İlaç Ara
 
 
 

NEROX-B12 60 FILM TABLET NEROX-B12 60 FILM TABLET

Grubu :   Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu :   İEGM Tüm İlaç
Firma :   Abdi İbrahim İlaç San. Ve Tic. A.Ş.
Etkin Madde :   Thiamine
ATC Kodu :   A11DB
ATC Açıklaması :   B1 Vitamini, B6 ve/veya B12 Vitaminleri İle Kombine
Kamu Kodu :   A11698
Barkodu :   8699514090168
Patent :   20 YIl
Fiyatı :  
Reçete Tipi :   NORMAL REÇETE
Etken Madde Kodu :   SGKESS-B12+B1+B6 Ağızdan katı
Temin :   İlacınızı sadece eczaneden alınız!
Bütçe Eş Değer Kodu :   E236A
Fiziksel Özellikleri :   Beyaz,kristal toz
Terapotik Kategorileri :   Vitamin B kompleks;enzim kofaktörü
Durumu :   Şuan eczanelerde satılıyor.
    
  NEROX-B12 60 FILM TABLET Barkodu

 

 

İlaç Prospektüsü İlaç Prospektüsü

 

 BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

NEROX-B12 film tablet

 KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde: Her bir film tablet 250 mg B1 vitamini, 250 mg B6 vitamini ve 1 mg B12 vitamini içerir.

Yardımcı maddeler:  Laktoz monohidrat 78.13 mg

 FARMASÖTİK FORM

Film tablet.

Pembe renkli, yuvarlak film tablet.

 Terapötik Endikasyonlar

 • B1, B6, B12 vitaminlerinin yetersizliği için risk faktörü bulunan hastalarda ve/veya zihinsel ve bedensel çabuk yorulma, unutkanlık, sinirlilik, kuvvetsizlik, titreme gibi genel preklinik şikayetleri olan hastalarda,
 • Nevrit, polinevrit, diabetik nöropati, nevralji, zona, tremorda,
 • Artrit, periartrit, siyatik, lumbalji, artralji, miyalji, kramplar ve romatizmal ağrılar gibi diğer ağrılı durumlarda,
 • Kardiyomiyopati, ameliyat sonrası kusmalar, radyasyon hastalığı, ateşli romatizma ve özellikle alkolizm sırasında görülen kronik intoksikasyonlarda tedaviye yardımcı olarak kullanılır.

   

 Pozoloji ve Uygulama şekli

Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi :

Profilaksi için günde 1 defa 1 tablet, tedavi için günde 2-4 tablettir. Semptomlar hafifleyince doz azaltılabilir.
 
Uygulama şekli :
NEROX-B12 ağızdan, bir bardak su ile alınır.
 
Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler :
 
Böbrek/Karaciğer yetmezliği : Böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalar için herhangi bir özellik bildirilmemektedir.
 
Pediyatrik popülasyon :Pediyatrik hastalarda etkililik ve güvenliliği değerlendirilmemiştir.
 
Geriyatrik popülasyon : Doz ayarlaması gerekmemektedir.

 Kontrendikasyonlar

İlacın içerdiği maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinen hastalarda NEROX-B12 kullanımı kontrendikedir.

 

Nadir kalıtımsal galaktoz intoleransı, Lapp laktoz yetmezliği ya da glikoz-galaktoz malabsorpsiyon problemi olan hastaların bu ilacı kullanmamaları gerekir.

 Özel Kullanım Uyarıları ve Önlemleri

B6 vitamini, tedavi amacıyla verilen levodopanın yıkılımını hızlandırır ve onun etkisini azaltır. Bu nedenle levodopa ile tedavi edilen hastalarda, B6 vitamini, günlük ihtiyaç olan 2 mg dozun birkaç katı üzerinde kullanılmamalıdır. Hastaya periferal dekarboksilaz inhibitörü  veya levodopa ve periferal dekarboksilaz inhibitörü kombinasyonu uygulandığında bu etkileşim söz konusu değildir.

 Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etki

Yüksek dozda alınan B6 vitamini, levodopanın etkisini önlemektedir

 

Aşırı miktarda iki haftadan uzun süre alkol alımı veya aminosalisilatlar veya kolşisin, özellikle aminoglikozidlerle kombinasyonu gastrointestinal kanaldan B12 vitamini absorbsiyonunu azaltabilir; bu tedavileri alan hastalarda B12 vitamini gereksimini artar.

 

Antibiyotikler, serum ve eritrosit B12 vitamini konsantrasyonu mikrobiyolojik ölçüm metodunu etkileyebilir ve yalancı düşük sonuçlara neden olabilir.

 

Yüksek ve devamlı folik asit dozları kanda B12 vitamini konsantrasyonunu düşürebilir.

 Gebelik ve laktasyon

Gebelik kategorisi A’dır
 
Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar / Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)
İyi yönetilmiş epidemiyolojik çalışmalar NEROX-B12’nin gebelik üzerinde ya da fetusun/yenidoğan çocuğun sağlığı üzerinde advers etkileri olduğunu göstermemektedir.
 
Gebelik dönemi
NEROX-B12 gebelik döneminde kullanılabilir.
 
Laktasyon dönemi
NEROX-B12 laktasyon döneminde kullanılabilir.
 
Üreme yeteneği / fertilite
Üreme yeteneği ve fertilite üzerinde herhangi bir etki bildirilmemiştir.

 Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Araç ve makine kullanımı üzerine bir etkisi bildirilmemektedir.

 İstenmeyen etkiler

Önerilen şekilde kullanıldığında herhangi bir yan etki bildirilmemiştir.

 

Tüm ilaçlar gibi NEROX-B12’nin içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde aşağıda belirtilen yan etkiler olabilir :

 • Yüz, dudaklar, dil ve/veya boğazda şişmeye neden olan, yutma veya nefes alma zorluklarına veya ciltte şiddetli kaşıntıya yol açabilen ciddi alerjik reaksiyon.
 • Olasılıkla öksürük veya ateş ile birlikte ciddi nefes darlığı veya nefes darlığının aniden kötüleşmesi.

 Doz aşımı ve tedavisi

B6 vitamininin yüksek dozda (günde 2-6 gram) birkaç ay süreyle alınması nadir vakalarda periferik duysal nöropatilere neden olabilirse de, ilacın kesilmesi veya doz azaltımı ile bu durum ortadan kalkar.

 Farmakodinamik Özellikler

Farmakoterapötik grup:Vitamin B Kompleksi

ATC kodu:A11EA  

 

Etkin madde olarak B1, B6 ve B12 vitamini içeren NEROX-B12 oral yoldan kullanılan bir B vitamini kompleksidir. NEROX-B12’nin içinde bulunan etkin maddeler hücresel enerji üretimi, protein ve nükleik asit metabolizmasında hayati öneme sahiptir.

 

B1 vitamini (tiamin) karbonhidratların sentezinde anahtar rolü oynayan bir dizi enzimin koenzimini oluşturur. Günlük asgari tiamin gereksinimi, absorbe edilen karbonhidrat miktarıyla doğrudan ilgilidir. Bu nedenle, yüksek karbonhidrat içerikli beslenme söz konusu olduğu zaman B1 vitamini gereksinimi de artar. Fazla miktarda alındığı zaman B1 vitamini nöral uyarı iletimini suprese eder ve analjezik etki gösterir. B1 vitamini yetersizliği ise kardiyomiyopati ya da bir beyin rahatsızlığı olan Vernicke sendromuna neden olur.

 

B6 vitamini (piridoksin) protein ve aminoasit sentezini gerçekleştiren çok sayıdaki enzimin koenzimini oluşturur. Merkezi sinir sisteminin sağlıklı bir biçimde görevini yerine getirebilmesi, büyük oranda amino asit dengesine bağlıdır. Söz konusu bu denge de, ancak vücudun gereksinim duyduğu B6 vitaminini almasıyla sağlanabilir. B6 vitamini aynı zamanda beyindeki yaşamsal aminlerin ve biyojenik nörotransmitterlerin sentezinde önemli rol oynar. B6 vitamini yüksek dozda alındığı takdirde, semikarbazid, tiyokarbazid, izoniazid tipinde ilaçların neden olduğu piridoksin yetmezliğine bağlı konvülsiyonları önler. Doğru miktarlarda alındığı zaman B6 vitamini, radyasyon tedavilerinin yan etkilerine karşı koruyucu etki gösterir.

 

B12 vitamini, tetrahidrofolik asit rejenerasyonunda önemli bir reaksiyon olan DNA sentezi ve metiyonin oluşumu dahil çeşitli reaksiyonlarda koenzim olarak yer alır. İşlevi tam olarak bilinmemekle beraber, proteinlerin metabolizmasında yer alır. B12 vitamininin eritrositlerin maturasyonunda da önemli bir işlevi vardır. B12 vitamini yüksek dozlarda alındığı takdirde analjezik etki gösterir. Vejeteryanlarda B12 vitamini eksikliği görülebileceğinden takviye edilmelidir.

 

B1, B6 ve B12 vitaminlerinin farmakolojik dozlardaki bileşiminden oluşan NEROX-B12 antaljik, antinevritik, detoksifiye edici ve antianemik özellikler gösterir. Doğada da bir arada bulunan bu vitaminler başta sinir sistemi hücreleri olmak üzere hücrelerin metabolizması üzerindeki fonksiyonları bakımından birbirini tamamlarlar. Sonuç olarak NEROX-B12, söz konusu vitaminlerin tek tek  kullanılması ile sağlanacak etkinin çok üstünde bir etki gösterir. 

 Farmakokinetik Özellikler

Emilim:B vitaminleri gastrointestinal sistemden kolayca absorbe olur; ancak malabsorbsiyon durumunda emilim bozulabilir.

 

Dağılım:B12 vitamini, %90 oranında karaciğerde, bir kısmı ise böbreklerde depolanır, proteinlere yüksek oranda bağlanır. 

 

Biyotransformasyon:B6 vitamini karaciğerde 4-piridoksik asite parçalanır. B12 vitamini hepatik biyotransformasyona uğrar.

 

Atılım:B1 vitamininin kullanılmayan kısmı vücutta birikmez, fazlası idrar yoluyla atılır. B6 vitamininin metaboliti idrar yoluyla atılır. B12 vitamini safra yoluyla atılır.

 Klinik Öncesi Güvenlilik Verileri

Bildirilmemiştir.

 Yardımcı maddelerin listesi

 • Sitrik asit monohidrat
 • Sodyum sitrat dihidrat
 • PVP K30
 • Laktoz monohidrat
 • HPMC 4000 SR
 • Kolloidal silikon dioksit (Aerosil 200)
 • Magnezyum stearat
 • HPMC E-5
 • Talk
 • Acryleze Pink 93034305

 Geçimsizlikler

Bildirilmemiştir.

 Raf Ömrü

24 ay

 Saklamaya yönelik özel tedbirler

25 0C’nin altındaki oda sıcaklığında ve kuru ortamda saklayınız.

 Ambalajın niteliği ve içeriği

30 ve 60 film tablet içeren Al-PVC/PE/PVdC blister ambalaj.

 Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve “Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Kontrolü Yönetmeliği”ne uygun olarak imha edilmelidir.

 RUHSAT SAHİBİ

Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. No:4 34467

Maslak /Sarıyer/İstanbul

0212 366 84 00

0212 276 20 20

 RUHSAT NUMARASI(LARI)

219/81

 İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi : 30.06.2009

Ruhsat yenileme tarihi :

 Müstahzar Adı

NEROX-B12 film tablet

 Kullanım Yolu

Ağızdan alınır.

 Etkin Maddeler

Her bir film tablet 250 mg B1 vitamini, 250 mg B6 vitamini ve 1 mg B12 vitamini içerir.

 Yardımcı Maddeler

Sitrik asit monohidrat, sodyum sitrat dihidrat, PVP K30, laktoz monohidrat, HPMC 4000 SR, kolloidal silikon dioksit (Aerosil 200), magnezyum stearat, HPMC E-5, talk, acryleze Pink 93034305.

  İlaç Nedir ve Niçin Kullanılır

NEROX-B12, 30 ve 60 tabletlik blister ambalajlarda sunulan B vitamini kompleksidir.

 

NEROX-B12 etkin madde olarak 250 mg B1 vitamini, 250 mg B6 vitamini ve 1 mg B12 vitamini içerir.

 

Aşağıdaki durumlarda kullanılır:

 •  zihinsel ve bedensel çabuk yorulma, unutkanlık, sinirlilik, kuvvetsizlik, titreme gibi genel şikayetlerde,
 • şeker hastalığına bağlı olan ve olmayan sinir iltihabı, sinirsel ağrı, zona, titreme, eklem ve eklemi çevreleyen yumuşak dokuda ortaya çıkan iltihap, siyatik sinir boyunca gelişen ağrı, bel ağrısı, eklem ağrısı, kas ağrısı, kramplar ve romatizmal ağrılar gibi ağrılı durumlarda,
 •  kalp kası hastalığı, ameliyat sonrası kusmalar, radyasyon hastalığı, ateşli romatizma ve özellikle alkolizm sırasında görülen uzun süreli zehirlenmelerde tedaviye yardımcı olarak.

  İlacı Kullanmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler

NEROX-B12’yi aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
Eğer, NEROX-B12 içinde bulunan maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) varsa NEROX-B12 kullanmayınız.
 
NEROX-B12’yi aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
 
Eğer, Parkinson, tüberküloz ve gut hastalıklarının tedavisi için başka ilaçlar, yüksek miktarda alkol, antibiyotik ve başka vitamin ilaçları (folik asit) kullanıyorsanız NEROX-B12’nin dozajının değiştirilmesi gerekebilir. Bu durumu doktorunuza söyleyiniz.
 
“Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.”
 
NEROX-B12’nin yiyecek ve içecek ile kullanılması
Özel bildirim bulunmamaktadır.
 
Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
NEROX-B12 gebelik döneminde kullanılabilir.
Tedavi sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
NEROX-B12 emzirme döneminde kullanılabilir.
 
Araç ve makine kullanımı
NEROX-B12’nin araç ve makine kullanımını etkilediği bildirilmemiştir.
 
NEROX-B12’nin içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler : NEROX-B12 laktoz monohidrat içermektedir.
Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.
 
Diğer ilaçlar ile birlikte kullanım
Parkinson ve tüberküloz hastalıklarının tedavisi için başka ilaçlar, yüksek miktarda alkol, antibiyotik ve başka vitamin ilaçları kullanıyorsanız NEROX-B12’nin dozajının değiştirilmesi gerekebilir. Bu durumu doktorunuza söyleyiniz.
 
Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  İlaç Nasıl Kullanılır

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar :
Belirtilerin önlenmesinde önerilen NEROX-B12 dozu günde 1 defa 1 tablettir.
Belirtilerin tedavisinde önerilen NEROX-B12 dozu günde 2 defa 1 veya 2 tablettir.
İlacı günün yaklaşık olarak aynı zamanında almaya çalışınız. Belirtiler hafifleyince doz azaltılabilir.
 
Uygulama yolu ve metodu:
NEROX-B12 ağızdan bir bardak su ile alınır.
 
Değişik yaş grupları :
 
Çocuklarda kullanımı : Çocuk hastalarda etkililik ve güvenliliği değerlendirilmemiştir.
 
Yaşlılarda kullanımı :Dozaj ayarlaması gerekli değildir.
 
Özel kullanım durumları :
 
Böbrek/Karaciğer yetmezliği : Böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalar için herhangi bir özellik bildirilmemektedir.
 
er NEROX-B12’nin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.
 
Kullanmanız gerekenden daha fazla NEROX-B12 kullandıysanız
NEROX-B12’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.
 
NEROX-B12’yi kullanmayı unutursanız
Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.
 
NEROX-B12 ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler
NEROX-B12 tedavisi sonlandırıldığında herhangi bir olumsuz etki oluşması beklenmez.

  İlacın Olası Yan Etkileri Nelerdir

Tüm ilaçlar gibi NEROX-B12’nin içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

 

Aşağıdakilerden biri olursa, NEROX-B12’yi kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz :

 • Yüz, dudaklar, dil ve/veya boğazda şişmeye neden olan, yutma veya nefes alma zorluklarına veya ciltte şiddetli kaşıntıya yol açabilen ciddi alerjik reaksiyon.
 • Olasılıkla öksürük veya ateş ile birlikte ciddi nefes darlığı veya nefes darlığının aniden kötüleşmesi.

‘Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

 

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin NEROX-B12’ye karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.’

 

‘Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.’

 

 

NEROX-B12 ile ilgili olarak başka bir yan etki bildirilmemiştir.

 

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

  İlaç Saklanma Koşulları Nasıldır

NEROX-B12’yi çocukların göremeyeceği,  erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 

 

25 0C’nin altındaki oda sıcaklığında ve kuru ortamda saklayınız.

 

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

 

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra NEROX-B12’yi kullanmayınız.

 

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz NEROX-B12’yi kullanmayınız.

 Ruhsat Sahibi

Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad.
No:4 34467
Maslak /Sarıyer/İstanbul

 Üretici Bilgileri

Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.

 

Eş Değer İlaçlar

   

 

ilacsozlugu.com Uyarısı !

Hiçbir ilacı doktorunuza ya da eczacınıza danışmadan kullanmayınız. Unutmayınız ki, internet sitelerinde ilaçlar hakkında verilen bilgiler, bir uzmanın sizi muayene ederek vereceği reçetenin yerini tutmaz. Bu sayfada NEROX-B12 60 FILM TABLET kullananlar veya diğer kişiler ilaç hakkında yorum yapamaz.

 

 

Kimyasal Yapısı (2D)

 

NEROX-B12 60 FILM TABLET Kimsayal Yapısına ait grafik bulunamadı.

 

NEROX-B12 60 FILM TABLET ilacı için aranan kelimeler


nerox b12 60 film tablet | nerox b12 film tablet | nerox b12 ne işe yarar