İlaç Ara
 
 
 

DESAL 40 MG 50 TABLET DESAL 40 MG 50 TABLET

Grubu :   Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu :   İEGM Tüm İlaç
Firma :   Münir Şahin İlaç San. Ve Tic. A.Ş.
Etkin Madde :   Furosemide
ATC Kodu :   C03CA01
ATC Açıklaması :   Furosemid
Kamu Kodu :   A02249
Barkodu :   8699578010614
Patent :   20 YIl
Fiyatı :   4,5 TL
Reçete Tipi :   NORMAL REÇETE
Etken Madde Kodu :   SGKF34-FUROSEMID Ağızdan katı
Temin :   İlacınızı sadece eczaneden alınız!
Bütçe Eş Değer Kodu :   E126B
Fiziksel Özellikleri :   Beyazımsı toz
Terapotik Kategorileri :   Kıvrım diüretik
Durumu :   Şuan eczanelerde satılıyor.
    
  DESAL 40 MG 50 TABLET Barkodu

 

 

İlaç Prospektüsü İlaç Prospektüsü

 

 Yan Etkiler/Advers Etkiler

Yan etkilerin organ sistemlerine göre dağılışı aşağıda gösterilmiştir. Semptomlar ağırlık derecelerine göre ağırdan hafife doğru sıralanmıştır.

 

Gastrointestinal sistem: Pankreatit, sarılık (intrahepatik kolestatik sarılık) anoreksi, oral ve gastrik irritasyon, kramp, diyare, konstipasyon, bulantı, kusma.

 

Sistemik hipersensitivite reaksiyonları: Sistemik vaskülit, interstisyel nefrit, nekrotizan anjiyit.

 

Santral sinir sistemi: Tinnitus, işitme kaybı, paresteziler, vertigo, başta hafiflik, baş ağrısı, görme bulanıklığı, ksantopsi.

 

Hematolojik reaksiyonlar: Aplastik anemi (nadir), trombositopeni, agranülositoz (nadir) hemolitik anemi, lökopeni, anemi.

 

Dermatolojik - hipersensitivite reaksiyonları: Eksfoliyatif dermatit, eritema, multiforme, purpura, fotosensitivite, ürtiker, erüpsiyon, pruritus.

 

Kardiyovasküler sistem: Ortostatik hipotansiyon olabilir ve alkol, barbituratlar ve narkotiklerle fazlalaşır.

 

Diğer reaksiyonlar: Hiperglisemi, glukozüri, hiperürisemi, kas spazmı, kuvvetsizlik, huzursuzluk, mesane spazmı, tromboflebit, ateş.

 

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

 İlaç etkileşmeleri

 1. Besinlerle birlikte alınması furosemidin biyoyararlılığını ve diüretik etkisini değiştirmez.
 2. Furosemid sefalosporinler ve aminoglikozidlerle birlikte kullanıldığında, özellikle böbrek fonksiyonları bozuk hastalarda bunların ototoksik ve nefrotoksik potansiyelini arttırabilir.
 3. Su ve tuz retansiyonu yapan kortikosteroidler ve ACTH furosemidin diüretik etkisini azaltabilir.
 4. Furosemid digitalis ile birlikte kullanıldığında hipokalemi ve digitalis entoksikasyonu riski artabilir.
 5. Lityum alan hastalarda diüretikler lityum klerensini azaltarak lityum entoksikasyonuna sebep olabilir.
 6. İndometasin, asetilsalisilik asit ve diğer nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlar (NSAİD) furosemidin diüretik antihipertansif etkisini azaltabilir.
 7. Furosemid çizgili kas gevşeticisi tubokurarinin etkisini antagonize eder, Süksinilkolin'in etkisini potansiyelize eder.
 8. Furosemidin etakrinik asit, bumetanid gibi diğer "loop" diüretikleri ile kombinasyonu anlamsızdır. Çünkü bunların her biri tek başına maksimal diürez sağlayabilir.
 9. Potasyum kayıplarını önlemek için furosemidin yanı sıra triamteren kullanıldığında triamtereni yalnız başına içeren bir preparat seçilmelidir. Tiazid-triamteren kombinasyonları istenen etkiyi sağlayamaz.
 10. Furosemid etakrinik asit ile birlikte kullanıldığında ototoksisite riski fazlalaşır.
 11. Romatizmal hastalıklar nedeniyle yüksek dozda salisilat alan hastalara furosemid verildiğinde salisilatın daha düşük dozlarıyla toksisite gözlenebilir. Çünkü iki ilaç renal tubulide aynı atılım yeri için rekabete girer.
 12. Furosemid diğer antihipertansif ajanlarla additif veya kuvvetlendirici etki gösterir. Ganglion blokörlerinin ve periferik adrenerjik blokörlerin etkisini potansiyelize eder.
 13. Furosemid arterlerin noradrenaline yanıt vermesini azaltabilir. Ancak noradrenalin yine de etkili biçimde kullanılabilir.
 14. Sukralfat furosemidin diüretik etkisini azaltır. İki ilaç en az 2 saat ara ile alınmalıdır.
 15. Furosemid ile asetilsalisilik asit ve diğer NSAİD’ler kombine edildiğinde özellikle renal yetmezliği olan hastalarda serumda BUN, kreatinin ve potasyum düzeylerinin yükseldiği bildirilmiştir.

Laboratuvar Testleri: Furosemid ile özellikle ilk ay içindeki tedavi sırasında, serum elektrolitleri, CO2 ve BUN düzeyleri mutlaka izlenmelidir. Reversibl BUN düzeyleri yükselebilir ve bu durum dehidratasyon ile birlikte oluşabilir. Özellikle renal yetmezliği olanlarda dikkat edilmelidir. Diyabetli kişilerde idrar ve kan glukoz düzeyleri kontrol edilmelidir. Furosemid ile nadiren serum kalsiyum düzeylerinde azalma ve tetani görülmüştür. Tedavi süresince periyodik olarak serum kalsiyum düzeyleri kontrol edilmelidir.

 Kullanım Şekli ve Dozu

Dozaj hastanın ihtiyacına uygun olarak ayarlanır. Yan etkileri azaltmak için etkili olabilen en düşük doz kullanılmalıdır.

 

Ödemlerin tedavisinde:

Büyüklerde mutad doz başlangıç için 20-80 mg (1/2-2 tablet) olup, istenen cevap alınana kadar 6-8 saatlik aralarla 20-40 mg (1/2-1 tablet) arttırılır. Etkili doz bulunduktan sonra günde tek doz halinde veya ikiye bölünerek 12 saat ara ile verilebilir. Desal Tablet, hastanın durumuna göre her gün, gün aşırı veya haftanın birkaç günü kullanılabilir.

Pediyatrik hastalarda başlangıç dozu 2 mg/kg’dır. Bu 6-8 saatlik aralarla istenen cevap alınana kadar 1-2 mg/kg arttırılır. Pediyatrik hastalarda doz 6 mg/kg’ı geçmemelidir.

 

Hipertansiyon tedavisinde:

Başlangıç dozu olarak 40 mg (1 tablet) sabah, 40 mg (1 tablet) akşam verilir. Alınan cevaba göre doz arttırılır veya azaltılır. Yalnız başına Desal tablet etkisiz kalıyorsa diğer antihipertansif ajanlar eklenir.

Mevcut bir tedavi rejimine Desal Tablet eklenmesi gerekiyorsa diğer antihipertansif ilaçların dozu % 50 azaltılmalıdır. Buna rağmen kan basıncında düşme devam ediyorsa doz yeniden azaltılır veya diğer ilaçlar bir süre kesilir.

 

Hiperkalsemi tedavisinde:

Desal’in antihiperkalsemik dozu günde 120 mg (3 tablet) olup, bir defada veya bölünerek 2 veya 3 defada alınabilir.

Furosemidin günlük maksimum dozu büyüklerde 600 mg, pediyatrik hastalarda 6 mg/kg’dır.

 Farmasötik Şekli

TABLET

 Formülü

Bir tablette;

Furosemid...............40 mg

 Farmakodinamik özellikler

Furosemid kimyasal yapısı ve farmakolojik özellikleri ile diğer diüretiklerden farklı kuvvetli bir diüretiktir. Maksimal diürezin diğerlerine göre çok yüksek olması ve dozun arttırılması ile diüretik etkinin yükseltilebilmesi furosemid grubuna yüksek tavanlı diüretikler denmesine neden olmuştur. Furosemidin etki mekanizması Henle kulpunun yükselen kısmında sodyum ve klorür reabsorpsiyonunu inhibe etmesidir. Furosemid bu bölgedeki Na+K+2Cl- ko-transport mekanizmasını inhibe eder. Sonuç olarak Na+ , Cl- ve su atılımı artar, ayrıca Mg2+, Ca2+ ve K+ kaybı da olur. K+ kaybının nedeni aldosteron artışı ve distal tubulide su ve sodyum akımının fazlalaşmasıdır. Distal tubuliden titre edilebilen asit ve amonyak kaybı sonucu metabolik alkaloz eğilimi oluşur.

 Farmakokinetik özellikler

Absorpsiyon

Oral yolla verilen furosemidin diüretik etkisi 1/2-1 saatte başlar,1-2 saatte maksimuma erişir ve 6-8 saat sürer. Oral biyoyararlılık intravenöz yolun % 60’ı kadardır. Dozun arttırılması ile plazma konsantrasyonları artar, ancak doruğa erişme süresi dozla değişmez.

 

Dağılım

Furosemidin büyük kısmı plazma proteinlerine, özellikle albumine bağlanır. 1-400 mcg/ml arası plazma konsantrasyonlarında plazma proteinlerine % 91-99 bağlanır.

Terapötik konsantrasyonlarda serbest fraksiyon ortalama % 2.3-4.1 oranındadır. Furosemid anne sütüne ve plasenta yoluyla fetusa geçer.

 

Metabolizma

Furosemidin büyük kısmı glukuronid konjugesi şeklinde vücuttan atılır. Az bir kısmı furfuryl grubunun ayrılması ile 4-kloro-5-sulfamoyl-antranilik aside metabolize olur. Furosemid ve metaboliti kısa sürede vücuttan atılır.

 

Atılım

Verilen bir oral dozun % 50’si idrarla vücuttan atılır. Bunun da % 69-97’si ilk 4 saatte çıkar. Kalanı karaciğerde metabolize olarak safra yolu ile atılır ve değişmemiş molekül olarak feçes ile çıkar. Furosemidin ortalama terminal eliminasyon yarı ömrü 2 saat, renal klerensi 2 ml/dk/kg’dır.

 Endikasyonlar

 • Konjestif kalp yetmezliği, karaciğer sirozu, akut ve kronik böbrek yetmezliği ve nefrotik sendroma bağlı ödemler.
 • Akciğer ve beyin ödemi.
 • Hafif ve orta derecede hipertansiyon vakalarının tedavisinde yalnız başına veya diğer antihipertansif ilaçlarla kombine olarak.
 • Ağır hipertansiyon vakaları veya hipertansif krizlerin tedavisinde diğer ilaçlara yardımcı olarak.
 • Refrakter ödem vakalarında yalnız başına veya tiazid veya aldosteron antagonistleriyle kombine olarak.
 • Hiperkalsemi hallerinde kalsiyum atılımını arttırmak için.
 • Akut böbrek yetmezliğinde oligüri tedavisi ve çıkan idrarı arttırmak için.

 Kontraendikasyonlar

Furosemide karşı aşırı duyarlılık (hipersensitivite) hallerinde.

İrreversibl anüri ve üriner obstrüksiyonu olan hastalarda kontrendikedir.

 Uyarılar/Önlemler

UYARILAR

 

Kalıtsal galaktoz intoleransı, özel kalıtsal laktaz eksikliği formu (Lapp Lactase Deficiency) veya glukoz-galaktoz malabsorpsiyonu olan hastalarda kullanılmamalıdır.

 

Karaciğer sirozu ve asiti (ascites) olan hastalarda tedaviye hastanede başlamalıdır. Hepatik koma veya elektrolit eksikliği varsa bunlarda düzelme olana kadar tedaviye başlanmamalıdır. Karaciğer sirozunda su ve elektrolit dengesindeki ani değişmeler hepatik komayı başlatabilir.

 

Hasta diürez sırasında dikkatle izlenmeli, gerekiyorsa potasyum bileşikleri ve aldosteron antagonistleri verilerek hipokalemi ve metabolik alkaloz önlenmelidir.

 

ÖNLEMLER

 

Aşırı diürez dehidratasyon, kan hacminde azalma, kollaps ve özellikle yaşlılarda tromboz ve emboliye neden olabilir.

 

Elektrolit eksikliği, özellikle yüksek dozda furosemid alanlarda ve tuz alımı kısıtlanmış hastalarda görülür.

 

Hipokalsemi hızlı diürez sonucu oral elektrolit alımı yetersizse, sirozda, kortikosteroid ve ACTH alanlarda görülür.

 

Digitalis tedavisi hipokaleminin metabolik etkilerini, özellikle miyokard üzerindeki etkisini ağırlaştırır.

 

Furosemid tedavisi gören bütün hastalar olası bir sıvı ve elektrolit dengesizliği (hiponatremi, hipokloremik alkaloz, hipomagnezemi, hipokalsemi ve hipokalemi) belirtileri açısından gözlenmelidir.

 

Bunlar; ağız kuruluğu, susuzluk, kuvvetsizlik, uyuklama, huzursuzluk, kas ağrıları ve kramplar, yorgunluk, hipotansiyon, oligüri, taşikardi, aritmi, bulantı ve kusmadır. Bu belirtiler varsa bunlar düzeltilene kadar furosemid tedavisi durdurulmalıdır.

 

Diyabetik hastalarda, lupus eritematosus ve pankreatit geçirenlerde dikkatle kullanılmalı, bu hastalıkların ağırlaşma olasılığı göz önünde tutulmalıdır.

 

Sulfonamidlere aşırı duyarlı kişilerin furosemide de aşırı duyarlılık göstermesi olasıdır. Asemptomatik hiperüresi görülebilir ve akut gut krizi ortaya çıkabilir.

 

Hafif üriner obstrüksiyon aşırı diürez sonucu belirgin hale gelebilir veya ağırlaşabilir.

 

Ağır ve ilerleyici böbrek hastalarında furosemid tedavisi ile azotemi ve oligüri ağırlaşıyorsa furosemid kesilmelidir.

 

Akut böbrek yetmezliğinde maksimum doz verildiği halde oligüri 24 saatten fazla sürerse furosemid kesilmelidir.

 

Birçok ilaçta olduğu gibi hasta kan diskrazileri, karaciğer ve böbrek bozukluğu ve idyosenkratik reaksiyonlar olasılığına karşı gözlenmelidir.

 

Laboratuvar Testleri: Serum elektrolitleri (özellikle potasyum), CO2, kreatinin ve BUN furosemid tedavisinin ilk aylarında sık olarak, ondan sonra da periyodik aralarla tayin edilmelidir. Serum ve idrar elektrolitlerinin tayini özellikle kusmalar varsa ve hasta parenteral sıvılar alıyorsa önem taşır. Anomaliler varsa düzeltilmeli ya da furosemid geçici olarak kesilmelidir.

 

Geri dönüşümlü BUN yükselmeleri dehidratasyonlu hastalarda görülür. Özellikle böbrek yetmezliği olan hastalarda bundan kaçınılmalı ve tedavisi yapılmalıdır. Diyabeti olan hastalarda kan ve idrarda glukoz tayinleri periyodik olarak yapılmalıdır. Furosemid kanda kalsiyum ve magnezyum düzeylerini düşürebilir. Nadir olarak tetani vakaları bildirilmiştir. Bu iki elektrolitin serum düzeyleri periyodik olarak izlenmelidir.

 

Gebelik ve Laktasyonda Kullanım:

 

Gebelikte Kullanım: Gebelik kategorisi C.

Deneysel araştırmalarda furosemidin anne ve fetus üzerinde advers etkileri görülmüştür. Hamile kadınlarda yapılmış yeterli ve iyi kontrollü araştırma bulunmamaktadır. Furosemid gebelikte ancak önemli bir endikasyon varsa ve anne için umulan faydalar fetus için potansiyel risklere üstünse kullanılmalıdır.

 

Laktasyonda Kullanım: Furosemid anne sütüne geçtiğinden süt veren annelerde dikkatle kullanılmalıdır.

 

Araç ve Makine Kullanmaya Etkisi: Furosemidin araç ve makine kullanmayı engelleyecek bir farmakodinamik etkisi bulunmamaktadır.

 Doz Aşımı

Furosemidin sürdozaj belirtileri dehidratasyon, hipovolemi, hipotansiyon, hiponatremi, hipokalemi ve hipokloremik alkalozdur.

Tedavi semptomatik ve destekleyicidir. Su ve elektrolit kayıpları karşılanmalı, asit dengesi düzeltilmelidir. Mesane çıkışında daralma varsa (prostat hipertrofisi) kateter konarak idrar akımı sağlanmalıdır.

Furosemid hemodiyalizle kandan temizlenemez.

 Saklama Koşulları

Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 30°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Işıktan ve rutubetten koruyunuz.

 Ticari Sunum Şekli ve Ambalaj İçeriği

Desal 40 mg 50 Tablet, blister ambalajda.

 Piyasada mevcut diğer farmasötik dozaj şekilleri

Desal 2 cc I.M./I.V. Ampul. 5 Ampul ve 100 Ampullük ambalajda.

 

Eş Değer İlaçlar

   

 

ilacsozlugu.com Uyarısı !

Hiçbir ilacı doktorunuza ya da eczacınıza danışmadan kullanmayınız. Unutmayınız ki, internet sitelerinde ilaçlar hakkında verilen bilgiler, bir uzmanın sizi muayene ederek vereceği reçetenin yerini tutmaz. Bu sayfada DESAL 40 MG 50 TABLET kullananlar veya diğer kişiler ilaç hakkında yorum yapamaz.

 

 

Kimyasal Yapısı (2D)

 

DESAL 40 MG 50 TABLET Kimsayal Yapısına ait grafik bulunamadı.

 

DESAL 40 MG 50 TABLET ilacı için aranan kelimeler


|