İlaç Ara
 
 
 

LODINE 300 MG 10 FILM TABLET LODINE 300 MG 10 FILM TABLET

Grubu :   Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu :   İEGM Tüm İlaç
Firma :   Pensa İlaç Tic. ve San. A.Ş.
Etkin Madde :   Etodolac
ATC Kodu :   M01AB08
ATC Açıklaması :   Etodolak
Kamu Kodu :   A04721
Barkodu :   8699572090018
Patent :   20 YIl
Fiyatı :  
Reçete Tipi :   NORMAL REÇETE
Etken Madde Kodu :   SGKF0M-ETODOLAK Ağızdan katı
Temin :   İlacınızı sadece eczaneden alınız!
Bütçe Eş Değer Kodu :   E019B
Fiziksel Özellikleri :   Beyazımsı kristal toz
Terapotik Kategorileri :   Siklooksijenaz inhibitörü,analjezik,antiinflamatuar.
Durumu :   Şuan eczanelerde satılıyor.
    
  LODINE 300 MG 10 FILM TABLET Barkodu

 

 

İlaç Prospektüsü İlaç Prospektüsü

 

 Formülü

Her film tablet 300 mg etodolak içerir. Boyar madde olarak kırmızı demir oksit, sarı demir oksit ve titanyum dioksit içermektedir.

 Farmakodinamik özellikler

Lodine analjezik özellikleri olan nonsteroidal antienflamatuar bir ilaçtır. Lodine’in farmakolojik etkilerinin prostaglandin biyosentezini selektif olarak inhibe etmesi ile ilgili olduğu düşünülmektedir.

Hayvanlardaki çeşitli analjezik uygulamalarda Lodine’in analjezik etkisini merkezi narkotik mekanizma yerine, periferal non-narkotik mekanizma ile gösterdiği kanıtlanmıştır. Bazı hayvan deneyleri Lodine’in insanlarda hiçbir alışkanlık yapıcı potansiyelinin olamayacağını göstermektedir

 Farmasötik Şekli

Film Kaplı Tablet

 Farmakokinetik özellikler

İnsanlarda ağız yoluyla alınan Lodine tamamen emilir. Serum doruk konsantrasyonuna 1-2 saatte ulaşır. Dağılım hacmi (Vd) 0.4 L/kg’dır. %99 oranında ve üzerinde plasma proteinlerine bağlanır. Terminal eliminasyon yarı ömrü erişkinlerde 5-8 saattir. Karaciğerde metabolize olur ve %73 oranında başlıca idrar, %16 oranında dışkı yolu ile ve %1 oranında değişmeden vücuttan atılır. Analjezik etkisi 2-4 saat içinde; en yüksek antienflamatuar etkisi ise birkaç gün sonra başlar. Böbrek rahatsızlığı olan hastalarda, Lodine’in farmakolojik olarak aktif konsantrasyonlarında (serbest veya bağlanmamış) herhangi önemli bir fark gözlenmemiştir. Lodine’in yaşlı ve genç kişilerdeki farmakokinetiği arasında belirgin bir fark yoktur.

 Endikasyonlar

Lodine, akut ve uzun süreli kullanımlar için aşağıdaki belirti ve semptomların giderilmesinde endikedir.
  •  Romatoid artrit, osteoartrit ve ankilozan spondilit belirti ve bulgularının tedavisi
  •  Akut gut artriti, akut kas iskelet sistemi ağrıları, post-operatif ağrı ve dismenore tedavisi.

 Kontraendikasyonlar

Lodine, daha önce etodolaka veya Lodine’in içerdiği yardımcı maddelerden herhangi birine karşı hipersensitivite göstermiş hastalarda kullanılmamalıdır. Olası çapraz reaksiyonlardan kaçınmak için asetilsalisilik asit veya diğer nonsteroidal antienflamatuar ilaçlarla tedavi sırasında astım, rinit veya ürtiker gibi allerjik reaksiyon gösteren hastalarda kullanılmamalıdır. Koroner arter bypass cerrahisi zemininde preoperatif ağrı tedavisinde kullanılmamalıdır. Hamileliğin 3. üç aylık döneminde kullanılmamalıdır. Aktif mide/duodenum ülseri olan hastalarda kullanılmamalıdır.

 Uyarılar/Önlemler

Kronik olarak nonsteroidal antienflamatuar ilaçlarla tedavi gören hastalarda kanama, ülserleşme veya perforasyon gibi ciddi gastrointestinal toksisite her an uyarı semptomları ile beraber veya uyarı semptomları olmaksızın, hatta geçmişinde gastrointestinal semptomları bulunmayan hastalarda görülebilir. Kronik olarak nonsteroidal antienflamatuar ilaçlarla tedavi olan hastalarda ülserleşme ve kanamaya karşı tedbirli olunmalıdır ve hastalar gastrointestinal toksisite semptomlarına ve belirtilerine karşı uyarılmalıdır. Lodine’in sağlıklı kimselerde yaygın kullanılan diğer nonsteroidal antienflamatuar ilaçlara oranla gastrointestinal mikrokanama potansiyelinin çok daha az olduğu gösterilmiştir. Ancak, geçmişinde peptik ülser dahil üst gastrointestinal kanamalar geçirmiş olan hastalar yakından izlenerek ve eğer yarar-risk oranı seçimi haklı çıkarıyor ise Lodine dikkatle uygulanmalıdır.

Böbrek perfüzyonunun devamlılığı için böbrek prostaglandinlerinin destekleyici rol oynadığı hastalara nonsteroidal antienflamatuar ilaçlardan herhangi birinin uygulanması, prostaglandin oluşumunda doza bağlı bir yavaşlamaya ve bunun sonucunda böbrek kan akışında azalmaya neden olarak böbrek yetmezliği oluşturabilir. Bu reaksiyonun büyük risk olduğu hastalar bozuk böbrek fonksiyonu, kalp yetmezliği, karaciğer fonksiyon bozukluğu, diüretikleri kullananlar ve yaşlılardır. Nonsteroidal antienflamatuar ilaç tedavisinin kesilmesi ile genellikle iyileşme olur ve hastalar tedavi öncesi duruma dönerler.

Diğer bütün nonsteroidal antienflamatuar ilaçlar ile olduğu gibi karaciğer fonksiyon testlerinin bir veya birden fazlasında hafif yükselmeler oluşabilir. Devam eden tedavi ile bu anormallikler kaybolabilir, değişim göstermeyebilir veya ilerleyebilir. Karaciğer fonksiyon bozukluğu veya anormal karaciğer testi oluşmasının semptom ve/veya belirtileri olan hastalar, Lodine ile tedavi sırasında daha ciddi karaciğer reaksiyon gelişimi için incelenmelidirler. Bu tip reaksiyonlar nadir olmasına rağmen eğer anormal karaciğer testleri devam ediyor veya kötüye gidiyor ise, eğer karaciğer rahatsızlığını düşündüren klinik belirtiler ve semptomlar oluşur ise veya eozinofili, isilik gibi sistemik bulgular ortaya çıkar ise Lodine kullanımına son verilmelidir.

Lodine ile yapılan klinik çalışmalar, böbrek ve karaciğer fonksiyonlarında klinik bakımından önemli değişikliklerin olmadığını göstermiştir. Ancak başka sebeplerden meydana gelebilecek böbrek ve karaciğer bozuklukları, ilaç metabolizmasını değiştirebilir. Bu durumdaki hastalar ve özellikle uzun süreli tedavi gören hastalar, özellikle yaşlılar muhtemel yan etkiler için izlenmeli ve ilacın dozu ihtiyaca göre ayarlanmalıdır. Lodine dahil nonsteroidal antienflamatuar ilaçlar ile uzun süreli tedavide olan hastalar eğer anemi belirtileri veya semptomları gösteriyor ise hemoglobin ve hemotokrit kontrolleri yapılmalıdır.

Prostaglandinlerin biyosentezini engelleyen bütün ilaçlar bir dereceye kadar trombosit fonksiyonuna ve kanamaya karşı vasküler cevaba engel olur. Bu tip mekanizmadan ters etkilenebilecek Lodine kullanan hastalar dikkatlice izlenmelidir. Diğer bütün nonsteroidal antienflamatuar ilaçlarda olduğu gibi, etodolak sıvı retansiyonu, hipertansiyon veya kalp yetmezliği olan hastalara tedbirli uygulanmalıdır.

Laboratuvar testleri : Nonsteroidal antienflamatuar ile tedavi sırasında uyarı semptomları olmaksızın gastrointestinal kanalda ülserleşme ve kanama oluşabileceği için, doktor kronik olarak tedavi gören hastalarda ülserleşme ve kanama belirti ve semptomlarını takip etmeli ve bunun önemini hastalara bildirmelidir. Klinik çalışmalarda, günde 600-1000 mg etodolak alan artritli hastaların serum ürik asit düzeylerinde 4 haftalık bir terapi sonrasında hafif bir düşme görülür. Terapide bu düzeyler bir yıla kadar sabit kalır.

GEBELİK VE EMZİRME DÖNEMİNDE KULLANIM

Gebelikte kullanım: Gebelik Kategorisi : C/D’dir (3. trimester). Hamileler üzerinde yeterli ve kontrollü çalışmalar yapılmamıştır. Hamileliğin son üç aylık döneminde kullanılmamalıdır. İlk ve ikinci üç aylık dönemlerde ise, sadece doktor tarafından mutlaka gerekli olduğunun bildirildiği durumlarda gebe kadınlara verilmelidir.

Emzirme döneminde kullanım: Lodine’in emzirme döneminde kullanımının güvenli olup olmadığı belirlenmemiştir. Emziren annelerde kullanımından kaçınılmalıdır.

Araç ve makine kullanma yeteneği üzerine etkileri: Bilinen etkisi yoktur.

 Yan Etkiler/Advers Etkiler

Klinik çalışmalar Lodine’in iyi tolere edildiğini göstermektedir. Advers reaksiyonların büyük bölümü hafif ve geçicidir. Sıklık oranlarına göre gözlenen yan etkiler aşağıda sıralanmıştır.
Sıklık dereceleri: Çok yaygın (≥ 1/10); yaygın (≥ 1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (≥ 1/1,000 ila <1/100); seyrek (≥1/10,000 ila <1/1,000); çok seyrek (<1/10,000).
Enfeksiyonlar ve enfestasyonlar
Yaygın olmayan: aseptik menenjit,  enfeksiyon
Kan ve lenf sistemi hastalıkları
Yaygın olmayan: Agranülositoz, anemi, uzamış kanama zamanı, hematemez, hematüri, lökopeni, pansitopeni
Bağışıklık sistemi hastalıkları
Yaygın olmayan: alerjik reaksiyon, anafilaktik/ anafilaktoid reaksiyon
Endokrin hastalıkları
Yaygın olmayan: hiperglisemi (kontrollü diyabetiklerde)
Metabolizma ve beslenme hastalıkları
Yaygın olmayan: Anoreksi, ödem
Psikiyatrik bozukluklar
Yaygın olmayan: konfüzyon, halusinasyon
Sinir sistemi hastalıkları
Yaygın: baş dönmesi, titreme/ateş, depresyon, sinirlilik
Yaygın olmayan: uykusuzluk, parestezi, periferik nöropati
Göz bozuklukları
Yaygın: bulanık görme
Yaygın olmayan: görme rahatsızlığı, konjuktivit, fotofobi, ışığa duyarlılık
Kulak ve iç kulak hastalıkları
Yaygın: kulak çınlaması
Yaygın olmayan: duymada azalma
Kardiyak hastalıklar
Yaygın olmayan: aritmi, miyokard enfarktüsü, çarpıntı
Vasküler hastalıklar
Yaygın olmayan: alerjik nekrotizan vaskülit, serebrovasküler kaza, hipertansiyon
Solunum, göğüs hastalıkları ve mediastinal hastalıklar
Yaygın olmayan: astım, nefes darlığı, pulmoner infiltrasyon (eozinofili) 
 Gastrointestinal hastalıklar
Yaygın: karın ağrısı, bulantı, kusma, dispepsi, diyare, kabızlık, şişkinlik, melena, gastrit
Yaygın olmayan: Duodenit, özofajit (+/- daralma veya kardiospazm), gastrointestinal ülserasyon, peptik ülser (+/- kanama veya perforasyon), rektal kanama, ülseratif stomatit
Hepato-bilier hastalıklar
Yaygın olmayan: karaciğer yetmezliği, hepatit, sarılık, karaciğer fonksiyon testlerinde artış, pankreatit
Deri ve deri altı doku hastalıkları
Yaygın: Döküntü, kaşıntı
Yaygın olmayan: anjioödem, ekimoz, multiform eritem, eksfolyatif dermatit, hiperpigmentasyon, ürtiker, vezikülobüllöz döküntü
Kas-iskelet bozuklukları, bağ doku ve kemik hastalıkları
Yaygın: Kuvvetsizlik
Böbrek ve idrar hastalıkları
Yaygın: Dizüri, Sık idrara çıkma
Yaygın olmayan: renal papiller nekroz, sistit, interstisiyel nefrit, renal kalkül, böbrek yetmezliği
Ürogenital bozukluklar
Yaygın olmayan: düzensiz uterin kanama
Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıkları
Yaygın olmayan: saç dökülmesi, baş ağrısı, şok.
 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.
 

 İlaç etkileşmeleri

Warfarin ve Lodine’in birlikte uygulanması sonucunda warfarinin proteine bağlanması azalır fakat serbest warfarinin atılımında bir değişiklik olmaz. Kanamalar olabilir. Yan etkilerinin artışının muhtemel olmasından dolayı Lodine’in asetilsalisilik asit ile beraber kullanılması önerilmez.

Antasitler ile birlikte uygulamanın normal Lodine formülasyonunun emilimi üzerine bariz bir etkisi yoktur. Ancak antasitler %15-20 oranında ulaşılan pik konsantrasyonunu düşürebilir, fakat pik konsantrasyona ulaşma süresi üzerine gözlenebilen etkisi bulunmaz.

Lodine, fenitoin ile beraber uygulandığında bariz farmakokinetik etkileşme göstermez.

Lodine, gliburid ile beraber uygulandığında bariz bir farmakokinetik veya farmakodinamik etkileşme göstermez.

Lodine, furosemid veya hidroklorotiazid ile beraber uygulandığında bariz farmakokinetik etkileşme göstermez. Ancak Lodine kalp, böbrek ve karaciğer yetmezliği olup diüretik kullanan hastalarda tedbirli kullanılmalıdır. Bazı diüretiklerin etkisini ve beta bloker, ACE inhibitörleri, anjiotensin II inhibitörlerin, hidralazin ve verapamilin antihipertansif etkilerini azaltabilir.

Diğer nonsteroidal antienflamatuar ilaçlar gibi Lodine de renal prostaglandinler üzerine etki ile siklosporin, digoksin, metotreksat ve lityum eliminasyonunda değişikliklere sebep olarak serum seviyelerinin yükselmesine ve toksisitenin artmasına sebep olur.

Siklosporin ile ilgili nefrotoksisite de artabilir.

Fenilbutazon etodolakın serbest fraksiyonunda artışa sebep olur. Etodolak atılımının, fenilbutazon ile beraber uygulama sonunda değiştiğini gösterecek in-vivo çalışmalar yapılmamasına rağmen beraber uygulanması önerilmez.

Alkol ile birlikte alındığında gastrik mukoza iritasyonu artacağından dolayı, Lodine ile birlikte alkol almaktan kaçınılmalıdır.

Gıdalar ile beraber alındığında etodolak’ın serum pik düzeyleri azalabilir. Antiplatelet aktiviteye sahip olan kaba yonca, anason, yaban mersini, kereviz, kedi otu, evening primrose, koyungözü, çemenotu, sarımsak, zencefil, ginkgo, üzüm tohumu, at kestanesi, yeşil çay ve ginseng gibi bitkisel ürünler ile birlikte kullanımından kaçınılmalıdır.

LABORATUVAR TESTLERİ İLE ETKİLEŞMELER

Ürobilin testleri, idrarda etodolakın fenolik metabolitlerinin varlığından dolayı bir diazonyum tuzu ile reaksiyona girerek yanlış pozitif sonuçlar verebilir. Lodine ile tedavi gören bazı hastalarda, idrarda keton cisimlerinin diagnostik testi yanlış pozitif sonuç vermiştir.

 Kullanım Şekli ve Dozu

Lodine için önerilen doz günde iki kez 300 mg’dır. Günde 1200 mg’ın üstüne çıkılmaması tavsiye edilir. Başlangıç tedavisinden sonra verilen yanıta göre Lodine dozu hastanın ihtiyacına göre ayarlanmalıdır.

Çocuklarda kullanım: Lodine’in çocuklarda güvenli ve etkili olup olmadığı belirlenmemiştir.Çocuklarda kullanılmamalıdır.

Böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalar: Hafif-orta dereceli böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda genellikle doz ayarlaması yapılmasına gerek yoktur. Etodolak, diğer nonsteroidal antienflamatuar ilaçlar gibi, böbrek fonksiyonlarında bozukluk olan bazı hastalarda böbrek fonksiyonlarında düşüşe sebep olabileceğinden bu tip hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

Yaşlılarda kullanım: ≥ 65 yaş ve üzeri hastalarda ilacın farmakokinetiğinden ötürü doz ayarlamasına gerek yoktur. Yaşlılar antiprostaglandin etkilere daha duyarlı olduklarından doz ayarlaması gerekebilir. Gastrointestinal iritasyonu engellemek için gıda ile alınabilir.

 Doz Aşımı

Akut nonsteroidal antienflamatuar ilaç aşırı dozajını takip eden semptomlar genellikle letarji, uyuşukluk, bulantı, kusma, epigastrik ağrı ile sınırlıdır. Akut renal yetmezlik ve lökositoz görülebilir. Tedavi semptomatik ve destekleyicidir. Gastrointestinal kanama oluşabilir ve yüklü ibuprofen veya mefenamik asit aşırı dozajını takiben koma oluşabilir. Hipertansiyon, akut renal yetmezlik ve solunum depresyonu oluşabilir, ama nadirdir. Nonsteroidal antienflamatuar ilaçların terapötik kullanımı ile beraber anaflaktoid reaksiyonlar bildirilmiştir ve bunlar aşırı dozajı takiben oluşabilir.

Spesifik antidotu yoktur.

Ozmotik müshil ile beraber kusma ve/veya aktive edilmiş odun kömürü vasıtası ile barsak dekontaminasyonu uygulanabilir. Etodolak’ın yüksek protein bağlama özelliğinden dolayı kuvvetli diürez, idrarın alkalinizasyonu, hemodiyaliz veya hemoperfüzyon muhtemelen yararlı olmayacaktır.

 Saklama Koşulları

25°C ‘nin altındaki oda sıcaklığında muhafaza ediniz.

Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Doktora danışmadan kullanılmamalıdır.

 Ticari Sunum Şekli ve Ambalaj İçeriği

10 ve 30 film tablet içeren blister ambalajda

 Piyasada mevcut diğer farmasötik dozaj şekilleri

10 ve 30 film tablet içeren blister ambalajda

 

Eş Değer İlaçlar

Bu ilaca ait eş değer ilaç bulunmamaktadır.
   

 

ilacsozlugu.com Uyarısı !

Hiçbir ilacı doktorunuza ya da eczacınıza danışmadan kullanmayınız. Unutmayınız ki, internet sitelerinde ilaçlar hakkında verilen bilgiler, bir uzmanın sizi muayene ederek vereceği reçetenin yerini tutmaz. Bu sayfada LODINE 300 MG 10 FILM TABLET kullananlar veya diğer kişiler ilaç hakkında yorum yapamaz.

 

 

Kimyasal Yapısı (2D)

 

LODINE 300 MG 10 FILM TABLET Kimsayal Yapısına ait grafik bulunamadı.

 

LODINE 300 MG 10 FILM TABLET ilacı için aranan kelimeler


|