İlaç Ara
 
 
 

FAMOSER  40 MG 30 TABLET FAMOSER 40 MG 30 TABLET

Grubu :   Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu :   İEGM Tüm İlaç
Firma :   Biofarma İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Etkin Madde :   Famotidine
ATC Kodu :   A02BA03
ATC Açıklaması :   Famotidin
Kamu Kodu :   A02930
Barkodu :   8699578091026
Patent :   20 YIl
Fiyatı :   5,15 TL
Reçete Tipi :   NORMAL REÇETE
Etken Madde Kodu :   SGKF0Y-FAMOTIDIN Ağızdan katı
Temin :   İlacınızı sadece eczaneden alınız!
Bütçe Eş Değer Kodu :   E020A
Fiziksel Özellikleri :   Beyaz veya beyazımsı-sarı,kristal toz
Terapotik Kategorileri :   Histamin H2 reseptör antagonisti; Peptik ülser tedavisinde kullanılır
Durumu :   Şuan eczanelerde satılıyor.
    
  FAMOSER  40 MG 30 TABLET Barkodu

 

 

İlaç Prospektüsü İlaç Prospektüsü

 

 Farmasötik Şekli

Film Tablet

 Formülü

Her film tablet ; 40 mg Famotidin içerir.

Boyar madde olarak ;Titanyum dioksit, Sarı demir oksit ve Kırmızı demir oksit kullanılmıştır.

 Farmakodinamik özellikler

Famoser, uzun etkili ve güçlü bir histamin H2-reseptör antagonistidir. Famotidin gerek bazal (interdijestif) gerekse yemekten sonra görülen (postprandial) asit ve pepsin sekresyonunu inhibe eder. Midenin asit sekresyonu ve H+ aktivitesi azalır, pH ise yükselir. 40 mg'lık tek bir Famotidin dozu mide pH'sini 24 saat süre ile 2'nin üstünde tutmaya yeterlidir.

 İlaç etkileşmeleri

Şimdiye kadar başka ilaçlarla etkileşim bildirilmemiştir. İnsanda yapılan araştırmalarda karaciğer mikrozomal enzim sistemi (sitokrom P450) tarafından metabolize edilen ilaçlarla etkileşim bulunamamıştır. Varfarin, teofilin, fenitoin, diazepam, aminopirin, antipirin insanda denenen ilaçlardır. Hepatik ekstraksiyon indeksi olarak indosiyan yeşili ile yapılan testlerde önemli bir etkiye rastlanmamıştır. Famotidin, ketokonazol ve itrakonazolün emilimini azaltarak serum seviyelerini azaltır.

 Doz Aşımı

Bugüne kadar Famotidin ile zehirlenme vakası bildirilmemiştir. Doz aşımı halinde semptomatik ve destekleyici tedavi yapılmalıdır.

 Saklama Koşulları

Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında, kuru bir yerde saklayınız.

 Ticari Sunum Şekli ve Ambalaj İçeriği

FAMOSER® 40 mg FİLM TABLET, 30 Film Tablet içeren blister ambalajlarda

 Piyasada mevcut diğer farmasötik dozaj şekilleri

FAMOSER® 20 mg FİLM TABLET, 60 Film Tablet içeren blister ambalajlarda

 Farmakokinetik özellikler

Absorpsiyon :Famotidin’in oral yolla absorpsiyonu tam değildir. İlacın oral biyoyararlılığı % 40 - 45 kadardır. Famotidin besinlerle birlikte alınırsa biyoyararlılığı hafifçe artar, antasidlerle birlikte alınırsa biyoyararlılığı hafifçe azalır; ancak bunların klinik önemi yoktur. Oral yolla verildiğinde doruk plazma seviyeleri 1 - 3 saatte oluşur. Tekrarlanan dozlardan sonra plazma seviyeleri, tek dozdan sonraki seviyelere yakındır.
 
Dağılım : Plazmadaki Famotidin’in yaklaşık % 20’si plazma proteinlerine bağlıdır.
 
Metabolizma : Famotidin minimal düzeyde ilk geçiş metabolizmasına uğrar. İnsanlarda belirlenebilen tek metabolit S-oksittir.
 
Atılım : İlacın eliminasyon yarı ömrü 2,5 - 3,5 saattir. Famotidin renal (% 65 - % 70) ve metabolik (% 30 - % 35) yollarla vücuttan atılır. Renal klirens 250 - 450 ml/dk’dır, bu da bir miktar tübüler sekresyon olduğunu gösterir. Verilen bir oral dozun % 25 - % 30’u ve bir intravenöz dozun % 65 - % 70’i idrarla değişmeden atılır.
 
Kreatinin klirensi ile Famotidin’in eliminasyon yarı ömrü arasında yakın bağlantı vardır. İlerlemiş böbrek yetmezliği olan hastalarda (kreatinin klirensi 10 ml/dk’dan az) Famotidin’in yarı ömrü 20 saatten fazla uzar.

 Endikasyonlar

  • Aktif duodenal ülserin kısa süreli tedavisinde ve duodenal ülser nükslerinin önlenmesinde,
  • Aktif selim gastrik ülserin kısa süreli tedavisinde ve nükslerinin önlenmesinde,
  • Gastroözofageal reflü hastalığı (GERD) ve buna bağlı olarak gelişen erozif ve ülseratif özofajitin kısa süreli tedavisinde,
  • Zollinger-Ellison Sendromu ve multipl endokrin adenoması gibi patolojik hipersekresyon durumlarında.

 Kontraendikasyonlar

Famotidin'e karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinenlerde kullanılmamalıdır. Çapraz hipersensitivite olabileceğinden, histamin H2-reseptör antagonistlerinden birine karşı alerjisi olanlarda kullanılmamalıdır.

 Uyarılar/Önlemler

Famotidin ile gastrik ülser tedavisine başlamadan önce, gastrik malignite riski olmadığı tespit edilmelidir. Aksi takdirde belirtilerin maskelenmesine ve tanı konmasının gecikmesine neden olunabilir.
Tedaviden semptomatik cevap alınması ülserin habis karakterli olmadığı anlamına gelmez.
 
Böbrek Hastalarında kullanımı :
 
Famotidin’in, ağır ve orta dereceli böbrek yetmezliği hastalarında merkezi sinir sisteminde yan etkilere neden olduğu rapor edilmiştir.
Ağır böbrek yetmezliği (kreatinin klirensi < 10 ml/dk) ve orta derecede böbrek yetmezliği (kreatinin klirensi < 50 ml/dk) olan hastalarda Famotidin’in uzayan yarılanma süresini ayarlamak için ya doz araları açılmalı ya da daha düşük doz kullanılmalıdır.
 
Çocuklarda kullanımı :
 
Bir yaşın altı ve 1 – 16 yaş arasındaki çocuklarda gastroözofageal reflü hastalığının (GERD) tedavisinde yaşa uygun farmasötik formda güvenle kullanılabilir.
 
Yaşlılarda kullanımı :
 
Yaşın ilerlemiş olması doz ayarlamasını gerektirmez. Ancak yaşlı hastalarda böbrek fonksiyonlarının genellikle azalıyor oluşu göz önünde bulundurulmalıdır. Ağır ve orta derece böbrek yetmezliğinde doz ayarlaması gereklidir.
 
Gebelikte ve Emzirme Döneminde Kullanımı :
 
Gebelikte kullanım : Gebelik kategorisi B’dir.
 
Gebe kadınlarda yapılmış yeterli ve iyi kontrol edilmiş araştırmalar bulunmamaktadır. Famotidin gebelikte ancak önemli bir endikasyon varsa kullanılmalıdır.
 
Emzirme döneminde kullanım : Famotidin’in anne sütüne geçtiği bildirilmiştir. Emzirilen çocuğun potansiyel olarak ciddi yan etkilere maruz kalması söz konusu olduğundan çocuğunu emziren annelerin ya emzirmeden ya da ilaçtan vazgeçmeleri gerekir.
 

 Yan Etkiler/Advers Etkiler

%1’den fazla sıklıkta görülen yan etkiler :Baş ağrısı (% 4,7), baş dönmesi (% l,3), kabızlık (% l,2) ve ishal (% 1,7).
 
%1’den az veya nadir olarak görülen yan etkiler :
 
Genel : Ateş, asteni, yorgunluk.
 
Kardiyovasküler : Aritmi, AV blok, çarpıntı.
 
Gastrointestinal : Bulantı, kusma, karın ağrısı, anoreksi, ağız kuruluğu, karaciğer enzim anomalileri ve kolestatik sarılık.
 
Hematolojik : Nadir olarak agranülasitoz, pansitopeni, lökopeni ve trombositopeni.
 
Hipersensitivite : Anafilaksi, anjioödem, orbital veya yüzde ödem, ürtiker, kaşıntı ve konjunktiva kızarması.
 
Kas-Eklem : Kas ve eklem ağrısı, kas krampları.
 
Sinir sistemi / Psikiyatrik : Konvülsiyon (grand mal), halüsinasyon, konfüzyon, ajitasyon, anksiyete, depresyon, libido azalması, parestezi, insomnia ve uyuklama gibi psişik bozukluklar. Bu bozuklukların geri dönüşümlü olduğu tespit edilmiştir.
 
Solunum : Bronkospazm.
 
Deri : Toksik epidermal nekroliz (çok nadir), alopesi, akne, kaşıntı, kuruma, kızarma.
 
Duyu organları : Kulak çınlaması, tat bozukluğu.
 
Diğer : Nadir olarak impotens ve jinekomasti rapor edilmiştir.
 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

 Kullanım Şekli ve Dozu

Duodenal Ülser :

Akut tedavi : Famotidin'in mutad dozu yatarken alınan 40 mg'dır (1 adet Famoser 40 mg Film Tablet). İyileşme, genellikle 4 haftada sağlanır. Nadiren tedavinin 6 – 8 haftadan daha uzun sürdürülmesine gerek duyulur.  Tedavi günde 2 defa 20 mg Famotidin (1 adet Famoser 20 mg Film Tablet veya ½ adet Famoser 40 mg Film Tablet) şeklinde de uygulanabilir.

İdame Tedavisi : Ülserin nüksünü önlemek için yatarken 20 mg Famotidin (1 adet Famoser 20 mg Film Tablet veya ½ adet Famoser 40 mg Film Tablet) alınır.
 
Selim Gastrik Ülser :
 
Akut tedavi : Yatarken 1 defa 40 mg Famotidin (1 adet Famoser 40 mg Film Tablet) alınır. 
 
Gastroözofageal Reflü Hastalığı (GERD) :
Günde 2 kez 20 mg Famotidin (1 adet Famoser 20 mg Film Tablet veya ½ adet Famoser 40 mg Film Tablet ) alınır. Tedavi 6 hafta boyunca sürdürülmelidir.
 
Erozyonlu veya ülserli GERD : Günde 2 kez 20 mg - 40 mg Famotidin alınır. Tedavi 12 hafta boyunca sürdürülebilir.
 
Zollinger-Ellison Sendromu :
Başlangıç dozu olarak 6 saatte bir 20 mg Famotidin (1 adet Famoser 20 mg Film Tablet veya ½ adet Famoser 40 mg Film Tablet) ile başlanır. Dozaj hastanın ihtiyacına göre ayarlanır ve klinik olarak endike olduğu sürece devam edilir. Şiddetli durumlarda doz, 6 saatte bir 160 mg Famotidin’e (4 adet Famoser 40 mg Film Tablet) kadar yükseltilmiştir.

 

Eş Değer İlaçlar

   

 

ilacsozlugu.com Uyarısı !

Hiçbir ilacı doktorunuza ya da eczacınıza danışmadan kullanmayınız. Unutmayınız ki, internet sitelerinde ilaçlar hakkında verilen bilgiler, bir uzmanın sizi muayene ederek vereceği reçetenin yerini tutmaz. Bu sayfada FAMOSER 40 MG 30 TABLET kullananlar veya diğer kişiler ilaç hakkında yorum yapamaz.

 

 

Kimyasal Yapısı (2D)

 

FAMOSER  40 MG 30 TABLET Kimsayal Yapısına ait grafik bulunamadı.

 

FAMOSER 40 MG 30 TABLET ilacı için aranan kelimeler


famoser kullananlar | famoser yan etkileri | famoser ilacının yan etkileri