede su toplanması (perikardiyal efüzyon), yüksek (hipertansiyon) veya düşük kan basıncı (hipotansiyon), beyin damarlarında bozukluk (serebrovasküler bozukluk), kardiyojenik şok
 • Kan ve lenf sistemi rahatsızlıkları: Kan hücrelerinin kanseri (lösemi)
 • Solunum sistemi rahatsızlıkları: Akut solunum yetmezliği, erişkin solunum yetmezliği sendromu

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin HERCEPTIN’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Genel rahatsızlıklar: İstemli hareketlerde düzensizlik (ataksi), titreme ve ateş, katılık (rigor), kol ve bacaklarda sinir hastalığı (periferik nöropati)
 • Kalp damar sistemi rahatsızlıkları: Kalp kası hastalığı (kardiyomiyopati), kalbin kan pompalama yeteneğinde azalma (azalan ejeksiyon fraksiyonu), kalp zarlarının iltihabı (perikardit)
 • Sindirim sistemi rahatsızlıkları: Karaciğer hücre hasarı, pankreas iltihabı (pankreatit), karaciğer yetmezliği, sarılık
 • Kan ve lenf sistemi rahatsızlıkları: Vücuttaki savunma hücreleri sayısının düşüşüne bağlı gelişen durum (febril nötropeni), kandaki parçalı hücre sayısında azalma (nötropeni), trombosit-kan pulcuğu sayısında azalma (trombositopeni), kansızlık, kanda protrombin yoğunluğunun düşük oluşu (hipoprotrombinemi)
 • Enfeksiyonlar: Cilt üzerinde iltihaplı kızarıklık şeklinde kendini gösteren akut ateşli hastalık (erizipel)
 • Solunum sistemi rahatsızlıkları: Bronşların daralması (bronkospazm), nefes darlığı, akciğer ödemi, kanla dokulara dağılan oksijen miktarında azalma (hipoksi), larinks ödemi, plevra boşluğunda sıvı toplanması (plevral efüzyon), pulmoner infiltrasyon, akciğer iltihabı (pnömoni, pnömonit), akciğerlerde fibrozis (pulmoner fibrozis)
 • Deri ve deri altı doku rahatsızlıkları: Deri yangısı (dermatit), kurdeşen (ürtiker)
 • Böbrek hastalıkları: Böbrek hastalığı (glomerulonefropati), böbrek yetmezliği
 • Özel duyular: Sağırlık, retina damar tıkanıklığı Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

 • Genel rahatsızlıklar: Karın ağrısı, bitkinlik (asteni), göğüs ağrısı, üşüme, baş ağrısı, ağrı, yorgunluk, grip benzeri hastalık, iştahsızlık, boyun ağrısı, meme ağrısı, omuz ağrısı, göğüs duvarı ağrısı, kırıklık hissi
 • Sindirim sistemi rahatsızlıkları: İshal, bulantı, kusma, kabızlık, ağız çevresinde yüzeysel aftlar (stomatit), karın ağrısı, mide ekşimesinden ötürü göğüste duyulan yanma hissi, sindirim güçlüğü, mide mukozası iltihabı (gastrit)
 • Sinir sistemi rahatsızlıkları: El ve ayaklarda karıncalanma (parestezi), tat alamama, duyu hissinin azalması (hipoestezi), kaygı-endişe (anksiyete), depresyon, baş dönmesi, uykusuzluk, sersemlik, uyuklama, kasların aşırı gerginliği (hipertoni)
 • Kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları: Eklem ağrısı, kas ağrısı, kas kasılması, kol-bacak ağrısı, sırt ağrısı, kemik ağrısı
 • Deri ve deri altı doku rahatsızlıkları: Saç dökülmesi, tırnak kırılmalarını da içeren tırnak bozukluğu, döküntü, kızartı (eritem), kaşıntı, terleme, cilt kuruluğu, akne, cilt lezyonu (makülopapüler döküntü)
 • Solunum sistemi rahatsızlıkları: Öksürük, üst solunum yolu enfeksiyonu, grip, bronş iltihabı, nefes almada güçlük (dispne), boğaz ağrısı, burun kanaması, burun akıntısı, astım, öksürükte artma, akciğer hastalığı, yutak iltihabı (farenjit), yüz kemiklerinin içindeki hava boşluklarının iltihabı (sinüzit)
 • Enfeksiyonlar: Boğaz iltihabı (nazofarenjit), idrar yolu enfeksiyonu, herpes zoster enfeksiyonu (uçuk), cilt altı hücresel dokularda meydana gelen iltihaplanma (selülit)
 • Göz bozuklukları: Gözyaşı salgısında artış, göz enfeksiyonu (konjunktivit)
 • Metabolizma rahatsızlıkları: Kol ve bacaklarda şişlik, vücuta su toplanmasına bağlı olarak oluşan şişlik
 • Kalp damar sistemi rahatsızlıkları: Damar çeperlerinin genişlemesi (vazodilatasyon), kalp çarpıntısı
 • Kan ve lenf sistemi rahatsızlıkları: Akyuvar sayısında azalma, lenfödem, sıcak basması
 • Tetkikler: Kilo artışı
 • Psikiyatrik rahatsızlıklar: Uykusuzluk
 • Yaralanma, zehirlenme ve komplikasyonlar: Tırnak enfeksiyon
 • Böbrek ve idrar hastalıkları: İdrar kesesi (mesane) iltihabı, ağrılı idrar yapma

Bunlar HERCEPTIN’in hafif yan etkileridir.

Enfüzyonla ilgili belirtiler:

HERCEPTIN enfüzyonu sırasında, üşüme, ateş ve diğer grip benzeri belirtiler görülebilir. Bunlar çok yaygındır (100 hastanın 10’undan fazla). Genellikle ilk enfüzyon ile oluşurlar ve geçicidirler. Diğer enfüzyonla ilişkili belirtiler: Bulantı, kusma, ağrı, artan kas kasılması ve titreme, baş ağrısı, baş dönmesi, nefes almada güçlük, hırıltı, yüksek veya düşük kan basıncı, kalp ritim bozuklukları (kalp çarpıntısı veya düzensiz kalp atışı), yüz ve dudakların şişmesi, döküntü ve yorgun hissetme. Bu belirtiler ciddi olabilirler ve bazı hastalar hayatlarını kaybetmişlerdir. Her enfüzyon süresince ve sonrasında sağlık uzmanı tarafından izleneceksiniz. Eğer reaksiyon oluşursa, enfüzyonu yavaşlatacak veya durduracaklardır ve yan etkilere karşı koymak için sizi tedavi edebilirler. Belirtiler düzeldikten sonra enfüzyona devam edilebilir.

Diğer yan etkiler:

Diğer yan etkiler HERCEPTIN ile yapılan tedavi sırasında, sadece enfüzyona bağlı olmaksızın, herhangi bir zaman olabilmektedirler. Kalp sorunları bazen oluşabilir ve ciddi olabilirler. Bunlar, muhtemelen kalp kaslarının zayıflaması nedeniyle oluşan kalp yetmezliği, kalp zarlarının iltihabı (perikardit) ve kalp ritim bozukluklarını içermektedir. Doktorunuz tedaviniz sırasında kalbinizi düzenli olarak izleyecektir ancak herhangi bir nefes nefese kalma (gece görülenler dahil), öksürük, kollarda veya bacaklarda şişlik, kalp çarpıntısı veya düzensiz kalp atışı fark ederseniz derhal hekiminize bildirin.

HERCEPTIN kullanan 100 hastanın 10’undan fazlasında meydana gelen diğer çok yaygın yan etkiler; ishal, halsizlik, deri döküntüleri, karın ağrısı, eklem ağrısı ve kas ağrısıdır.

HERCEPTIN kullanan 100 hastanın 10’undan azında meydana gelen diğer yaygın yan etkiler; alerjik reaksiyonlar, anormal kan değerleri (kansızlık, düşük trombosit sayısı ve düşük beyaz kan hücresi sayısı), kabızlık, mide ekşimesinden ötürü göğüste duyulan yanma hissi, sindirim güçlüğü, mesane ve deri enfeksiyonları dahil enfeksiyonlar, zona hastalığı, göğüste iltihaplanma, pankreas ve karaciğerde iltihaplanma, böbrek bozuklukları, kasların aşırı gerginliği (hipertoni), titreme, parmak ve ayak uçlarının uyuşması veya karıncalanması, tırnak bozuklukları, saç dökülmesi, uykusuzluk (insomnia), uyuklama (somnolans), burun kanaması, akne, kaşıntı, ağız ve cilt kuruluğu, kuru veya sulu gözler, terleme, güçsüz ve kötü hissetme, kaygı-endişe (anksiyete), depresyon, düşünce bozuklukları, baş dönmesi, iştah kaybı, kilo kaybı, tat algılamada değişiklik, astım, akciğer hastalıkları, sırt ağrısı, boyun ağrısı, kemik ağrısı, ayak krampları, hemoroid, yaralar ve iltihaplar.

Yaşadığınız bazı yan etkiler, etkisi altında olduğunuz meme kanserine bağlı olabilir. Eğer HERCEPTIN’i kemoterapi ile birlikte alıyorsanız, bazıları da kemoterapiye bağlı oluşabilir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

  İlaç Saklanma Koşulları Nasıldır

HERCEPTIN’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra HERCEPTIN’i kullanmayınız.

2°-8°C’de buzdolabında saklayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz HERCEPTIN’i kullanmayınız. Çevreyi korumak amacıyla kullanmadığınız

HERCEPTIN’i şehir suyuna veya çöpe atmayınız. Bu konuda eczacınıza danışınız.

 Ruhsat Sahibi

Roche Müstahzarları Sanayi Anonim Şirketi,
Eski Büyükdere Asfaltı, No:17/A 34398
Maslak/İstanbul
Tel: (0212) 366 9000
Faks: (0212) 285 2200

 

Eş Değer İlaçlar

Bu ilaca ait eş değer ilaç bulunmamaktadır.
   

 

ilacsozlugu.com Uyarısı !

Hiçbir ilacı doktorunuza ya da eczacınıza danışmadan kullanmayınız. Unutmayınız ki, internet sitelerinde ilaçlar hakkında verilen bilgiler, bir uzmanın sizi muayene ederek vereceği reçetenin yerini tutmaz. Bu sayfada HERCEPTIN 150 MG 1 FLAKON kullananlar veya diğer kişiler ilaç hakkında yorum yapamaz.

 

 

Kimyasal Yapısı (2D)

 

HERCEPTIN 150 MG 1 FLAKON Kimsayal Yapısına ait grafik bulunamadı.

 

HERCEPTIN 150 MG 1 FLAKON ilacı için aranan kelimeler


herceptin endikasyon | herceptin yan etki