İlaç Ara
 
 
 

EKSPAZ 40 MG 30 TABLET EKSPAZ 40 MG 30 TABLET

Grubu :   Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu :   İEGM Tüm İlaç
Firma :   Abdi İbrahim İlaç San. Ve Tic. A.Ş.
Etkin Madde :   otilonyum bromür
ATC Kodu :   A03AB06
ATC Açıklaması :   Otilonyum bromür
Kamu Kodu :   A11968
Barkodu :   8699514090557
Patent :   20 YIl
Fiyatı :  
Reçete Tipi :   NORMAL REÇETE
Etken Madde Kodu :   SGKFHX-OTILONYUM BROMIDE Ağızdan katı
Temin :   İlacınızı sadece eczaneden alınız!
Bütçe Eş Değer Kodu :   E555A
Fiziksel Özellikleri :   Beyaz toz
Terapotik Kategorileri :   Antimuskarinik
Durumu :   Şuan eczanelerde satılıyor.
    
  EKSPAZ 40 MG 30 TABLET Barkodu

 

 

İlaç Prospektüsü İlaç Prospektüsü

 

 Kullanım Yolu

Ağızdan alınır.

 BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

EKSPAZ 40 mg film tablet

 KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde : Otilonyum bromür    40 mg/tablet

 

Yardımcı maddeler :  

Laktoz granül                         50.50   mg/tablet

Sodyum nişasta glikolat             2.0     mg/tablet

 

Yardımcı maddeler için bkz.Yardımcı maddelerin listesi.

 FARMASÖTİK FORM

Film tablet.

Beyaz renkli film tablet.

 Terapötik Endikasyonlar

İrritabl kolon ve distal enterik bölgenin spastik-ağrılı durumlarında spazm çözücüdür. Ayrıca endoskopi sırasında oluşabilecek intestinal spazmları azaltmak için kullanılır.

 Pozoloji ve Uygulama şekli

Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi : 
İrritabl kolon ve distal enterik bölgenin spastik-ağrılı belirtilerinde günde 2-3 defa bir tablet alınır.
 
Endoskopi sırasında oluşabilecek intestinal spazmları azaltmak için endoskopiden 1 saat öncesine kadar 1-2 tablet alınması önerilir.
 
Uygulama şekli :
Tablet, bir bardak suyla bütün olarak yutulmalıdır.
 
Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler :
 
Böbrek/Karaciğer yetmezliği: Böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalar için herhangi bir  bildirim bulunmamaktadır.
 
Pediyatrik popülasyon : Çocuklarda kullanımı ile ilgili klinik veri yoktur.
 
Geriyatrik popülasyon : Yaşlı hastalarda herhangi bir doz ayarlaması yapmaya gerek yoktur.

 Kontrendikasyonlar

 • Otilonyum bromür veya bileşiminde yer alan  maddelerden herhangi birine karşı bilinen aşırı duyarlılığı bulunan hastalarda,
 • Kolon tıkanması durumunda kullanılmamalıdır.

 Özel Kullanım Uyarıları ve Önlemleri

Glokom, prostat hipertrofisi ve pilor stenozu olan hastalarda ve laktasyonda dikkatli kullanılmalıdır.

 

Otilonyum bromürün gastrointestinal sistem düz kasları üzerinde gevşeme etkisi oluşturmasından dolayı çoğunlukla diabetik hastalarda görülen konstipasyon ve bağırsak atonisi ile karakterize durumlarda dikkatli olunmalıdır.

 

Nadir kalıtımsal galaktoz intoleransı, Lapp laktoz yetmezliği ya da glikoz-galaktoz malabsorpsiyon problemi olan hastaların bu ilacı kullanmamaları gerekir. 

 Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etki

Bilinen bir etkileşimi yoktur.

 

 Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye

 

Gebelik kategorisi B’dir

 

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar / Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon) 

Sistemik absorbsiyonu ihmal edilebilir düzeyde olduğundan kontraseptiflerle ilaç etkileşim potansiyeli beklenmemektedir. Bu şekilde bir etkileşim bildirilmemiştir.

 

Gebelik dönemi 

EKSPAZ için, gebeliklerde maruz kalmaya ilişkin klinik veri mevcut değildir.

Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik / embriyonal / fetal gelişim / doğum yada doğum sonrası gelişim ile ilgili olarak doğrudan ya da dolaylı zararlı etkiler olduğunu göstermemektedir.

Gebe kadınlara verilirken tedbirli olunmalıdır.

 

Gebelikte otilonyum bromür kullanımı ile ilgili yeterli veri bulunmadığından ancak zorunlu durumlarda ve doktor gözetiminde kullanılmalıdır. 

 

Laktasyon dönemi 

Otilonyum bromürün insan sütüyle atılıp atılmadığı bilinmemektedir. Laktasyon  döneminde ancak zorunlu durumlarda ve doktor gözetiminde kullanılmalıdır.

 

Üreme yeteneği / Fertilite

 

Hayvan çalışmalarında otilonyum bromürün üreme fonksiyonları üzerinde olumsuz bir etkisi görülmemiştir

 Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Araç ve makine kullanma üzerinde bilinen bir etkisi yoktur.

 İstenmeyen etkiler

Otilonyum bromür ile yan etki görülme sıklığı çok düşüktür.

 

Klinik çalışmalarda yan etkilerin görülme sıklığı, plasebo ile karşılaştırıldığında daha yüksek değildir ve emilim oranı çok düşük olduğundan yan etkiler doğal olarak başlıca sindirim sisteminde görülürler (bulantı, kusma, epigastrik ağrı).

 

Terapötik dozlarda otilonyum bromür atropin benzeri etkileri provoke etmez.  

 

İstenmeyen etkiler aşağıdaki sıklık derecesine göre belirtilmiştir:

 

Çok yaygın (≥1/10); yaygın (≥1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (≥1/1.000 ila <1/100); seyrek (≥1/10.000 ila <1/1.000); çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

 

Gastrointestinal hastalıklar:

Bilinmiyor: Bulantı, kusma, epigastrik ağrı

 Doz aşımı ve tedavisi

Havyan çalışmalarında otilonyum bromür ile herhangi bir toksik etki görülmemiştir. İnsanlarda kullanımı sırasında özel bir doz aşımı problemi ile karşılaşılmamasına rağmen, spesifik vakalarda semptomatik ve destekleyici tedavi uygulanmalıdır.

 

 Farmakodinamik Özellikler

Farmakoterapötik grup: Antispazmodikler ve motiliteyi değiştiren ilaçlar

ATC Kodu: A03AB06

 

Otilonyum Bromür, 2-aminoetil-N-benzoilamino-benzoat kuaterner tuzları sınıfının prototipidir. Gastrointestinal sistemde, özellikle kolonda antispazmodik etkiye sahiptir. Bu etkiyi gösterdiği dozlarda mide salgısını etkilemez veya tipik atropin benzeri yan etkiler oluşturmaz.

 

Sindirim sisteminin düz kasları üzerinde güçlü spazmolitik etki gösterir. Otilonyum bromür başlıca selüler ve ekstraselüler bölgelerden Ca++ girişini predominant olarak modifiye ederek etkisini gösterir ve bu nedenle kontraktil aktivitenin tetiklenmesini azaltır.

 

Otilonyum bromür, L-tipi Ca(2+) kanallarının ve reseptörlerinin (taşikinin ve muskarinik) açılmasını engelleyerek Ca (2+)un bu kanallar yoluyla ince bağırsak düz kas hücrelerine girişini engeller.

 Farmakokinetik Özellikler

Emilim:

Oral yolla verildiğinde emilimi çok azdır.

 

Dağılım ve Biyotransformasyon:  

Sağlıklı gönüllülerde yapılan çalışmalarda, oral yoldan verilen 20 mg otilonyum bromürün plazmadaki konsantrasyonu 10 ng/ml’yi geçmemektedir.

 

Sistemik dolaşımdaki emilimi çok düşük olduğundan, biyoyararlanımı ölçülemez.

 

Eliminasyon:

Oral alımda ilacın tamamına yakını (% 97.1) değişmeden feçes ile atılır; renal atılımı % 0.71 kadardır.

 

 Klinik Öncesi Güvenlilik Verileri

Hayvan çalışmalarında otilonyum bromürün embriyotoksik, teratojenik veya mutajenik ve üreme fonksiyonları üzerinde olumsuz etkisi görülmemiştir. Havyan çalışmalarında aşırı dozda otilonyum bromür ile herhangi bir toksik etki görülmemiştir.

 Yardımcı maddelerin listesi

Laktoz granül

Krospovidon

Sodyum nişasta glikolat

Kolloidal silikondioksit

Magnezyum stearat

Opadry II 85F18422 White*

Deiyonize su.

*Bileşimi : Polivinil alkol, titanyum dioksit, polietilen glikol, talk.

 Geçimsizlikler

Bildirilmemiştir.

 Raf Ömrü

24 ay

 Saklamaya yönelik özel tedbirler

25 0C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

 Ambalajın niteliği ve içeriği

Opak PVC/PE/PVDC-Al blisterde 30, 60 ve 90 film tablet.

 

 Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve “Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Kontrolü Yönetmeliği”ne uygun olarak imha edilmelidir.

 RUHSAT SAHİBİ

Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. No:4 34467

Maslak / Sarıyer / İSTANBUL

0212 366 84 00

0212 276 20 20

 RUHSAT NUMARASI(LARI)

226/32

 İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi : 06.10.2010

Ruhsat yenileme tarihi :

 KÜB' ÜN YENİLEME TARİHİ

--

 Müstahzar Adı

EKSPAZ 40 mg film tablet

 Etkin Maddeler

Her bir film tablet 40 mg otilonyum bromür içerir.

 Yardımcı Maddeler

Laktoz granül, krospovidon, sodyum nişasta glikolat, kolloidal silikondioksit, magnezyum stearat, polivinil alkol, titanyum dioksit, polietilen glikol, talk, deiyonize su.

  İlaç Nedir ve Niçin Kullanılır

EKSPAZ, 30, 60 ve 90 tabletlik ambalajlarda kullanıma sunulmaktadır.

 

EKSPAZ, etkin madde olarak otilonyum bromür içerir. Otilonyum bromür, sentetik antikolinerjikler adı verilen bir ilaç grubundandır. Otilonyum bromür, mide bağırsak rahatsızlıklarında, özellikle kalın bağırsakta ağrılı kasılmaları hafifletmek için kullanılan ilaçlardandır.

 

EKSPAZ;

 

 • Kalın bağırsağın hareketliliğinin çok arttığı durumlarda ağrılı kasılmaların hafifletilmesinde kullanılır.
 • Mide veya bağırsak içeriğinin görüntülenerek incelendiği, endoskopi sırasında oluşabilecek bağırsak kasılmalarını azaltmak için kullanılır

  İlacı Kullanmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler

EKSPAZ’ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

 •  Otilonyum bromür veya ilacın bileşiminde yer alan maddelerden herhangi birine karşı bilinen aşırı duyarlılık durumunda,
 •  Kalın bağırsağın tıkanması durumunda kullanmayınız.

EKSPAZ’ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

 • Göz tansiyonu (glokom), prostat büyümesi ve mide çıkışında tıkanma gibi rahatsızlıklarınız varsa,
 • Emzirme dönemindeyseniz,
 • Otilonyum bromürün mide bağırsak kasları üzerinde gevşeme etkisi oluşturmasından dolayı çoğunlukla şeker hastalarında görülen kabızlık ve bağırsak kaslarında gevşeme ile karakterize durumlarda dikkatli olunmalıdır.
“Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.”

 

EKSPAZ’ın yiyecek ve içecek ile kullanılması 

EKSPAZ, yiyecek ve içeceklerle birlikte alınabilir.

 

Hamilelik 

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 

Hamile kalmanız durumunda, EKSPAZ’ın getireceği yararlar, doğacak çocuğunuz üzerindeki olası etkileri karşısında değerlendirilmelidir.

 

EKSPAZ zorunlu durumlarda ve doktor gözetiminde kullanılmalıdır.

 

Tedavi sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 

Emzirme 

EKSPAZ, emzirme döneminde ancak zorunlu durumlarda ve doktor gözetiminde kullanılmalıdır.

 

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 

Araç ve makine kullanımı 

Araç ve makine kullanma üzerinde bilinen bir etkisi yoktur.

 

EKSPAZ’ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler 

EKSPAZ laktoz granül içerdiğinden, eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı  şekerlere karşı dayanıksız olduğunuz söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

 

EKSPAZ, 2 mg/tablet sodyum nişasta glikolat içermektedir. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için gözönünde bulundurulmalıdır. 

 

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
Diğer ilaçlar ile bilinen bir etkileşimi yoktur.

 

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise  lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında  bilgi veriniz.

  İlaç Nasıl Kullanılır

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar :
Doktorunuzun önerisine göre, bağırsak hareketliliğinin çok arttığı durumlarda ağrılı kasılmaların hafifletilmesi için günde 2-3 defa bir tablet alınır.
Endoskopi sırasında oluşabilecek bağırsak kasılmalarını azaltmak için ise endoskopiden 1 saat öncesine kadar 1-2 tablet alınması önerilir.
 
Uygulama yolu ve metodu:
Tablet, bir bardak suyla bütün olarak yutulmalıdır.
 
EKSPAZ’ı daima ve aynen doktorunuzun size söylediği ve tavsiye ettiği gibi kullanınız.
 
Değişik yaş grupları :
 
Çocuklarda kullanımı: Çocuklarda kullanımı ile ilgili yeterli bilgi olmadığından çocuklarda kullanımı önerilmemektedir.  
 
Yaşlılarda kullanımı: Yaşlı hastalar için doz ayarlaması yapmaya gerek yoktur, yetişkinler için önerilen dozda kullanabilirler.
 
Özel kullanım durumları :
 
Böbrek/Karaciğer yetmezliği: Böbrek/Karaciğer yetmezliği olan hastalarda özel kullanımı yoktur.
 
Eğer EKSPAZ’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.
 
Kullanmanız gerekenden daha fazla EKSPAZ kullandıysanız
EKSPAZ’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.
 
EKSPAZ’ı kullanmayı unutursanız
Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.
 
EKSPAZ ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler 
Doktorunuz size bu tabletleri ne kadar süreyle kullanmaya devam etmeniz gerektiğini söyleyecektir.
 
Bu tıbbi ürünün kullanımı hakkında başka sorularınız varsa veya olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

  İlacın Olası Yan Etkileri Nelerdir

Tüm ilaçlar gibi EKSPAZ’ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

 

EKSPAZ kullanımına bağlı olarak sıklığı bilinmeyen aşağıdaki yan etkiler görülebilir :

 • Bulantı
 • Kusma
 • Mide ağrısı

‘Bunlar EKSPAZ’ın hafif yan etkileridir.’

 

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

  İlaç Saklanma Koşulları Nasıldır

EKSPAZ’ı çocukların göremeyeceği,  erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 
25 0C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.
Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra EKSPAZ’ı kullanmayınız.
Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz EKSPAZ’ı kullanmayınız

 Ruhsat Sahibi

Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. No:4 34467

Maslak / Sarıyer / İSTANBUL

0212 366 84 00

0212 276 20 20

 Üretici Bilgileri

Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.

 

Eş Değer İlaçlar

   

 

ilacsozlugu.com Uyarısı !

Hiçbir ilacı doktorunuza ya da eczacınıza danışmadan kullanmayınız. Unutmayınız ki, internet sitelerinde ilaçlar hakkında verilen bilgiler, bir uzmanın sizi muayene ederek vereceği reçetenin yerini tutmaz. Bu sayfada EKSPAZ 40 MG 30 TABLET kullananlar veya diğer kişiler ilaç hakkında yorum yapamaz.

 

 

Kimyasal Yapısı (2D)

 

EKSPAZ 40 MG 30 TABLET Kimsayal Yapısına ait grafik bulunamadı.

 

EKSPAZ 40 MG 30 TABLET ilacı için aranan kelimeler


ekspaz | ekspaz 40 | ekspaz ozellikleri