İlaç Ara
 
 
 

DURAPROX 600 MG 30 FTB* DURAPROX 600 MG 30 FTB*

Grubu :   Beşeri İthal İlaç
Alt Grubu :   İEGM Tüm İlaç
Firma :   Nycomed Ilac Sanayi Ve Ticaret Ltd. Sti
Etkin Madde :   Oxaprozin
ATC Kodu :   M01AE12
ATC Açıklaması :   Oksaprozin
Kamu Kodu :   A09324
Barkodu :   8699729090151
Patent :   20 YIl
Fiyatı :   13,18 TL
Reçete Tipi :   NORMAL REÇETE
Etken Madde Kodu :   SGKFH0-OKSAPROZIN Ağızdan katı
Temin :   İlacınızı sadece eczaneden alınız!
Bütçe Eş Değer Kodu :   E378A
Fiziksel Özellikleri :   Beyaz veya hemen hemen beyaz toz
Terapotik Kategorileri :   Nonsteroidal antiinflamatuar ilaç
Durumu :   Şuan eczanelerde satılıyor.
    
  DURAPROX 600 MG 30 FTB* Barkodu

 

 

İlaç Prospektüsü İlaç Prospektüsü

 

 Formülü

Her film tablet 600 mg Oksaprozin içerir. Ayrıca boyar madde olarak titanyum dioksit içermektedir.

 Farmakodinamik özellikler

Oksaprozin, 4,5-difenil-2-oksazol-propiyonik asit yapısında, antiinflamatuvar, analjezik ve antipiretik özellikleri olan non-steroidal antiinflamatuvar bir ajandır.

 Oksaprozin diğer nonsteroidal antiinflamatuvar ilaçlar gibi hücresiz preparatlar ve hücre kültürü preparatları içinde prostaglandin sentezini inhibe eder.

Oksaprozin’in in vivo antiinflamatuvar etkileri, diğer biyokimyasal prosesler üzerine etkisinden dolayı da olabilir. Yapılan çalışmalarda oksaprozin’in lökosit göçünü ve metillenmiş sığır serumuna karşı hücre aracılı immüniteyi orta derecede inhibe ettiği gösterilmiştir.

 Farmakokinetik özellikler

Oksaprozinin farmakokinetiği, romatoid artritli, osteoartritli hastalarda, sağlıklı yaşlı gönüllüler ve kardiyak, renal ve hepatik hastalığı olan kişilerde değerlendirilmiştir.
 
İnsanlarda oksaprozinin tamamına yakını absorbe olmaktadır.
 
Oksaprozin doz verildikten sonra 3-5 saat içinde plazma doruk konsantrasyonlarına ulaşmaktadır ve oral biyoyararlanımı %95’tir. Yiyecekler oksaprozinin absorbsiyon hızını düşürebilir ancak, absorbe olan miktarı değiştirmez.
 
Oksaprozin yaklaşık % 99.9 oranında plazma proteinlerine bağlanır. Oksaprozin, nispeten küçük dağılma hacmi ve düşük plazma klerensi nedeniyle sınırlı düzeyde ekstravasküler dağılım göstermektedir.
 
Oksaprozin 2 şekilde metabolize olmaktadır. Yaklaşık % 60’ı hidroksioksaprozin formlarına okside olurken yaklaşık % 30’u ise, oksaprozin açil glukuronid oluşturmak üzere glukuronidasyona uğramaktadır. Bu aktif metabolitler daha sonra feçes  (1/3) ve idrarla (2/3) atılmaktadır. Kolosistektomili kişilerde 5 günde ilacın yaklaşık % 5’i safrayla atılır. Oksaprozin kendi metabolizmasını indüklemez.
 
Eliminasyon yarı ömrü uzun ve yaklaşık 50 saattir; fakat oksaprozin düzenli olarak alındığında, çoklu dozlama sonrasında, klerens artışından dolayı birikmenin olmadığı gösterilmiştir.

 Endikasyonlar

Romatoid artrit ve osteoartrit tedavisinde endikedir.

 Kontraendikasyonlar

 •  Oksaprozin ve formülasyonda bulunan yardımcı maddelerden birine aşırı duyarlılığı olanlarda kullanılmamalıdır.
 • Duraprox® tablet,aspirin ya da diğer non steroidal antiinflamatuvar ilaçların verilmesinden sonra astmatik sendrom, rinit, ürtiker, anjiyoödem veya bronşiyal spazm gibi allerjik reaksiyonlar gelişmiş hastalarda kullanılmamalıdır.
 • Aktif gastroduedonal ülseri ya da gastrointestinal kanaması olan hastalarda kullanılmamalıdır.
 • Duraprox® Tablet, hamile ve emziren kadınlarda kullanılmamalıdır.
 • 16 yaşından küçük çocuklara verilmemelidir.

 Uyarılar/Önlemler

Duraprox® Tablet aşağıdaki durumlarda sadece yarar/zarar değerlendirilmesinden sonra kullanılabilir:
 • Gastrointestinal ülser ve kanama hikayesi olanlar: Düzenli aralıklarla klinik gözlem önerilir. Oksaprozin’le tedavi sırasında gastrointestinal kanama ve/veya peptik ülser gelişirse tedavi kesilmeli ve uygun terapötik önlemler alınmalıdır.
 • Böbrek yetmezliği: Hafif böbrek yetmezliği olan hastalar (serum kreatini 150- 300 mikromol/ litre) üç ayda bir gözlenmeli, hafif renal yetmezliği olan hastalar (serum kreatini 300-700 mikromol/ litre) 1-2 aylık aralıklarla gözlenmelidir. Oksaprozin tedavisi sırasında renal fonksiyon bozukluğu görüldüğünde tedavi kesilmelidir.
 • 
 • Kan koagülasyonu bozukluğu olan kişiler: Dikkatli klinik gözlem ve laboratuvar değerlendirmesi önerilir (ör: PTT).
 •  Karaciğer rahatsızlıkları (örn. karaciğer sirozu): Düzenli aralıklarla klinik gözlem ve laboratuvar değerlendirmesi önerilir (karaciğer enzimleri gibi).
 •  Hipertansiyonlu ve/veya obez hastalar: Kan basıncı ve böbrek fonksiyonları izlenmelidir.
 • 
 • Diğerleri: Bronşiyal astım geçirmiş ya da geçirmekte olan hastalarda Duraprox Tablet® dikkatle kullanılmalıdır.

Oksaprozin bazı hastalarda kan üre ve kreatinin düzeylerinde geri dönüşlü yükselmelere neden olabilir. Böbrek fonksiyonlarında bozulma riski olan hastalar, zaten kompanse renal kan akışlı kişilerdir (sodyum kısıtlaması ve hacim azalması olanlar; eş zamanlı diüretik tedavi uygulananlar; önceden böbrek yetmezliği, konjestif kalp yetmezliği, karaciğer sirozu olanlar ya da özellikle düşük vücut kütleli yaşlı hastalar gibi). Bu hastalarda ve kırıklık, yorgunluk, iştah kaybı ve azalmış kreatinin klerensi gibi hafif azotemi semptom ve belirtileri gösteren hastalarda renal fonsiyonlar dikkatle izlenmeli ve günlük dozajın azaltılması düşünülmelidir. Diğer tüm non steroidal antiinflamatuvar ilaçlarda olduğu gibi, zaman zaman herhangi bir belirti ve semptom olmaksızın hastaların BUN düzeylerinde ve serum kreatininde yükselmeler görülebilir.

Oksaprozin kompanse kardiyak fonksiyonu, hipertansiyonu olan ya da sıvı tutulmasına neden olabilecek diğer durumlardaki hastalarda büyük bir dikkatle kullanılmalıdır.

Böbrek yetmezliği olan (GFR 30-40 ml/dakika aşağısı) ya da hemodiyaliz uygulanan hastalarda Oksaprozin dağılım hacmi, plazma proteinlerine bağlanmanın azalması  sonucu artabilir. Oksaprozin’in bağlanmamış fraksiyonu böbrek fonksiyonları bozulmuş hastalarda normal değerin yaklaşık iki katı, diyaliz uygulanan hastalarda ise üç katıdır. İntrinsik klerens ise normal renal fonksiyonlu hastaların sırasıyla üçte biri ve yarısı kadardır.

Diğer non steroidal antiinflamatuvar ajanlarda görüldüğü gibi, karaciğer fonksiyon testlerinde yükselmeler olabilir. Bu anomaliler ilerleyebilir, değişmeden kalabilir veya tedavinin devamında geçebilir. Oksaprozin ile tedavi sırasında karaciğer testlerinde anomaliler görülen ya da karaciğer yetmezliği semptomları gelişen hastalar, daha ciddi bir hepatik reaksiyon oluşumu riskine karşı dikkatle izlenmelidir.

Non steroidal antiinflamatuvar ilaçlar enfeksiyon semptomlarını maskeleyebilir.

Diğer non steroidal antiinflamatuvar ilaçlarda olduğu gibi, uzun süreli tedavilerde (3 aydan daha uzun) ve yaşlılarda (65 yaş ve üzeri) renal fonksiyonlar (kreatinin),  karaciğer enzimleri ve hematolojik (hemoglobin) laboratuvar değerlendirmeleri düzenli olarak kontrol edilmelidir.

İnflamatuvar veya ağrı semptomlarının azalmasından sonra uzun süreli tedaviden sakınılmalıdır.

Gebelik ve Emzirme Döneminde Kullanımı
 
Gebelik Kategorisi: X
 
Oksaprozin hamilelerde ve emziren annelerde kullanılmamalıdır. Bu tip ilaçların hamileliğin sonunda kullanılması doğumu uzatabilir ve bebeğin doğumunu geciktirebilir. Ductus arteriosus’un prematüre kapanması ve doğumdan sonra kanama riski de vardır.
 
Emzirme
 
Pek çok non steroidal antiinflamatuvar ilacın kısmi olarak anne sütüne geçtiği gösterildiğinden, emziren annelerde oksaprozin kullanılmamalıdır.
 
Araç ve Makine Kullanımına Etkisi
 
Oksaprozin’in araç ve makine kullanımı üzerine bir etkisi yoktur, ya da ihmal edilebilecek düzeydedir.

 Yan Etkiler/Advers Etkiler

Aşağıdaki reaksiyonlar bildirilmiştir:
 
Tüm vücut: Anafilaksi, allerjik reaksiyonlar ve serum hastalığı gibi aşırı duyarlılık reaksiyonları, titreme, terleme, ateş,  keyifsizlik, kilo alma veya verme.
 
Kardiyovasküler sistem: Anjina pectoris, aritmi, ödem, kan basıncında değişiklikler, palpitasyonlar, senkop.
 
Gastrointestinal sistem: Abdominal ağrı/sıkıntı, konstipasyon, diyare, dispepsi, flatülans, bulantı, kusma, peptik ülser ve/veya gastrointestinal kanama, hepatit dahil karaciğer fonksiyon anomalileri, stomatit, pankreatit, hemoroidal veya rektal kanamalar, tad alma duyusunda değişiklikler.
       
Hematolojik sistem: Anemi, trombositopeni, lökopeni, ekimoz, eozinofili, agranülositoz, pansitopeni, anormal kanama,
 
Sinir sistemi: Anksiyete, depresyon, sedasyon, uyku hali veya konfüzyon, uyku bozukluğu, uyanık kalma
 
Kas- iskelet sistemi: Artralji, sırt ağrısı
 
Solunum sistemi: Öksürme, dispne
 
Deri: Raş, kaşıntı, ürtiker, fotosensitivite, psödoporfiri, eksfolyatif dermatit, multiform eritem, Stevens-Johnson sendromu, toksik epidermal nekroliz (Lyell sendromu).
 
Özel duyular: Kulak çınlaması, bulanık görme, konjunktivit, göz ağrısı/duyma basıncı  azalması
 
Ürogenital sistem: Disüri veya sık idrar yapma, akut interstisyel nefrit, nefrotik sendrom, hematüri, renal yetmezlik, akut renal yetmezlik, azalmış menstruasyon.
 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

 İlaç etkileşmeleri

Antikoagülanlar veya trombosit agregasyon inhibitörleri: Her ne kadar Varfarin’le bir etkileşimgösterilmemişse de, genel olarak non steroidal antiinflamatuvarlar kanama süresini uzatır;  bu nedenle bu tip ilaçları kullananlara Oksaprozin dikkatli verilmelidir.

 

Diğer non-steroidal antiinflamatuvar ilaçlar: Yan etki riskinde artışa neden olacağından birlikte kullanılmaları önerilmez.

 

Diüretikler ve antihipertansifler: Spesifik çalışmalar yapılmamıştır ancak, genel olarak non-steroidal antiinflamatuvar ilaçlarla diüretikler, b-blokörler veya ACE inhibitörleri arasında etkileşim oluşabilir.

 

Lityum: Spesifik çalışmalar yapılmamıştır; ancak non steroidal antiinflamatuvarlar grup olarak lityum pik konsantrasyonunda bir artışa ve dolayısıyla advers olaylarda artışa neden olabilir.

 

Metotreksat: Metotreksat tedavisinden sonra 24 saat içinde oksaprozin kullanımı, metotreksat düzeylerinde artışa ve daha fazla toksisiteye neden olabilir.

 

Simetidin ve ranitidin: Birlikte kullanıldıklarında Oksaprozin plazma klerensinde hafif düşme bildirilmiştir; ancak bu klinik olarak önemli değildir.

 

Antasitler, asetaminofen ve konjuge östrojenler: Oksaprozin ile birlikte kullanımları, farmakokinetik parametrelerinde anlamlı değişikliklere neden olmaz.

 

Oksaprozin: Kullanan hastalarda, idrarda ilaç tarama testlerinde çapraz reaktivite nedeniyle benzodiazepinler için yalancı pozitif sonuç oluşabileceği bildirilmiştir. Bu şekilde test sonuçları pozitif olarak gözlendiğinde doğrulama testleri yapılmalıdır.

 Kullanım Şekli ve Dozu

Oksaprozin oral olarak aşağıda tanımlandığı şekilde günde bir veya iki kere kullanılır:
 
Romatoid Artrit
 
Genel doz günde bir kez 1200 mg’dır. Bazı durumlarda günde 1800 mg uygulanması gerekebilir (sabah 1200 mg ve akşam 600 mg).
 
Osteoartrit
 
Günde bir kez, 600 – 1200 mg arasında gerekli doz uygulanır.
  
Renal bozuklukta dozaj
 
Hemodiyaliz uygulananlarda ve orta ya da ağır böbrek rahatsızlığı olan hastalarda (serum albümini <3.5 g/ dl ve serum kreatinin klerensi <30 ml/dakika) doz, günde 300 mg veya gün aşırı 600 mg şeklindedir.
 
Yaşlılarda kullanım
 
Yetişkin doz planı yaşlılarda da kullanılabilir; fakat daima en düşük dozaj kullanımı tercih edilmelidir.
 
Çocuklarda kullanım
 
16 yaşından küçüklerde kullanılmamalıdır.
 
Kullanma Talimatı
 
Duraprox Tablet, yemek sırasında veya sonrasında alınmalıdır.

 Doz Aşımı

Genel olarak non steroidal antiinflamatuvar ilaçların akut aşırı dozu sonrasında görülen semptomlar letarji, uyuşukluk, bulantı, kusma ve epigastrik ağrı ile sınırlıdır ve bunlar genellikle destekleyici tedavilerin uygulanmasıyla geri dönüşlüdür. Non steroidal antiinflamatuvar ilaçların aşırı dozda alınmasından sonra gastrointestinal kanama ve koma da görülebilir. Nadiren hipertansiyon, akut renal yetmezlik ve solunum depresyonu gelişir. Aşırı dozda non steroidal antiinflamatuvar ilaç alan hastalara semptomatik ve destekleyici tedaviler uygulanmalıdır. Spesifik bir antidot yoktur. İlaç alımı sonrası ilk 4 saat içinde semptom gösteren hastalara ya da çok yüksek dozlardaki (mutat dozun 5 -10 katı) ilaç alımlarından hemen sonra bağırsak dekontaminasyonu uygulanabilir. Bu osmotik bir katartikle birlikte, kusturma ve/veya aktif kömür (yetişkinlerde 60-100 g; çocuklarda 1- 2 g/kg) verilmesi şeklinde olabilir. Zorlu diürez, idrarın alkalileştirilmesi veya hemoperfüzyon, oksaprozinin proteinlere yüksek oranda bağlanmasından dolayı yararlı olmayacaktır.

 Saklama Koşulları

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Isı, ışık ve nemden koruyunuz.

 Ticari Sunum Şekli ve Ambalaj İçeriği

Her biri 600 mg Oksaprozin içeren 20 ve 30 tabletlik blister ambalajlarda

 Piyasada mevcut diğer farmasötik dozaj şekilleri

Duraprox 600 mg 20 Film Tablet

 Farmasötik Şekli

Film Tablet

 

Eş Değer İlaçlar

   

 

ilacsozlugu.com Uyarısı !

Hiçbir ilacı doktorunuza ya da eczacınıza danışmadan kullanmayınız. Unutmayınız ki, internet sitelerinde ilaçlar hakkında verilen bilgiler, bir uzmanın sizi muayene ederek vereceği reçetenin yerini tutmaz. Bu sayfada DURAPROX 600 MG 30 FTB* kullananlar veya diğer kişiler ilaç hakkında yorum yapamaz.

 

 

Kimyasal Yapısı (2D)

 

DURAPROX 600 MG 30 FTB* Kimsayal Yapısına ait grafik bulunamadı.

 

DURAPROX 600 MG 30 FTB* ilacı için aranan kelimeler


|