İlaç Ara
 
 
 

FUCICORT 30 GR KREM FUCICORT 30 GR KREM

Grubu :   Beşeri İthal İlaç
Alt Grubu :   İEGM Tüm İlaç
Firma :   Abdi İbrahim İlaç San. Ve Tic. A.Ş.
Etkin Madde :   fusidik asit
ATC Kodu :   D07CC01
ATC Açıklaması :   Betametazon ve antibiyotikler
Kamu Kodu :   A10690
Barkodu :   8699704357569
Patent :   20 YIl
Fiyatı :   18,44 TL
Reçete Tipi :   NORMAL REÇETE
Etken Madde Kodu :   SGKF36-FUSIDIK ASIT+BETAMETAZON VALERAT Topikal,dermotolojik,hemoraidal yüzeyel
Temin :   İlacınızı sadece eczaneden alınız!
Bütçe Eş Değer Kodu :   E206D
Fiziksel Özellikleri :   Beyazımsı toz
Terapotik Kategorileri :   Antibakteriyel
Durumu :   Şuan eczanelerde satılıyor.
    
  FUCICORT 30 GR KREM Barkodu

 

 

İlaç Prospektüsü İlaç Prospektüsü

 

 BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

FUCİCORT krem

 Terapötik Endikasyonlar

FUCİCORT, bakteriyel enfeksiyonun bulunduğu veya bulunma olasılığı olan inflamatuar dermatozlarda endikedir. İnflamatuar dermatozlara, atopik ekzema, diskoid ekzema, staz ekzeması, seboreik dermatit, kontakt dermatit, kronik liken simpleks, psöriyazis ve diskoid lupus eritematozis dahildir.

 Pozoloji ve Uygulama şekli

Lezyonlara günde 2 veya 3 kez uygulanır.

Uygulama şekli:

 

Cilt üzerine haricen uygulanır.

Hastalık iyileştiği anda FUCİCORT tedavisi sonlandırılmalıdır. Hasta tekrar değerlendirilmeden FUCİCORT tedavisi 4 haftadan uzun sürmemelidir.

Uzun süreli tedaviyi takiben FUCİCORT kesilirken, ilacın dozu tedricen azaltılarak kesilmelidir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

 

Böbrek yetmezliğinde doz ayarlamasına gerek yoktur.

 

Betametazon karaciğerde metabolize edildiğinden karaciğer yetmezliğinde dikkatli olunmalıdır.

Pediyatrik popülasyon:

 

Çocuklarda topikal kortikosteroid içeren ilaçların kullanımı etkili tedavi elde edilebilecek en düşük miktarla sınırlandırılmalıdır. Kronik kortikosteroid tedavisi çocukların büyüme ve gelişmesini etkileyebilir.

 

FUCİCORT, bebeklerde pişik tedavisinde kullanılmamalıdır.

Geriyatrik popülasyon:

 

Yaşlılarda kullanımına ilişkin veri yoktur.

 Kontrendikasyonlar

Topikal kortikosteroidler viral, tüberkülöz ve fungal deri enfeksiyonlarında, perioral dermatit, akne rosacea ve ülseratif durumda kontrendikedir. Ayrıca FUCİCORT, bileşimindeki maddelerden herhangi birine karşı bilinen aşırı duyarlılık durumunda kontrendikedir. FUCİCORT 1 yaş altındaki çocuklarda kontrendikedir.

 Özel Kullanım Uyarıları ve Önlemleri

Özellikle yüzde, eklem üzerinde, kıvrımlı bölgelerde, bebeklerde ve çocuklarda uzun süreli devam eden tedaviden kaçınılmalıdır. Kapalı tedavi olmadığında bile adrenal baskılanma ortaya çıkabilir. Güçlü topikal steroidlerle uzun süren tedavide, yüzde ve daha az olarak da vücudun diğer bölümlerinde atrofik değişiklikler görülebilir. FUCİCORT göze yakın bölgelerde kullanıldığında dikkatli olunmalıdır; preparat göze girdiği takdirde glokom gelişebilir. Ayrıca, perianal veya genital kaşıntı varlığında sadece kısa süreli kullanılmalıdır. Bakteriyel enfeksiyonun inatçı bir hale gelmesi durumunda, sistemik kemoterapi gerekir.

FUCİCORT'un bileşiminde bulunan yardımcı maddelerden setostearil alkol lokal deri reaksiyonlarına (örneğin, kontak dermatite) sebebiyet verebilir.

FUCİCORT tedavisi 4 haftayı aşmamalıdır. Tedavi sona erdirilirken, ilaç birden kesilmemeli, doz azaltılarak yavaş yavaş kesilmelidir.

 Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etki

FUCİCORT uygulaması ile ilişkili olarak herhangi bir ilaç etkileşimi bildirilmemiştir.

 Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik kategorisi C'dir.

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

 

Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar üreme toksisitesinin bulunduğunu göstermiştir. İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir.

Gebelik dönemi

 

FUCİCORT'un gebe kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir.

 

Laktasyon dönemi

 

FUCİCORT'un insan sütüyle atılıp atılmadığı bilinmemektedir. FUCİCORT'un süt ile atılımı hayvanlar üzerinde araştırılmamıştır. Emzirmenin durdurulup durdurulamayacağına ya da FUCİCORT tedavisinin durdurulup durdurulamayacağına / tedaviden kaçınılıp kaçınılmayacağına ilişkin karar verilirken, emzirmenin çocuk açısından faydası ve FUCİCORT tedavisinin emziren anne açısından faydası dikkate alınmalıdır. FUCİCORT'un emziren annelerde memeye uygulanması önerilmemektedir.

Üreme yeteneği / Fertilite

 

Betametazon yapılan hayvan çalışmalarında herhangi bir fertilite bozukluğu oluşturmamıştır. Fusidik asitin fertilite üzerine etkisine dair bir veri yoktur.

 KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde

Fusidik asit

Betametazon valerat

Yardımcı maddeler

Setostearil alkol 72 mg/g

Yardımcı maddeler için Yardımcı Maddelerin Listesi'ne bakınız.

 FARMASÖTİK FORM

Krem

Beyaz krem.

 Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Araç ve makine kullanımı üzerine etkisi bildirilmemiştir

 İstenmeyen etkiler

İlaca bağlı olduğu kabul edilen advers reaksiyonlar aşağıda listelenmiştir:

Sıklıklar şu şekilde tanımlanır: çok yaygın  ( > 1/10); yaygın  ( > 1/100 ila < 1/10); yaygın olmayan  ( > 1/1.000 ila < 1/100); seyrek  ( > 1/10.000 ila < 1/1.000); çok seyrek ( < 1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

Bağışıklık sistemi hastalıkları

 

Bilinmiyor: Alerjik reaksiyonlar

 

Deri ve deri altı doku hastalıkları

 

Yaygın olmayan: Deri döküntüleri, ekzema, deri iritasyonu, kaşıntı.

Özellikle kapalı pansuman uygulandığında, diğer topikal steroidlerde olduğu gibi uzun süreli ve yoğun tedavilerde; deride bazı atrofik değişikliklere neden olabilir. Cilt altında kapillerde yumaksı görünüm, kısmen kapiller dilatasyon, cilt dokusunda hafif incelme ve kırışıklık gibi belirtiler ortaya çıkabilir.

Uzun süreli veya yaygın kullanımla birlikte, özellikle kapalı pansuman uygulamalarında, hiperkortisizm/adrenal supresyon oluşturmaya yetecek kadar sistemik emilim oluşabilir. Bu duruma bebek ve çocuklarda daha çok dikkat edilmelidir.

Topikal bir steroid göz çevresinde kullanılacaksa dikkat edilmelidir; preparatın gözle yoğun temasında glokom gelişebilir.

 Doz aşımı ve tedavisi

Topikal uygulama ile ilgili olarak doz aşımı bildirilmemiştir.

 Farmakodinamik Özellikler

Farmakoterapötik Grubu: Kortikosteroidler, güçlü (antibiyotiklerle kombine)

ATC Kodu: D07CC01

FUCİCORT'da anti-inflamatuar ve antipruritik etkileri iyi bilinen betametazon valerat ile topikal antibakteriyel etkiye sahip fusidik asit kombine edilmektedir.

 

Fusidik asid başlıca Gram pozitif bakterilere karşı aktif ve özellikle Staphylococcus aureus, Propionibacterium acne ve Corynebacteriumlara karşı çok aktif bir antibiyotik olup, penisilinlere ve diğer antibakteriyellere dirençli mikroorganizmalara karşı etkilidir. 0.03-0.12 ^g/ml konsantrasyonunda, S.aureus'un hemen hemen tüm suşları inhibe edilir. Betametazon valerat, güçlü kortikosteroidler grubundan olup, lokal olarak uygulandığında vazodilatasyon, şişkinlik ve ağrı gibi lokal immün reaksiyonları baskılayarak etki gösterir. Topikal olarak uygulandığında, Fusidik asidin antibakteriyel etkisi, betametazonun varlığıyla azalmamaktadır.

 RUHSAT SAHİBİ

Abdi İbrahim İlaç Pazarlama A.Ş. Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. No:4 34467 Maslak / Sarıyer / İSTANBUL Tel: 0212 366 84 00 Faks: 0212 276 20 20

 RUHSAT NUMARASI(LARI)

122 / 35

 Yardımcı maddelerin listesi

 • Klorokrezol

 • Setostearil alkol

 • Setomakrogol 1000

 • Sodyum dihidrojen fosfat dihidrat

 • Sıvı parafin

 • Beyaz yumuşak parafin

 • Sodyum hidroksit

 • Saf su

   

 Geçimsizlikler

Bildirilmemiştir.

 Raf Ömrü

36 ay.

 Saklamaya yönelik özel tedbirler

15 - 25oC arasında oda sıcaklığında saklanır.

 Ambalajın niteliği ve içeriği

30 g'lık polietilen kapaklı alüminyum tüplerde sunulur.

 Farmakokinetik Özellikler

İnsanda FUCİCORT'un farmakokinetik özelliklerini tanımlayan veriler bulunmamaktadır.

Emilim:

Betametazon, inflamasyonlu deriye topikal uygulamayı takiben absorbe olmaktadır. Absorbsiyonun derecesi derinin durumu ve uygulama yolu gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. Fusidik asidin sağlam insan derisinden sistemik penetrasyonu önemsiz miktardadır.

Dağılım:

FUCİCORT'un dağılımı hakkında bir veri yoktur.

Biyotransformasyon:

Betametazon büyük ölçüde karaciğerde ve az miktarda da böbreklerde metabolize olmaktadır. Fusidik asit karaciğerde yoğun metabolizmaya uğrar.

Eliminasyon:

Betametazon inaktif metabolitleri idrarla atılmaktadır. Fusidik asit başlıca safra ile ve az miktarda da idrarla atılmaktadır.

 Klinik Öncesi Güvenlilik Verileri

Bildirilmemiştir.

 Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller "Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği" ve "Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Kontrolü Yönetmeliği"ne uygun olarak imha edilmelidir.

 İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi: 16.04.2007

Ruhsat yenileme tarihi:

 Müstahzar Adı

FUCİCORT krem

 Kullanım Yolu

Cilt üzerine haricen uygulanır.

 Etkin Maddeler

1 gram FUCİCORT etkin madde olarak 20 mg fusidik asit ve 1 mg betametazon valerat içermektedir.

 Yardımcı Maddeler

Klorokrezol (koruyucu) ve setostearil alkol içermektedir.

  İlaç Nedir ve Niçin Kullanılır

FUCİCORT, bir antibiyotik (fusidik asit) ve güçlü bir kortikosteroid (betametazon valerat) içeren kombine bir preparattır. Fusidik asit bakterilerin üremesini önlerken, betametazon ise antiinflamatuar etkiye sahip olup, kaşıntıyı azaltır.

 

FUCİCORT, deri hastalıklarına ve inflamasyona (yangıya) karşı kullanılır.

 

30 g’lık tüplerde sunulur.

  İlacı Kullanmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler

FUCİCORT’u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

 

 • Fusidik aside, betametazona ya da içeriğindeki diğer maddelerden birine veya birden fazlasına karşı aşırı duyarlılık

 • Yüzde, özellikle burun, yanaklar ve alında kızarıklığın eşlik ettiği inflamasyon benzeri bir cilt hastalığı (rosacea)

 • Burun ve ağız çevresinde kırmızı lekelerin (ağız çevresi dermatiti) eşlik ettiği inflamasyon

 • Akne (sivilce) veya akneli alanlar

 • Mantarlara, bakterilere veya virüslere bağlı cilt hastalıkları (örneğin uçuk, zona veya suçiçeği)

FUCİCORT’u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

 • Çocuklar, yüz bölgesi, geniş cilt alanları, cildin dar giysilerin altında kalan bölgeleri veya cilt kıvrım yerlerinin tedavisi için sadece doktorunuza danışarak kullanınız.

 • FUCİCORT’u doktorunuza danışmadan gerektiğinden daha uzun süre ve 4 haftadan uzun süre kullanmayınız.

 • FUCİCORT’un gözler, açık yaralar veya muköz membranlara değmesinden kaçınınız.

 • Hasarlı cilde, ince ve hassas cilt ya da akne üzerine uygulamadan kaçınınız.

 • Rektum ya da cinsel organların çevresinde sadece kısa süreli kullanınız.

 • Aşırı duyarlılık gelişmesi durumunda doktorunuza başvurunuz.

 • FUCİCORT uzun süreli kullanıldığı takdirde böbrek üstü bezlerinde hormon oluşumu azalabilir. Bu nedenle, ciddi şekilde yaralandıysanız, ciddi bir infeksiyonunuz varsa (örneğin zatürre) ya da ameliyat olacaksanız, doktorunuza bildiriniz

 • Kan ve idrar testleriniz yapılacaksa, FUCİCORT tedavisi almakta olduğunuzu daima belirtiniz.

‘’Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.’’

 

FUCİCORT’un yiyecek ve içecek ile kullanılması

 

FUCİCORT, cilde uygulandığından besinlerden bağımsız olarak kullanılabilir.

 

Hamilelik

 

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 

Gebe kadınlarda FUCİCORT kullanılması önerilmez.

 

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 

Emzirme

 

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 

Emziren annelerin FUCİCORT kullanması önerilmez.

 

Araç ve makine kullanımı

 

FUCİCORT’un araç ve makine kullanma becerinizi etkilediğine dair hiçbir bilgi yoktur.

 

FUCİCORT’un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

 

FUCİCORT’un bileşiminde bulunan yardımcı maddelerden setostearil alkol lokal deri reaksiyonlarına (örneğin, kontak dermatite) sebebiyet verebilir.

 

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

 

Herhangi bir geçimsizlik bildirilmemiştir.

 

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  İlaç Nasıl Kullanılır

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

 

Lezyonlara günde 2 veya 3 kez uygulanır.

 

Uygulama yolu ve metodu:

 

Cilt üzerine haricen uygulanır.

 

Uygulamayı takiben, eğer yara ellerde değilse, eller her seferinde mutlaka yıkanmalıdır.

 

Değişik yaş grupları:

 

Çocuklarda kullanımı:

 

Çocuklarda topikal kortikosteroid içeren ilaçların kullanımı etkili tedavi elde edilebilecek en düşük miktarla sınırlandırılmalıdır. Kronik kortikosteroid tedavisi çocukların büyüme ve gelişmesini etkileyebilir.

 

Yaşlılarda kullanımı:

 

Yaşlılarda kullanımına ilişkin kısıtlama yoktur.

 

Özel kullanım durumları:

 

Böbrek / karaciğer yetmezliği:

 

Böbrek yetmezliğinde doz ayarlamasına gerek yoktur. Betametazon karaciğerde metabolize edildiğinden karaciğer yetmezliğinde dikkatli olunmalıdır.

 

Eğer FUCİCORT’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

 

Kullanmanız gerekenden daha fazla FUCİCORT kullandıysanız:

 

FUCİCORT’u kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

 

FUCİCORT’u kullanmayı unutursanız

 

İlacı kullanmayı unuttuysanız, anımsar anımsamaz kullanın ve daha sonra düzenli uygulama biçimiyle devam edin.

 

Unutulan dozları dengelemek için çift doz kullanmayınız.  

 

FUCİCORT ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

 

FUCİCORT tedavisi sonlandırıldığında, herhangi bir olumsuz etki oluşması beklenmez.

Uzun süreli kullanımı takiben ilaç kesilirken, hastalığın kızarıklık, yanma ve batma şeklindeki alevlenmelerini önlemek açısından ani kesilmemeli, dozu yavaş yavaş azaltılarak kesilmelidir

  İlacın Olası Yan Etkileri Nelerdir

Tüm ilaçlar gibi, FUCİCORT’un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

 

Aşağıdakilerden biri olursa, FUCİCORT’u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 

 • Ellerin, ayakların, bileklerin, yüzün, dudakların, ağzın veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmesi

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin FUCİCORT’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

 

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

 

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Yaralanma, ameliyat ya da şiddetli infeksiyonda (örneğin zatürre) ciddi şok durumları,

 • Karın ve boyun bölgesinde yağlanma, mermi kafa, kızarık yüz, diyabet, kan basıncında aşırı artma, kasların yoğunluğunda azalma,

 • Cilt altında kapillerde yumaksı görünüm,

 • Çocuklarda büyümenin yavaşlaması ve kilo alımının normalden az olması,

 • Çocuklarda kafa içi basıncının artması nedeniyle sürekli baş ağrısı ve gözlerde ağrı,

 • Eller ve ayaklar ya da tüm vücutta cerahatli kabartıların eşlik ettiği psöriyaz (sedef).

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkilerin sıklığı bilinmemektedir.

 

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

 

Seyrek yan etkiler (hastaların 1-10/1000’inde görülür):

 

Döküntü, ilaç kesildiğinde ekzemanın tetiklenmesi, ciltte iritasyon, kaşıntı, yanma veya batma hissi

 

Sıklığı bilinmeyenler:

 • Aşırı duyarlılık, kurdeşen tarzı döküntü

 • Kontakt dermatit

 • Ciltte kızarıklık, kuruma

 • Özellikle uzun süreli kullanımda ciltte incelme ve bazı damarlarda genişleme, çatlama.

 • Kortikosteroide bağlı ciltte beyaz çatlaklar

 • Steroid aknesi

 • Ağız çevresinde cilt inflamasyonu

 • Ciltte toplu iğne başı büyüklüğünde kanama

 • Ciltte yeni inflamasyon oluşumu ya da inflamasyonun yayılması

 • Ciltte renk kaybı (depigmentasyon)

 • Burun, yanaklar ve alında kızarıklığın eşlik ettiği inflmasyon benzeri cilt hastalığı (rosacea)

 • İstenmeyen kıllanma

Bunlar FUCİCORT’un ciddi olmayan yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etkiyle karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

  İlaç Saklanma Koşulları Nasıldır

FUCİCORT’u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 

 

15 – 25oC arasında oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra FUCİCORT’u kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz FUCİCORT’u kullanmayınız.

 Ruhsat Sahibi

Abdi İbrahim İlaç Pazarlama A.Ş. Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. No:4 34467 Maslak / Sarıyer / İstanbul

 Üretici Bilgileri

Leo Pharmaceutical Products Ltd. Ballerup / Danimarka

 

Eş Değer İlaçlar

   

 

ilacsozlugu.com Uyarısı !

Hiçbir ilacı doktorunuza ya da eczacınıza danışmadan kullanmayınız. Unutmayınız ki, internet sitelerinde ilaçlar hakkında verilen bilgiler, bir uzmanın sizi muayene ederek vereceği reçetenin yerini tutmaz. Bu sayfada FUCICORT 30 GR KREM kullananlar veya diğer kişiler ilaç hakkında yorum yapamaz.

 

 

Kimyasal Yapısı (2D)

 

FUCICORT 30 GR KREM Kimsayal Yapısına ait grafik bulunamadı.

 

FUCICORT 30 GR KREM ilacı için aranan kelimeler


fucicort krem faydaları | fucicort sivilce | fucicort 30 gr krem