İlaç Ara
 
 
 

MATOFIN 500 MG 100 XR TABLET MATOFIN 500 MG 100 XR TABLET

Grubu :   Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu :   İEGM Tüm İlaç
Firma :   Sanovel İlaç San. ve Tic. A.Ş
Etkin Madde :   Metformin
ATC Kodu :   A10BA02
ATC Açıklaması :   Metformin
Kamu Kodu :   A11977
Barkodu :   8699536030067
Patent :   20 YIl
Fiyatı :   9,88 TL
Reçete Tipi :   NORMAL REÇETE
Etken Madde Kodu :   SGKFDG-METFORMIN Ağızdan katı
Temin :   İlacınızı sadece eczaneden alınız!
Bütçe Eş Değer Kodu :   E040B
Fiziksel Özellikleri :   Beyaz kristal
Terapotik Kategorileri :   Biguanid;Oral antidiyabetik ajan
Durumu :   Şuan eczanelerde satılıyor.
    
  MATOFIN 500 MG 100 XR TABLET Barkodu

 

 

İlaç Prospektüsü İlaç Prospektüsü

 

 Farmasötik Şekli

XR tablet

 Formülü

Her XR tablet, 500 mg metformin HCl içerir.

 Farmakodinamik özellikler

Metformin, tip 2 diyabetli hastalarda glukoz toleransını düzelten biguanid grubu antihiperglisemik bir ilaçtır. Hem bazal hem de yemeklerden sonra görülen plazma glukozunu azaltır. Farmakolojik etki mekanizmaları diğer oral antihiperglisemik ajanlardan farklıdır. Metformin, hepatik glukoz üretimini ve glukozun intestinal absorpsiyonunu azaltır, periferal glukoz alımını ve kullanımını artırarak insüline karşı duyarlılığı geliştirir. Metformin, sülfonilürelerden farklı olarak tip 2 diyabetli hastalarda veya normal gönüllülerde hipoglisemi oluşturmaz ve hiperinsülinemiye neden olmaz. Metformin tedavisiyle, açlık insülin düzeyleri ve gün boyu plazma insülin yanıtı azalabilirken insülin salgılanması değişmez.

 

İnsanlarda, glisemi üzerindeki etkisinden bağımsız olarak, metformin lipid metabolizması üzerinde olumlu etkiler göstermiştir. Kontrollü klinik çalışmalarda uygulanan terapötik dozlarda, metformin’in toplam kolesterol, LDL kolesterol ve trigliserid düzeylerini azalttığı gösterilmiştir.

 Farmakokinetik özellikler

Metformin XR Tablet’in tek oral dozunun uygulanmasını takiben, 7 saatlik bir medyan değer ile 4 saat – 8 saat arasında Cmax’a ulaşılır. Doruk plazma düzeyleri, aynı dozdaki Metformin Tablet’e kıyasla yaklaşık % 20 daha düşüktür. Ancak, absorbsiyon derecesi Metformin Tablet’e benzer bulunmuştur.

 

Doruk plazma düzeyleri, günde bir defa uygulanan 500, 1000, 1500 ve 2000 mg’lık dozlarda sırasıyla yaklaşık 0.6, 1.1, 1.4 ve 1.8 mg/ml’dir. Günde bir defa 2000 mg’lık dozda verilen metformin XR tabletten elde edilen metformin absorpsiyonunun derecesi, günde iki defa 1000 mg metformin tablet olarak uygulanan aynı toplam günlük doza benzerdir. Metformin XR Tablet’in tekrarlanan uygulamasından sonra, metfromin plazmada birikmemiştir.

 

Metformin XR Tabletten elde edilen metformin absorpsiyonunun derecesi yiyecekle birlikte verildiğinde yaklaşık % 50 oranında artmasına rağmen, metformin’in Cmax ve Tmax değerleri üzerinde yiyeceğin herhangi bir etkisi yoktur.

 

Metformin, ihmal edilebilir düzeyde plazma proteinlerine bağlanır.

 

Normal gönüllüler üzerinde yapılan intravenöz tek-doz çalışmalar, metformin’in idrar yoluyla değişmeden atıldığını ve hepatik metabolizmaya uğramadığını (insanlarda herhangi bir metabolit teşhis edilmemiştir) gösterir. Renal klerens, tübüler salgılanmanın metformin eliminasyonunun başlıca yolu olduğunu gösteren kreatinin klerensinden yaklaşık 3.5 kat daha fazladır. Oral uygulamayı takiben, absorbe edilen ilacın yaklaşık % 90’ı ilk 24 saat içinde böbrek yoluyla elimine edilir ve plazma eliminasyon yarı ömrü yaklaşık 6.2 saattir.

 

Azalmış böbrek fonksiyonlu hastalarda (kreatinin klerensi ölçümüne dayanılarak), metformin’in plazma yarılanma ömrü uzar ve renal klerens, kreatinin klerensindeki azalmayla orantılı bir şekilde azalır.

 

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda metformin’le ilgili herhangi br farmakokinetik çalışma yapılmamıştır.

 Endikasyonlar

Matofin 500 mg XR Tablet, tip 2 diyabetli yetişkinlerde glisemik kontrolü sağlamak amacıyla diyet ve egzersizle birlikte monoterapi olarak endikedir.

Matofin 500 mg XR Tablet, yetişkinlerde bir sülfonilüre veya insülin ile birlikte kullanılabilir.

 Kontraendikasyonlar

Metformin’e veya yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılık, diyabetik koma ve ketoasidoz, böbrek fonksiyon bozukluğu (serum kreatinin düzeyleri erkeklerde    > 1.5 mg/dL ve kadınlarda  > 1.4 mg/dL), renal fonksiyonu değiştirme potansiyeli olan akut durumlar (örneğin, dehidratasyon, şiddetli enfeksiyon, şok, iyotlu kontrast ajanlarının intravasküler uygulanması), kronik karaciğer hastalığı, alkolizm (akut veya kronik), hipoksi ile seyreden durumlar (örneğin, yakın zamanda geçirilmiş miyokard infarktüsü, kalp yetmezliği, pulmoner hastalık ve ameliyat), laktik asidozla seyreden durumlar (şok veya pulmoner yetmezlik gibi), laktik asidoz hikayesi olan durumlarda ve laktasyonda kontrendikedir.

 Uyarılar/Önlemler

Laktik asidoz:

Laktik asidoz, metformin ile tedavi sırasında metformin birikimine bağlı olarak oluşabilen nadir, fakat ciddi bir metabolik komplikasyondur. Böyle bir durum oluştuğunda, vakaların yaklaşık % 50’sinde ölümcül sonuç verir. Laktik asidoz, diabetes mellitus dahil olmak üzere bazı patofizyolojik durumlarla ilgili olarak da oluşabilir. Laktik asidoz, kan laktat düzeylerinde yükselme (> 5 mmol/L), kan pH’sında azalma, elektrolit bozuklukları ve laktat/piruvat oranında artış ile karakterize edilir. Metformin, laktik asidozun nedeni olarak gösterildiğinde, genellikle metformin plazma düzeyleri  > 5 mg/ml olarak bulunur.

 

Metformin alan hastalarda bildirilen laktik asidoz sıklığı çok düşüktür. Bildirilen vakalar, öncelikle hem intrinsik böbrek hastalığı hem de böbrek hipoperfüzyonu dahil olmak üzere önemli derecede böbrek yetmezliği olan diyabetik hastalarda görülmüştür. Farmakolojik tedavi gerektiren konjestif kalp yetmezliği olan hastalarda ve özellikle hipoperfüzyon ve hipoksemi riskinde olan stabil olmayan veya akut konjestif kalp yetmezliği görülen hastalarda laktik asidoz riski artar.

 

Laktik asidoz riski, böbrek fonksiyon bozukluğunun derecesi ve hastanın yaşı ile de artar. Bu nedenle, laktik asidoz riski metformin alan hastalardaki böbrek fonksiyonunun düzenli olarak izlenmesiyle ve metformin’in minimum etkili dozda kullanılması ile önemli derecede azaltılabilir. 80 yaş ve üzerindeki hastalarda yapılan kreatinin klerensi ölçümü, böbrek fonksiyonunun azalmadığını göstermezse, laktik asidoz gelişmesine karşı daha duyarlı olan bu hastalarda metformin tedavisine başlanmamalıdır.

 

Ayrıca, metformin hipoksemi, dehidrasyon veya sepsis ile ilişkili herhangi bir durumda hemen kesilmelidir. Alkol, metformin’in laktat metabolizması üzerindeki etkilerini potansiyalize eder. Bu nedenle, hastalar metformin aldıkları zaman, aşırı alkol alımına karşı uyarılmalıdır.

 

Metformin alan laktik asidozlu bir hastada, ilaç hemen kesilmeli ve genel destekleyici önlemlere başlanmalıdır. Metformin, diyaliz edilebildiği için (iyi hemodinamik durumlarda 170 mL/dak’ya kadar olan bir klerensle), asidozu düzeltmek ve birikmiş metformin’i uzaklaştırmak amacıyla hemodiyaliz tavsiye edilir.

 

Genel

 

Böbrek fonksiyonunun izlenmesi:

Metformin’in önemli derecede böbrek yoluyla atıldığı bilinmektedir. Metformin birikimi ve laktik asidoz riski böbrek fonksiyon bozukluğunun derecesiyle artar. Bu nedenle, yaş açısından normal üst limitin üzerinde serum kreatinin düzeyleri olan hastalar metformin almamalıdırlar. İlerlemiş yaşta olan hastalarda, yaşlanma azalmış böbrek fonksiyonuyla ilgili olduğundan, yeterli glisemik etki için minimum dozu saptamak amacıyla metformin dikkatle titre edilmelidir. Yaşlı hastalarda, özellikle 80 yaş ve üzerindekilerde, böbrek fonksiyonu düzenli olarak izlenmeli ve genellikle metformin maksimum doza titre edilmemelidir.

 

Metformin tedavisine başlamadan önce, böbrek fonksiyonu değerlendirilmelidir. Böbrek bozukluğu mevcut olduğunda metformin kesilmelidir.

 

Böbrek fonksiyonunu veya metformin’in atılımını etkileyebilen eşzamanlı ilaç tedavilerinin kullanımı:

Böbrek fonksiyonunu etkileyebilen veya önemli derecede hemodinamik değişmeyle sonuçlanabilen ya da metformin’in atılımını engeleyebilen eşzamanlı ilaç tedavileri dikkatle kullanılmalıdır.

 

İntravasküler iyotlu kontrast maddelerin kullanımını içeren radyolojik çalışmalar (örneğin, intravenöz ürogram, intravenöz kolanjiyografi ve anjiyografi):

İyotlu maddeler ile yapılan intravasküler kontrast çalışmaları böbrek fonksiyonunda akut değişikliğe yol açabilir. Bu çalışmalar, metformin alan hastalarda laktik asidoz ile ilişkili bulunmuştur. Bu nedenle, böyle bir çalışmanın planlandığı hastalarda metformin, prosedür sırasında veya prosedürden önce geçici olarak kesilmeli ve prosedürden sonraki 48 saat süreyle verilmemelidir ve sadece böbrek fonksiyonu tekrar değerlendirildikten ve normal olduğu bulunduktan sonra tekrar başlatılmalıdır.

 

Hipoksik durumlar:

Herhangi bir nedenden kaynaklanan kardiyovasküler kollaps (şok), akut konjestif kalp yetmezliği, akut miyokard infarktüsü ve hipoksemi ile karakterize edilen diğer durumlar laktik asidoz ile ilişkili bulunmuşlardır ve prerenal azotemi’ye de neden olabilirler. Metformin tedavisi gören hastalarda böyle vakalar oluştuğunda, ilaç hemen kesilmelidir.

 

Cerrahi prosedürler:

Metformin tedavisi, herhangi bir cerrahi prosedürde (kısıtlı yiyecek ve sıvı alımıyla ilişkili olmayan minör prosedürler hariç) geçici olarak ertelenmelidir ve hasta oral kullanıma yeniden başlayıncaya ve böbrek fonksiyonu normal olarak değerlendirilinceye kadar tekrar ilaç tedavisine başlanmamalıdır.

 

Alkol alımı:

Alkolün, laktat metabolizması üzerinde metformin’in etkisini potansiyalize ettiği bilinmektedir. Bu nedenle, hastalar metformin alırken, aşırı alkol alımına karşı uyarılmalıdır.

 

Karaciğer fonksiyon bozukluğu:

Karaciğer fonksiyon bozukluğu, bazı laktik asidoz vakaları ile ilişkili olduğu için, metformin genellikle karaciğer rahatsızlığı olan hastalarda kullanılmamalıdır.

 

B12 vitamini düzeyleri:

29 hafta süreyle metformin ile yapılan kontrollü klinik çalışmalarda, hastaların yaklaşık % 7’sinde önceden normal olan serum B12  vitamini düzeylerinde normalin altında bir azalma gözlenmiştir. Metformin’in kesilmesiyle veya B12 vitamini ilavesiyle bu azalmanın hızla geri dönüşümlü olduğu görülmektedir. Metformin ile tedavi edilen hastalarda hematolojik parametrelerin bir yıllık esasa göre ölçülmesi tavsiye edilir. Görünen herhangi bir anormallik uygun şekilde araştırılmalı ve tedavi edilmelidir. 

 

Önceden kontrol edilmiş tip 2 diyabeti olan hastaların klinik durumundaki değişiklik:

Laboratuvar anormallikleri veya klinik hastalık gelişen, metformin’le önceden iyi kontrol edilmiş tip 2 diyabetli bir hasta, ketoasidoz veya laktik asidoz kanıtı için hemen değerlendirilmelidir. Değerlendirme, serum elektrolitleri ve ketonlar, kan glukozu, kan pH’sı, laktat, piruvat ve metformin düzeylerini kapsamalıdır. Eğer her iki formda asidoz oluşursa, metformin hemen kesilmeli ve diğer uygun düzeltici önlemlere başlanmalıdır.

 

Hipoglisemi:

Tek başına metformin alan hastalarda hipoglisemi oluşmaz. Fakat, kalori alımı yetersiz olduğunda ya da diğer glukoz düşürücü ajanlar (sülfonilüreler ve insülin gibi) veya etanol ile birlikte kullanım sırasında hipoglisemi oluşabilir.

 

Güçsüz veya malnutrisyonlu yaşlı hastalar, adrenal veya hipofiz yetmezliği ya da alkol zehirlenmesi olanlar özellikle hipoglisemik etkilere duyarlıdır. Beta-adrenerjik bloke edici ilaçları alan insanlarda ve yaşlılarda hipoglisemi geliştiğinin farkedilmesi zor olabilir.

 

Kan glukoz kontrolünün kaybı:

Herhangi bir diyabetik rejimle stabilize edilen bir hasta, ateş, travma, enfeksiyon veya ameliyat gibi bir gerilime maruz kaldığında, glisemik kontrolde geçici bir kayıp oluşabilir. Böyle durumlarda, metformin’in kesilmesi ve geçici olarak insülin uygulaması gerekebilir. Akut epizod düzeldikten sonra  tekrar metformin’e başlanabilir.

 

Takip edilmesi gereken parametreler

Açlık kan glukoz ve glikozillenmiş hemoglobin seviyeleri periyodik olarak ölçülmelidir. Başlangıç doz titrasyonu süresince açlık kan glukoz seviyesi terapötik cevabı belirlemek için kullanılabilir. Daha sonra da açlık kan glukoz ve glikozillenmiş hemoglobin seviyeleri izlenmelidir. Glikozillenmiş hemoglobin ölçümleri özellikle uzun süreli kontrol için kullanılır.

 

Hematolojik parametreler (hemoglobin/hematokrit ve kırmızı kan hücreleri indisleri) ve renal fonksiyon (serum kreatinin seviyeleri) başlangıçta ve periyodik olarak (en azından yılda bir kez) izlenmelidir.

 

Gebelik ve laktasyonda kullanımı

 

Gebelik kategorisi B’dir. Gebe kadınlarda yeterli ve kontrollü çalışmalar yapılmamıştır. Metformin, kesin olarak gerekmedikçe gebelik sırasında kullanılmamalıdır.

 

Emziren annelerde herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Anne sütüyle beslenen bebeklerde hipoglisemi gelişebilir. Bu nedenle, ilacın anne için önemi göz önünde tutularak emzirmeye veya ilacın kullanımına son verilmelidir.

 

Pediyatrik kullanımı

Metformin XR Tablet’in pediyatrik hastalardaki etkililiği ve güvenliliği henüz saptanmamıştır.

 

Geriyatrik kullanımı

Böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda ilaca karşı gelişen ciddi advers reaksiyon riski daha fazla olduğu için, metformin sadece normal böbrek fonksiyonlu hastalarda kullanılmalıdır. Yaşlanma azalmış böbrek fonksiyonuyla ilişkili olduğundan, metformin yaş arttıkça dikkatli kullanılmalıdır. Doz seçiminde dikkatli olunmalı ve böbrek fonksiyonu düzenli olarak izlenmelidir. Genellikle, yaşlı hastalar metformin’in maksimum dozuna titre edilmemelidir.

 

Araç ve makina kullanmaya etkisi

Metformin tek başına kullanıldığında hipoglisemiye neden olmadığından araç ve makina kullanımı üzerine etkisi yoktur. Ancak metformin diğer antidiyabetik ajanlarla (sülfonilüreler, insülin, repaglinid) birlikte kullanıldığında hastalar hipoglisemi oluşma riskine karşı uyarılmalıdır.

 Yan Etkiler/Advers Etkiler

Metformin genellikle iyi tolere edilir. Metformin XR Tablet ile tedavi edilen hastaların % 5’inden daha fazlasında bildirilen ve plaseboya oranla daha sık görülen advers reaksiyonlar şunlardır:

 

Gastrointestinal sistem bozuklukları:

Diyare, bulantı ve kusma, şişkinlik

 

Kas-iskelet sistemi bozuklukları:

Kuvvetsizlik

 

Ayrıca, Metformin XR Tablet tedavisi gören hastaların % ³ 1 - £ 5’inde bildirilen ve plaseboya oranla daha sık görülen diğer advers reaksiyonlar şunlardır:

 

Kardiyovasküler sistem bozuklukları:

Göğüs rahatsızlığı, ateş basması, çarpıntı

 

Santral sinir sistemi bozuklukları:

Baş ağrısı, titreme, baş dönmesi, güçsüzlük hissi

 

Dermatolojik bozukluklar:

Döküntü

 

Endokrin ve metabolik bozukluklar:

Hipoglisemi

 

Gastrointestinal sistem bozuklukları:

Hazımsızlık, karında rahatsızlık hissi, karında gerilme hissi, dışkıda bozukluklar, kabızlık, hazımsızlık/mide yanması, tat bozukluğu

 

Kas-iskelet sistemi bozuklukları:

Miyalji

 

Solunum sistemi bozuklukları:

Dispne, üst solunum yolu enfeksiyonu

 

Tüm vücutta görülen etkiler:

Yaralanma, enfeksiyon, Vitamin B12 seviyelerinde düşüş, terlemede artış, burun akıntısı, tırnak bozuklukları

 

Metformin XR Tablet tedavisi gören hastaların %1’den azında görülen advers reaksiyonlar laktik asidoz ve megaloblastik anemidir.

 

Ketoasidoz kanıtı (ketoasidoz ve ketonemi) olmaksızın metabolik asidoz görülen hastalarda laktik asidozdan şüphelenilmeli ve metformin tedavisine son verilmelidir. Metformin tedavisi sırasında laktik asidoz oluştuğu bildirilen çok az sayıdaki vakada kontrendikasyonlara uyulmadığı saptanmıştır.

 

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

 İlaç etkileşmeleri

Gliburid:

Tip 2 diyabet hastalarında yapılan bir tek doz etkileşim çalışmasında, metformin ve gliburid’in birlikte uygulanması metformin’in farmakokinetik veya farmakodinamik özelliklerinde herhangi bir değişikliğe yol açmamıştır. Gliburid’in EAA ve Cmax değerlerinde yüksek derecede değişken olan azalmalar gözlenmiştir.

 

Furosemid:

Sağlıklı gönüllülerde yapılan bir tek doz, metformin-furosemid ilaç etkileşim çalışması, her iki bileşiğin birlikte uygulanmasıyla farmakokinetik parametrelerinin etkilendiğini göstermiştir. Furosemid, metformin’in renal klerensinde önemli bir değişiklik olmadan metformin’in plazma ve kan Cmax değerlerini % 22 oranında ve kan EAA değerini ise % 15 oranında artırmıştır. Furosemid, metformin’le birlikte uygulandığında, furosemid’in Cmax ve EAA değerleri tek başına uygulamaya göre sırasıyla % 31 ve % 12 oranında daha düşük bulunmuştur. Terminal yarılanma ömrü, furosemid’in renal klerensinde önemli bir değişiklik olmadan % 32 oranında azalmıştır.

 

Nifedipin:

Normal sağlıklı gönüllülerde yapılan bir tek doz, metformin-nifedipin ilaç etkileşim çalışması, nifedipin’in metformin’le birlikte uygulanmasıyla plazma metformin Cmax ve EAA değerlerinin sırasıyla % 20 ve % 9 oranında arttığını ve idrardan atılan miktarda da bir artış olduğunu göstermiştir. Tmax ve yarılanma ömrü üzerinde herhangi bir etki oluşmamıştır. Nifedipin’in metformin absorpsiyonunu artırdığı bildirilmiştir. Metformin, nifedipin üzerinde minimal etkiler göstermiştir.

 

 

Katyonik ilaçlar:

Renal tübüler salgılanma ile elimine edilen katyonik ilaçlar (örneğin, amilorid, digoksin, morfin, prokainamid, kinidin, kinin, ranitidin, triamteren, trimetoprim veya vankomisin) teorik olarak renal tübüler transport sistemlerinde yarışarak metformin’le bir etkileşim potansiyeli gösterirler. Hem tek hem de çoklu dozda metformin – simetidin ilaç etkileşim çalışmaları yapılan normal sağlıklı gönüllülerde, metformin ve oral simetidin arasında böyle bir etkileşim gözlenmiştir. Bu çalışmada, doruk metformin plazma ve tüm kan konsantrasyonlarında % 60 oranında bir artış olurken, plazma ve tüm kan metformin EAA değerinde % 40 oranında bir artış bildirilmiştir. Tek doz çalışmada, eliminasyon yarı ömründe herhangi bir değişiklik bildirilmemiştir.

 

Metformin, simetidin’in farmakokinetiği üzerinde hiçbir etki göstermemiştir. Bu etkileşimler teorik olmasına rağmen (simetidin hariç), proksimal renal tübüler salgılayıcı sistem yoluyla atılan katyonik ilaçları alan hastalarda, hastanın dikkatle izlenmesi ve metformin dozunda ayarlama yapılması tavsiye edilir.

 

Diğer ilaçlar:

Tiazidler ve diğer diüretikler, kortikosteroidler, fenotiyazinler, tiroid ürünleri, östrojenler, oral kontraseptifler, fenitoin, nikotinik asit, sempatomimetikler, kalsiyum kanal bloke edici ilaçlar ve izoniazid gibi bazı ilaçlar hiperglisemi oluşturma eğilimi gösterirler ve glisemik kontrolün kaybına yol açabilirler. Bu ilaçlar metformin alan bir hastaya uygulandığında, hasta kan glukoz kontrolünün kaybı açısından dikkatle gözlenmelidir. Eğer bu ilaçlar metformin alan hastada kesilirse, hasta hipoglisemi için dikkatle izlenmelidir.

 

Sağlıklı gönüllüler üzerinde yapılan tek doz etkileşim çalışmalarında birlikte uygulandıklarında, metformin ve propranolol ile metformin ve ibuprofen farmakokinetikleri üzerinde herhangi bir etki oluşmamıştır.

 

Metformin ihmal edilebilir düzeyde plazma proteinlerine bağlanır. Bu nedenle, salisilatlar, sülfonamidler, kloramfenikol ve probenesid gibi plazma proteinlerine yüksek oranda bağlanan ilaçlar ile daha az etkileşebilir.

 

Bitkilerle etkileşim:

Hipoglisemiye neden olabileceğinden gimnema ve sarımsak ile birlikte alındığında dikkatli olunmalıdır.

 Kullanım Şekli ve Dozu

Doktor tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde;

 

Monoterapi

Matofin 500 mg XR Tablet’in başlangıç dozu akşam yemeği ile birlikte günde bir defa  500 mg’dır. Matofin 500 mg XR Tablet’in maksimum tavsiye edilen günlük dozu 2000 mg’dır. 

 

Doz artışları, haftada bir 500 mg’lık artışlarla akşam yemeği ile birlikte günde bir defa maksimum 2000 mg’a kadar (tek doz halinde günde 1-4 Matofin 500 mg XR Tablet) yapılmalıdır. Eğer günde bir defa uygulanan 2000 mg’lık doz ile glisemik kontrol sağlanamazsa, günde iki defa 1000 mg’lık dozun (2 x 2 Matofin 500 mg XR Tablet) uygulanması düşünülmelidir.

 

Kombinasyon tedavisi

Eğer hastalar 4 hafta süreyle maksimum dozda uygulanan Matofin 500 mg XR Tablet monoterapisine yanıt vermezse, Matofin 500 mg XR Tablet maksimum dozda uygulanırken bir oral sülfonilürenin kademeli olarak tedaviye ilave edilmesi göz önünde bulundurulmalıdır.

 

Daha iyi kan glukoz kontrolü sağlamak için, kombinasyon tedavisinde metformin ve insülin kullanılabilir. İnsülin tedavisinde olan hastalarda, Matofin 500 mg XR Tablet’in başlangıç dozu günde bir defa 500 mg’dır. Yeterli yanıt vermeyen hastalarda, Matofin 500 mg XR Tablet’in dozu yaklaşık 1 hafta sonra 500 mg artırılmalı ve daha sonra yeterli glisemik kontrol sağlanıncaya kadar haftada bir 500 mg artırılmalıdır. Matofin 500 mg XR Tablet için maksimum tavsiye edilen günlük doz 2000 mg’dır.  

 

Pediyatrik hastalar:

Matofin 500 mg XR Tablet’in pediyatrik hastalardaki etkililiği ve güvenliliği henüz saptanmamıştır.

 

Yaşlı hastalar:

Yaşlılarda, azalmış böbrek fonksiyonu potansiyelinden dolayı, Matofin 500 mg XR Tablet’in dozajı böbrek fonksiyonuna göre ayarlanmalıdır. Ayrıca, böbrek fonksiyonu düzenli olarak değerlendirilmelidir. Genellikle, yaşlı, güçsüz ve malnutrisyonlu hastalar Matofin 500 mg XR Tablet’in maksimum dozuna titre edilmemelidir.

 Doz Aşımı

85 grama kadar metformin alımıyla laktik asidoz oluşabilmesine rağmen hipoglisemi görülmemiştir. Metformin iyi hemodinamik durumlarda 170 ml/dak’ya kadar olan bir klerensle diyalize edilebilir. Bu nedenle, metformin aşırı dozundan şüphelenilen hastalardan birikmiş ilacın uzaklaştırılması için hemodiyaliz faydalı olabilir.

 Saklama Koşulları

25 OC’nin altındaki oda sıcaklığında ve ışıktan koruyarak saklayınız.

 Ticari Sunum Şekli ve Ambalaj İçeriği

100 tabletlik blister ambalajlarda

 Piyasada mevcut diğer farmasötik dozaj şekilleri

Matofin   500 mg, 100 Film Tablet

Matofin   850 mg, 100 Film Tablet

Matofin 1000 mg, 100 Film Tablet

 RUHSAT SAHİBİ

Sanovel İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Büyükdere Cad. 34398
Maslak - İstanbul

 RUHSAT TARİHİ ve NUMARASI

15.09.2010 – 226/21

 ÜRETİM YERİ

Sanovel İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Çanta 34580
Silivri - İstanbul

 

Eş Değer İlaçlar

   

 

ilacsozlugu.com Uyarısı !

Hiçbir ilacı doktorunuza ya da eczacınıza danışmadan kullanmayınız. Unutmayınız ki, internet sitelerinde ilaçlar hakkında verilen bilgiler, bir uzmanın sizi muayene ederek vereceği reçetenin yerini tutmaz. Bu sayfada MATOFIN 500 MG 100 XR TABLET kullananlar veya diğer kişiler ilaç hakkında yorum yapamaz.

 

 

Kimyasal Yapısı (2D)

 

MATOFIN 500 MG 100 XR TABLET Kimsayal Yapısına ait grafik bulunamadı.

 

MATOFIN 500 MG 100 XR TABLET ilacı için aranan kelimeler


matofin 500 | matofin 500 mg yan etkileri | matofin 500 yan etkileri