İlaç Ara
 
 
 

DEBRIDAT FORT 200 MG 40 TABLET DEBRIDAT FORT 200 MG 40 TABLET

Grubu :   Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu :   İEGM Tüm İlaç
Firma :   Pfizer İlaçları Ltd.Şti
Etkin Madde :   Trimebutine
ATC Kodu :   A03AA05
ATC Açıklaması :   Trimebutin
Kamu Kodu :   A02110
Barkodu :   8699514015369
Patent :   20 YIl
Fiyatı :   15,32 TL
Reçete Tipi :   NORMAL REÇETE
Etken Madde Kodu :   SGKFU7-TRIMEBUTIN MALEAT
Temin :   İlacınızı sadece eczaneden alınız!
Bütçe Eş Değer Kodu :   E251B
Fiziksel Özellikleri :   Beyaz katı madde
Terapotik Kategorileri :   Antimuskarinik
Durumu :   Şuan eczanelerde satılıyor.
    
  DEBRIDAT FORT 200 MG 40 TABLET Barkodu

 

 

İlaç Prospektüsü İlaç Prospektüsü

 

 BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

DEBRİDAT FORT tablet

 KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde:
Her bir tablet 200 mg Trimebutin Maleat içerir.
 
Yardımcı maddeler:
Laktoz 175 mg
 
Yardımcı maddeler için bkz.Yardımcı maddelerin listesi.

 FARMASÖTİK FORM

Tablet.
Beyazdan krem renge kadar, bikonveks tablet.

 Terapötik Endikasyonlar

 • İrritabl kolon sendromu tedavisinde,
 • Fonksiyonel sindirim bozukluklarında ve
 • Gastrointestinal polimorf semptomlarında kullanılır.

 Pozoloji ve Uygulama şekli

Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:
Hekim önerisine göre kullanılır.
Genelde uygulanan doz, erişkinler için; günde 3 kez 1 tablettir.
 
Uygulama şekli:
Tabletler çiğnenmeden yeterli miktarda sıvı, örneğin bir bardak su ile, yutulmalıdır.
 
Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:
 
Böbrek/karaciğer yetmezliği:
Özel kullanımı yoktur.
 
Pediyatrik popülasyon:
Çocuklarda kullanım için oral süspansiyon formu mevcuttur.
 
Geriyatrik popülasyon:
Yaşlılarda kullanımına ilişkin bir kısıtlama bildirilmemiştir.

 Kontrendikasyonlar

Bileşenlerden herhangi birine karşı önceden oluşmuş aşırı duyarlılık durumlarında kontrendikedir.
 
DEBRİDAT FORT laktoz içerdiğinden; nadir kalıtımsal galaktoz intoleransı, Lapp laktoz yetmezliği ya da glikoz-galaktoz malabsorpsiyon problemi olan hastaların bu ilacı kullanmamaları gerekir. 

 Özel Kullanım Uyarıları ve Önlemleri

Herhangi bir özel kullanım uyarısı bulunmamaktadır.

 Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etki

Herhangi bir etkileşim bildirilmemiştir.
 
Pediyatrik popülasyon:
Çocuklarda kullanımı için oral süspansiyon formu mevcuttur.

 Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye
Gebelik kategorisi B’dir.  
 
Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)
Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik/ve-veya/embriyonal/fetal gelişim/ve-veya/doğum/ve-veya/doğum sonrası gelişim üzerindeki etkiler bakımından yetersizdir. İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir.
 
Gebe kadınlara verilirken tedbirli olunmalıdır.
 
Gebelik dönemi
Yeterli çalışma bulunmadığından; DEBRİDAT FORT’un gebeliğin ilk 3 ayı içinde kullanılması önerilmez. 2. ve 3. trimesterlerde ancak gerekli ise kullanılmalıdır.
 
Laktasyon dönemi
DEBRİDAT FORT emzirme döneminde kullanılmamalıdır.
 
Üreme yeteneği /Fertilite
Fertilite üzerine herhangi bir etkisi bildirilmemiştir.

 Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Araç ve makine kullanımı üzerine etkisi bildirilmemiştir.

 İstenmeyen etkiler

İstenmeyen etkiler aşağıdaki sıklık derecesine göre belirtilmiştir:
 
Çok yaygın (≥ 1/10); yaygın (≥ 1/100 ila < 1/10); yaygın olmayan (≥ 1/1000 ila < 1/100); seyrek (≥1/10000 ila < 1/1000); çok seyrek (<1/10000); bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)
 
Psikonörotik hastalıklar
Seyrek: Baş dönmesi, uyuklama
 
Deri ve deri altı doku hastalıkları
Çok seyrek: Kütane reaksiyonlar

 Doz aşımı ve tedavisi

Yanlışlıkla yada kasıtlı olarak aşırı dozda alındığında, semptomatik tedavi yöntemleri uygulanır.

 Farmakodinamik Özellikler

Farmakoterapötik grup: Fonksiyonel barsak hastalıklarında kullanılan ilaçlar.
ATC Kodu: A03AA05
 
DEBRİDAT FORT’un etken maddesi olan Trimebutin; sindirim motilitesini düzenleyen bir ajandır. Eksitatör ve inhibitör reseptörler üzerine, enkefalinerjik agonist etki yaparak; hipokinetik sindirim kaslarını stimüle eder; hiperkinetik sindirim kaslarına ise spazmolitik olarak etkir. Bu düzenleyici aktivite bütün sindirim kanalında görülür. Motilite bozukluklarına bağlı olan fonksiyonel sindirim hastalıklarında; fizyolojik motiliteyi yeniden düzenler.

 Farmakokinetik Özellikler

Genel özellikler
 
Emilim:
Gıdalar ile birlikte alınması, biyoyararlılığını belirgin ölçüde etkilemez.
 
Dağılım:
Etken madde, enteral uygulamadan 1-2 saat sonra en yüksek plazma düzeyine ulaşır.
 
Biyotransformasyon:
Karaciğerdeki ilk geçiş metabolizmasının sonucu olarak % 4-6’sı değişmeden kalır.
 
Eliminasyon:
İdrar yolu ile ve hızla atılır, 24 saat içinde yaklaşık %70’i elimine olur. En belli başlı metabolitinin yarı ömrü, yaklaşık 4 saattir.

 Klinik Öncesi Güvenlilik Verileri

 Akut toksisite
 
Fareler LD50 5000 mg/kg
Ratlarda LD50 5000 mg/kg
Tavşanlarda LD50 2500 ± 800 mg/kg
 
Ölüm oral dozun alımını takiben 24 saat içinde respiratuar arrest şeklinde görülmektedir.
 
Kronik toksisite
Trimebutin Ratlara 40, 220 ve 1210 mg/kg/gün dozlarında 26 hafta verildi. Ratlarda ne klinik belirti ne de belirgin spesifik organ toksisitesi gözlendi.
Yüksek dozlarda düşük insidansda mortalite gözlendi. Dişi ve erkek ratlarda 1210 mg/kg/gün dozunda kilo artışı gözlendi. Dişi ratlarda tedavi
periyodunun sonunda SGPT değerlerinde orta düzeyde yükselme gözlendi.

 Yardımcı maddelerin listesi

 • Laktoz
 • Mikrokristalen Selüloz
 • Povidon
 • Karboksimetil Amidon
 • Silikagel
 • Magnezyum Stearat

 Geçimsizlikler

Bildirilmemiştir.

 Raf Ömrü

24 ay

 Saklamaya yönelik özel tedbirler

25°C’nin altında oda sıcaklığında saklayınız.

 Ambalajın niteliği ve içeriği

PVC/Aluminyum blister ambalaj içerisinde 20, 40 ve 90 tablet.

 Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve “Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Kontrolü Yönetmeliği”ne uygun olarak imha edilmelidir.

 RUHSAT SAHİBİ

PFIZER İLAÇLARI LTD. ŞTİ.
34347 Ortaköy-İSTANBUL
Tel: (0-212) 310 70 00
Faks: (0-212) 310 70 58

 RUHSAT NUMARASI(LARI)

236/71

 İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ

11.11.2011

 KÜB' ÜN YENİLEME TARİHİ

*

 Müstahzar Adı

DEBRİDAT FORT tablet

 Kullanım Yolu

Ağızdan alınır.

 Etkin Maddeler

Her bir tablet 200 mg Trimebutin Maleat içerir.

 Yardımcı Maddeler

Laktoz, mikrokristalin selüloz, povidon, karoksimetil amidon, silika jel, magnezyum stearat

 

  İlaç Nedir ve Niçin Kullanılır

DEBRİDAT  FORT20, 40 ve 90 tabletlik blister ambalajlardasunulur.
 
DEBRİDAT FORT’un etken maddesi Trimebutin sindirim hareketliliğini düzenleyen bir ajandır. Sindirim kas hareketlerinde azalma varsa sindirim kaslarını uyarıcı; sindirim kas hareketlerinde artış varsa ordaki spazmı çözücü olarak etkir. Bu düzenleyici aktivite bütün sindirim kanalında görülür. Hareket bozukluklarına bağlı olan fonksiyonel sindirim hastalıklarında; fizyolojik hareketliliği yeniden düzenler.
 
DEBRİDAT FORT;
 • İrritabl barsak sendromu tedavisinde,
 • Fonksiyonel sindirim bozukluklarında ve
 • Mide ve bağırsaklarla ilgili polimorf belirtilerin tedavisinde kullanılır.

  İlacı Kullanmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler

DEBRİDAT FORT’u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
Trimebutin ve formülasyonda bulunan maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılık durumları var ise kullanmayınız.
          
DEBRİDAT FORT’u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
Herhangi bir özel kullanım uyarısı bulunmamaktadır.
“Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.”
 
DEBRİDAT FORT’un yiyecek ve içecek ile kullanılması
Yiyecek ve içecek ile etkileşimi bulunmamaktadır.
 
Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Yeterli çalışma bulunmadığından; gebeliğin ilk 3 ayı içinde kullanılması önerilmez. 2. ve 3. dönemlerde ancak gerekli ise kullanılmalıdır.
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 
Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Anne sütüne geçebileceğinden emziren annelere verilmemelidir.
 
Araç ve makine kullanımı
Araç ve makine kullanımı üzerine etkisi bildirilmemiştir.
 
DEBRİDAT FORT’un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
DEBRİDAT FORT laktoz  içermektedir.
Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.
 
Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
Herhangi bir ilaçla etkileşim bildirilmemiştir.
 
Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

 

  İlaç Nasıl Kullanılır

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
Hekim önerisine göre kullanılır.
Genelde önerilen doz, erişkinler için günde 3 kez 1 tablettir.
 
Uygulama yolu ve metodu:
Tabletler çiğnenmeden yeterli miktarda sıvı, örneğin bir bardak su ile yutulmalıdır.
Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.
 
Değişik yaş grupları:
 
Çocuklarda kullanımı:
Çocuklarda kullanım için oral süspansiyon formu mevcuttur.
 
Yaşlılarda kullanımı:
Yaşlılarda kullanımı hakkında herhangi bir kısıtlama bildirilmemiştir.
 
Özel kullanım durumları:
Özel kullanımı yoktur.
 
Eğer DEBRİDAT FORT’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.
 
Kullanmanız gerekenden daha fazla DEBRİDAT FORT kullandıysanız:
DEBRİDAT FORT’tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.
 
DEBRİDAT FORT’u kullanmayı unutursanız
Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.
 
DEBRİDAT FORT ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler
Herhangi bir etki beklenmemektedir.
 

  İlacın Olası Yan Etkileri Nelerdir

Tüm ilaçlar gibi, DEBRİDAT FORT’un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
 
Aşağıdakilerden biri olursa, DEBRİDAT FORT’u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
 
 • Eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudakların şişmesi ya da özellikle ağız veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmelerinde,
 • Deri döküntüsü
 • Baygınlık
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin DEBRİDAT FORT’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
 
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.
 
Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:
 
 • Ciltte reaksiyon
 • Baş dönmesi 
 • Uyuklama
Bunlar DEBRİDAT FORT’un hafif yan etkileridir.
 
Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

  İlaç Saklanma Koşulları Nasıldır

DEBRİDAT FORT’u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
25°C’nin altında oda sıcaklığında saklayınız
Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.
Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra DEBRİDAT FORT’u kullanmayınız.

 Ruhsat Sahibi

Pfizer İlaçları Ltd. Şti.
Muallim Naci Cad. No: 55 34347
Ortaköy/İSTANBUL

 Üretici Bilgileri

Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Sanayi Mahallesi, Tunç Cad. No:3
Esenyurt / İstanbul

 

Eş Değer İlaçlar

   

 

ilacsozlugu.com Uyarısı !

Hiçbir ilacı doktorunuza ya da eczacınıza danışmadan kullanmayınız. Unutmayınız ki, internet sitelerinde ilaçlar hakkında verilen bilgiler, bir uzmanın sizi muayene ederek vereceği reçetenin yerini tutmaz. Bu sayfada DEBRIDAT FORT 200 MG 40 TABLET kullananlar veya diğer kişiler ilaç hakkında yorum yapamaz.

 

 

Kimyasal Yapısı (2D)

 

DEBRIDAT FORT 200 MG 40 TABLET Kimsayal Yapısına ait grafik bulunamadı.

 

DEBRIDAT FORT 200 MG 40 TABLET ilacı için aranan kelimeler


debridat kullananlar | debridat yerine ne verilir | debridat forte tb 3